Document acties

UGent verwerft Europees budget voor Chemische Technologie

(18-01-2012)

Met ingang van 1 mei 2012 investeert de Europese Onderzoeksraad (European Research Council/ ERC) een budget van 2,5 miljoen euro in het MADPII-onderzoeksproject van de UGent. Professor Guy Marin van het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT) zal daarmee samen met zijn onderzoeksteam een reactortechnologie ontwikkelen die moet toelaten grootschalige chemische processen met minder beslag op ruimte en energie uit te voeren.

ERC Advanced Grant

De Europese Onderzoekraad (ERC) kent sedert 2007 jaarlijks prestigieuze beurzen toe aan uitmuntende wetenschappers voor de uitvoering van een baanbrekend, innovatief en risicovol onderzoeksproject van 5 jaar. Zo zijn er Advanced Grants voor ervaren toponderzoekers en Starting Grants voor beloftevolle jonge wetenschappers. De aan Guy Marin toegekende beurs is de tweede Advanced Grant die aan de Universiteit Gent wordt toegekend. Aan de UGent gaan dit jaar ook twee nieuwe Starting Grants van start, met een gezamenlijk budget van bijna 3 miljoen euro. Ook twee VIB-UGent onderzoekers konden dit jaar een Starting Grant in de wacht slepen.
In totaal zijn aan de UGent 12 Starting Grants en 2 Advanced Grants toegekend. Bij het VIB-UGent lopen 3 Starting Grants.

Chemische Technologie aan de UGent

Het LCT is er in de voorbije 10 jaar in geslaagd een unieke combinatie van expertises voor het ontwerpen van chemische reactoren, processen en producten in één laboratorium samen te brengen. Dit laat toe het volledige  onderzoeks en-ontwikkelingstraject, vanaf moleculaire nanometerschaal tot een industriële productie-eenheid, te doorlopen. De daartoe nodige wiskundige modellen worden steeds vertaald in computercodes waarvan al talrijke licenties op de markt zijn gebracht. Het LCT neemt dan ook het voortouw binnen het onderzoeksdomein chemische reactietechniek. Sinds een jaar is het LCT coördinator van een UGent-valorisatieconsortium 'CleanChem' met als doelstelling de chemische sector te ondersteunen met nieuwe en vooral duurzame productiemiddelen. Het LCT is ook geassocieerd met ‘Ghent Bio-Economy’, een van de vijf onderzoeksdomeinen waarin de UGent extra investeert.

MADPII

De kernidee van het onderzoeksprogramma 'Multischaal Analyse en Ontwerp voor ProcesIntensificatie en –Innovatie (MADPII)' bestaat erin het contact tussen de verschillende fasen waarin de moleculen zich bevinden te intensifiëren door beroep te doen op centrifugale krachten, eerder dan op de zwaartekracht. De daarop gebaseerde  technologie zal ingezet worden voor de transitie van het gebruik van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare. Drie van de zes doctorandi zullen de kinetiek van het omzetten van de ligno-cellulosefractie van biomassa tot alternatieve bouwstenen voor polymeren bestuderen.

Info

Website ERC projecten aan de UGent

Prof. Guy B. Marin
Laboratorium voor Chemische Technologie
Tel. 09 264 45 17
Guy.Marin@UGent.be           

EU-cel UGent
Tel. 09 264 30 29
EU-cel@UGent.be