Document acties

Herculesprogramma voor Zware en Middelzware Onderzoeksinfrastructuur

Het Herculesprogramma is een structureel financieringskanaal van de Vlaamse overheid voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur en stelt financiering ter beschikking voor investeringsprojecten voor zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek.

Indeling

Onder onderzoeksapparatuur wordt verstaan: wetenschappelijke infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting (licenties, databanken, ...) ervan. Deze ruime definitie laat toe dat onderzoeksgroepen uit zowel de alfa-, beta- en gamma-faculteiten voorstellen kunnen indienen.

Een belangrijk criterium is dat de nieuwe infrastructuur het onderzoek van de aanvragers op een substantieel hoger niveau kan brengen, het aanvraagdossier omvat dan ook een sterk onderzoeksplan voor de eerste jaren na de aanschaf van de infrastructuur.

Er zijn drie categorieën:

 • Hercules 1: voor investeringsprojecten van ten minste 150.000 euro en ten hoogste 600.000 euro (inclusief BTW) - subsidiëringspercentage is 100%;
 • Hercules 2: voor investeringsprojecten van ten minste 600.000 euro en ten hoogste 1.500.000 euro (inclusief BTW) - subsidiëringspercentage ligt tussen 70% en 100%;
 • Hercules 3: voor investeringsprojecten van meer dan 1.500.000 euro (inclusief BTW) - subsidiëringspercentage ligt tussen 70% en 100%

Oproepen

Voor de middelzware onderzoeksinfrastructuur (categorie 1 en 2) wordt de oproep georganiseerd door de associaties. Voor de zware (categorie 3) wordt de oproep georganiseerd  door de Herculesstichting; hier geldt een open competitie.

Hercules-2- en Hercules-3-initiatieven krijgen een subsidiëring van 70%, die verhoogd kan worden tot 90% als het initiatief uitgaat van meer dan één aanvrager (mits evenredige cofinanciering van alle indieners) en tot 100% indien ten minste 25% van de investeringskosten ten laste worden genomen door een andere instantie dan een universiteit of hogeschool. Derden, in de eerste plaats bedrijven, kunnen gebruik maken van een infrastructuur mits een financiële en coördinerende inbreng. Derden kunnen evenwel nooit Herculessubsidies ontvangen.

Voor de oproep middelzware onderzoeksinfastructuur gebeurt de evaluatie en de rangschikking van de aanvragen door het Associatiebestuur op basis van de selectiecriteria die zijn opgenomen in het Algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement van de Associatie. Deze criteria werden voor de beoordeling in de Hercules Expertenkamer en in de werkgroepen vertaald in een standaard evaluatiesjabloon.

Voor de oproep zware onderzoeksinfrastructuur zal de evaluatie en de rangschikking van de aanvragen verlopen binnen de in de schoot van de Herculesstichting opgerichte commissies, Hercules Science en Hercules Invest.

Oproepdocumenten

Oproep 2013-2014: oproepdocumenten en toelichting

Hieronder vindt u de oproepdocumenten en toelichting over de 4de oproep Hercules Middelzware en Zware onderzoeksinfrastructuur.

 • Oproep Middelzware Onderzoeksinfrastructuur (Hercules 1 & 2, investeringskost 150.000 tot 1,5 miljoen euro)
  • Oproepdocument
  • Elektronisch aanvraagformulier
  • Invulformulier DGFB (download): ten laatste 30 augustus 2013 in te dienen (via hercules@ugent.be) voor projecten waarbij de UGent de onthaalinstelling is. U krijgt van ons dan te horen of er middelen moeten voorzien worden voor huisvesting en aanpassingswerken
 • Oproep Zware Onderzoeksinfrastructuur (Hercules 3 - investeringskost meer dan 1,5 miljoen euro)

De indiendatum voor de oproep 2013-2014 is maandag 16 september 12u.

Infosessie

Op 4 maart 2013 was er een infosessie over deze oproep aan de Universiteit Gent. U vindt hier de slides die werden gebruikt:

Centrale cofinanciering voor UGent-promotoren en copromotoren

Het Bestuurscollege van 14 februari 2008 keurde een voorstel van de Onderzoeksraad goed om aan UGent-promotoren die met succes een Hercules 2 of Hercules 3 initiatief verwerven een financiële incentive te verlenen.

Contact

Afdeling Onderzoekscoördinatie
09 264 98 20
Tim.Joosen@UGent.be