Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel Gent is een virtuele winkel waar non-profitorganisaties terecht kunnen voor gratis of goedkoop onderzoek en advies. Hun vragen creëren extra mogelijkheden voor maatschappelijk relevant (studenten)onderzoek aan de UGent.

De wetenschapswinkel Gent maakt deel uit van het Vlaams netwerk van wetenschapswinkels dat in het voorjaar van 2006 werd opgericht aan alle Vlaamse universiteiten. Het netwerk wordt gecoördineerd vanuit een centrale unit in Brussel, de Wetenschapswinkel.be.

Via de databank kunnen non-profit organisaties onderzoeksvragen indienen die het onderwerp kunnen vormen voor een scriptie of stage van studenten. De wetenschapswinkel beheert de vragen en tracht alle partijen samen te brengen om het onderzoek uit te voeren.

De wetenschapswinkel Gent beperkt zich momenteel tot vragen over duurzame ontwikkeling in zijn ruimste vorm. Vragen die niet binnen dit thema vallen zijn wel nog steeds welkom, maar kunnen enkel worden aangeboden in Brussel of Antwerpen.

 

Huidige onderwerpen

Opleiding (niet beperkend) Onderwerp Aanbieder SDG
Manama Conflict en
Ontwikkeling
Welke impact heeft consumptie van fair trade goederen op het handelsbeleid van België? FairTradeGemeente Responsible consumption and production
Ba Politieke, Ma Nationale politiek Heeft een campagne over eerlijke handel, die zich richt op lokale besturen, een impact op de gewestelijke of federale bestuursniveaus? FairTradeGemeente Responsible consumption and production
Ba Politieke, Ma EU-studies Welke rol spelen burgemeesters of lokale bestuursploegen bij het vormen van beleid op Europees niveau? Kunnen lokale politici fair trade op de Europese agenda zetten? FairTradeGemeente Responsible consumption and production
Ba Communicatie, Ma Journalistiek Welke link is er tussen engagementen van een gemeente voor eerlijke handel en de media-aandacht die die engagementen genereren? FairTradeGemeente Responsible consumption and production
Ba Sociale, Ma Sociologie Kan fietsen je leven veranderen? Onderzoek naar de sociale impact van leren fietsen bij allochtone vrouwen Mobiel21 Reduced inequalities
Ma Conflict & Development Extractivisme is het huidige Peruaanse economische model. Kan een postextractivistisch model een antwoord bieden aan de stijgende sociaal-ecologische conflicten? Catapa Decent work and economic growth
Ma Conflict & Development Vallen de kenmerken van het Westers exploitatiemodel te rijmen met de noden van de lokale bevolking en hun omgeving? Catapa Responsible consumption and production
Ma Conflict & Development Welke relatie bestaat er tussen de bevolking/ cultuur en hun gebied in mijnregio's? Kan in de aanwezigheid van een multinational culturele cohesie behouden blijven? Catapa Responsible consumption and production
Ma Conflict & Development Welke mogelijkheden biedt de mijnregio als alternatieve inkomstenbron voor de lokale bevolking en wat zijn de hindernissen? Hoe kan de lokale bevolking haar gebied zo economisch rendabel mogelijk gebruiken op een sociaal-ecologisch verantwoorde manier? Catapa Decent work and economic growth
Ma Conflict & Development Is public shaming een aangewezen strategie voor ngo's? Catapa
Ba Politieke, Ma EU-studies Welke Europese en internationale verdragen bestaan er om mijnbouwbedrijven en consumenten tot verantwoording te roepen? Catapa Responsble consumption and production
Ma Pedagogische, Ma Sociaal werk Wat zijn de modaliteiten om bij cohousing als samenlevingsvorm optimale
sociale inclusie te bereiken?
vzw cohousing Eikenberg Sustainable cities and communities
Ma Pedagogische, Psychologie Hoe verhouden onderzoekend leren en systeemdenken zich tot elkaar in het
kader van EDO?
Djapo vzw Quality Education
Ma Pedagogische Staat het onderwijs open voor duurzaamheidssensibiliseringsprogramma's en vanaf welke leeftijd maken kinderen kennis met deze programma's? België of buitenland? Catapa Quality Education
