Bemiddeling in België: een kritische blik vooruit

(30-05-2016) Op maandag 30 mei 2016 organiseert de faculteit Rechtsgeleerdheid een denktank rond de toekomst van bemiddeling in België. Minister van Justitie Koen Geens neemt deel aan het panelgesprek.

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de Bemiddelingswet heeft bemiddeling in de Belgische praktijk nog geen volwaardige positie gekregen als alternatieve wijze van geschillenoplossing. Nochtans biedt bemiddeling potentiële voordelen, zoals mogelijke kosten- en tijdsbesparing voor de partijen, ontlasting van het gerechtelijk apparaat, zelfbeschikking van de partijen, minder problemen bij de uitvoering, herstel van de onderliggende familie-, vriendschaps- en/of handelsrelaties, ...

Het onevenwicht tussen het aantal bemiddelingen en gerechtelijke procedures staat bovendien op gespannen voet met de internationale verplichtingen van ons land, die volgen uit de Europese Bemiddelingsrichtlijn. Uit deze richtlijn kan immers afgeleid worden dat lidstaten verplicht zijn om een concreet doel voorop te stellen om een nieuw evenwicht te vinden en die doelstelling vervolgens ook te halen. Minister van Justitie Koen Geens beoogt in zijn Justitieplan in elk geval om bemiddeling een gelijkwaardige plaats te geven in het gerechtelijk recht.

In het kader van deze problematiek rijzen heel wat vragen, die tijdens dit evenement aan bod zullen komen en waarover de deelnemers mee kunnen debatteren. Moet bemiddeling per se gestimuleerd worden? Volstaat de huidige vorming van bemiddelaars om de kwaliteit van bemiddeling veilig te stellen? Welke rol moeten de advocatuur en andere beroepsgroepen spelen? Is er in België ruimte voor de invoering van een verplichte bemiddelingspoging? Kunnen sancties worden opgelegd aan de rechtzoekenden indien zij op kennelijk onredelijke wijze misbruik maken van het gerecht, zonder gepoogd te hebben tot een minnelijke oplossing te komen?

Programma

  • 18 uur: Verwelkoming, gevolgd door een inleidend overzicht van het actueel Belgisch recht inzake bemiddeling en mogelijke ingrepen. Door de heer Tom Wijnant, doctorandus UGent
  • 18.15 uur: “De zin of onzin van het promoten van bemiddeling, en andere kritische reflecties”. Door prof. Ann Buysse, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent
  • 18.30 uur: “De do’s-and-don’ts bij nieuwe (wetgevende) initiatieven rond bemiddeling”. Door de heer Theo De Beir, erkend advocaat-bemiddelaar, docent bMediation en praktijkassistent Universiteit Antwerpen
  • 18.45 – 20.30 uur: Denktank “Bemiddeling in België: een kritische blik vooruit”: interprofessionele en interactieve dialoog over de toekomst van bemiddeling in België in de vorm van een paneldebat.
    Deelnemers kunnen vragen stellen aan het panel en reageren op de opgeworpen discussiepunten.
    In het panel zetelen actoren met een professionele achtergrond in het  beleid, de magistratuur, de advocatuur, de academische wereld en de bemiddelingspraktijk:

- Prof. dr. Koen Geens – Minister van Justitie

- De heer Ivan Verougstraete – Erevoorzitter Hof van Cassatie

- Mevrouw Veerle Vangheluwe – Vicevoorzitter Federale Bemiddelingscommissie

- De heer Dominique Matthys – Voorzitter Orde van Vlaamse Balies

- Prof. Piet Taelman – Gewoon hoogleraar Instituut voor Procesrecht UGent

- De heer Franky De Meyer – VCOK

Praktisch

Maandag 30 mei 2016 om 18 uur in de gebouwen van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Filmzaal Plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent.

Info

Tom Wijnant
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
T 09 264 68 78 _ M 0499 31 51 10

Lees meer artikels over: