Document acties

Bijzondere financiële ondersteuning CWO voor doctoraatscursussen en doctoraatsstages

Financiële ondersteuning CWO

Er wordt een financiële ondersteuning gegeven van maximaal 1500 euro bij het volgen van een doctoraatscursus (summer school, doctoral school, tutorial of reeks seminaries) met een internationaal karakter (bijv de cursus gaat door in het buitenland of er zijn buitenlandse lesgevers), en dit in de volgende gevallen:

 • ofwel omvat de doctoraatscursus een actieve bijdrage door de doctoraatsstudent (een examen, een project of rapport beoordeeld door de organisator, een voordracht of een posterpresentatie); in dit geval moet de doctoraatscursus minstens 18 contacturen omvatten, is er een attest vereist dat de actieve bijdrage bevestigt en een verslag van minstens 1 bladzijde (synthese van de doctoraatscursus (minstens 100 woorden) en relevantie voor het eigen doctoraatsonderzoek (minstens 350 woorden));
 • ofwel omvat de doctoraatscursus geen actieve bijdrage; in dit geval moet de doctoraatscursus minstens 24 contacturen omvatten, is er een attest van deelname vereist en een inhoudelijk wetenschappelijk verslag van minstens 4 bladzijden (synthese van de doctoraatscursus (minstens 300 woorden) en relevantie voor het eigen doctoraatsonderzoek (minstens 1500 woorden)).

Naast het volgen van een dergelijke doctoraatscursus komen ook langdurige buitenlandse verblijven ('doctoraatsstages') van minstens 4 weken met onderzoeksdoeleinden in aanmerking voor een financiële ondersteuning van maximaal 5000 euro; in dit geval is er een stageverslag vereist van minstens 4 bladzijden (minstens 1800 woorden).

De bijzondere financiële ondersteuning wordt beperkt tot twee activiteiten per persoon en is onafhankelijk van het al of niet volgen van de doctoraatsopleiding. De inhoudelijke goedkeuring door FDOC, onafhankelijk van het al of niet volgen van de doctoraatsopleiding, is noodzakelijk om de beslissingscriteria dezelfde te houden voor iedereen.

De vermelde bedragen gelden voor activiteiten die plaatsvonden vanaf het academiejaar 2007-2008. Voor activiteiten die doorgingen tijdens de academiejaren 2005-2006 en 2006-2007 bedraagt de maximale ondersteuning zowel voor doctoraatscursussen als doctoraatsstages 500 euro.

Aanvraagprocedure

 1. Indien gewenst (bij twijfelgevallen) kan de FDOC vooraf gevraagd worden na te gaan of een bepaalde doctoraatscursus of doctoraatsstage in aanmerking komt voor financiering. De kandidaat bezorgt hiertoe de nodige gegevens aan FDOC; hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar.
 2. Na het volgen van een doctoraatscursus dient de kandidaat een dossier in bij FDOC, bestaande uit:
  • ofwel een attest van actieve bijdrage en een verslag van minstens 1 bladzijde;
  • ofwel een attest van deelname en een verslag van minstens 4 bladzijden.
  Na het uitvoeren van een doctoraatsstage dient de kandidaat bij FDOC een stageverslag in van minstens 4 bladzijden.
  Voor de verslaggeving zijn standaardformulieren beschikbaar. De promotor is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de inhoud van het verslag.
 3. Na goedkeuring van het dossier door FDOC levert de kandidaat de bewijzen van de gemaakte kosten in op het decanaat. De financiële modaliteiten zijn als volgt:
  • ofwel wordt de doctorandus rechtstreeks vanuit het decanaat vergoed; in dit geval dienen de originele bewijsstukken van de gemaakte kosten voorgelegd te worden op het decanaat (geen forfaitaire vergoedingen);
  • ofwel wordt de onderzoeksgroep vergoed (indien de doctorandus reeds vanuit de onderzoeksgroep zijn onkosten heeft terugbetaald gekregen); in dit geval volstaat het voorleggen van kopieën van de originele bewijsstukken van de gemaakte kosten (geen forfaitaire vergoedingen).