Ma Pedagogische, Ma Sociaal werk Zetten Autovrije Zondagen bewoners en bezoekers van autovrije steden en gemeenten aan het denken over alternatieven van de auto? Mobiel21 Sustainable cities and communities
Ma Pedagogische Onderzoek naar de meerwaarde van openluchtonderwijs op de boerderij voor lager onderwijs Inagro vzw Quality Educaton
Ma Bio-ir (milieu) In welke mate dragen de Repair Cafés bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot? Wat is de ecologische meerwaarde van Repair Cafés? Netwerk Bewust Verbruiken Climate action
Ma Bio-ir (landbouw) Wat is de ecologische meerwaarde van stadsvarkens ten opzichte van conventionele varkenshouderij? Het Spilvarken Life on land
Ma Bio-ir (milieu) Zijn de onderzoeksgebouwen van UGent duurzaam en gezond? Duurzaamheidskantoor Climate action
Ma Bio-ir (bosbouw) Wat zijn de actuele juridische en administratieve knelpunten rond agroforestry of bomenlandbouw? Bos+ Life on land
Ma Bio-ir (landbouw) Marketingonderzoek over wensen, uitdagingen en bottlenecks van schoolmaaltijden en mogelijke pistes om die te verduurzamen? Wervel vzw zero hunger
Ma Bedrijfskunde Wat zijn de drempels om aan autodelen te beginnen? Hoe kunnen die overwonnen worden met de hulp van lokale overheden? Autopia sustainable cities and communities
Ma (T)EW en Bedrijfskunde Hoeveel kost het om een fietser te zijn? Maatschappelijke kosten-batenanalyse van fietslessen voor volwassenen Mobiel21 climate action
Ma (T)EW en Bedrijfskunde Wat is de economische kost van mijnbouwactiviteiten in een bepaalde regio? Welke inkomstenbronnen verliest de lokale gemeenschap Catapa affordable and clean energy
Ma in wetenschappen Is goud traceerbaar en kan men nagaan of goud via bepaalde chemicaliën
ontgonnen is?
Catapa affordable and clean energy
Ma in wetenschappen Kan diepzeemijnbouw een alternatief vormen voor landmijnbouw? Wat zijn
de gevaren voor fauna en flora?
Catapa life below water
Fa Letteren en Wijsbegeerte Steeds meer antropologen werken samen met extractieve industrieën. Is de antropologenpositie binnen het veld "geaffecteerde inheemse gemeenschap" de laatste tien jaar verschoven? Catapa
Ma Recht Wat zijn de criteria en de procedure voor een eventuele erkenning  van het Poopomeer als internationaal rampgebied (ev. Klimaatvluchtelingen) Catapa sustainable cities and communities
Ma Recht Welke juridische- en beleidsvoorwaarden moeten er aanwezig zijn om tot
een ecologisch verantwoorde gsmproductie te komen?
Catapa Responsible consumption and production
Ma Recht Wat is de impact van de aanwezige multinationals op de lokale bevolking?
Catapa Sustainable cities and communities
Ma Recht In welke mate steunt de huidige goudwinning lokale economieën ? Catapa Decent work and economic growth
Ma Recht Welke Europese en internationale verdragen bestaan er om mijnbouwbedrijven en consumenten tot verantwoording te roepen? Catapa Responsbile consumption and production
Ma Recht Wat zijn wereldwijd de juridische relevante verdragen met betrekking tot klein- en grootschalige goudontginning? Catapa Affordable and clean energy
Ma Recht Welke Europese en internationale verdragen bestaan er om mijnbouwbedrijven en consumenten tot verantwoording te roepen? Catapa Responsible consumption and production
Ma Recht Een analyse van het criminaliseringsproces binnen Cajamarca en schendingen van mensenrechten. Catapa Reduced inequalities
Ma Ingenieursw Wat zijn de mogelijkheden tot recyclage van goud uit technisch afval ("urban mining")? Catapa Affordable and clean energy
Ma Ingenieursw Hoe groot is het aandeel gerecycleerd goud in België, wat zijn de initiatieven hieromtrent en hoe verloopt de levenscyclus bij recyclage? Catapa Affordable and clean energy
Ma Ingenieursw Waar kan de consument zijn goud recycleren? Marktanalyse Catapa Affordable and clean energy
Ma Handelsw Hoeveel elektronisch afval wordt uitgevoerd naar Afrika, welke weg legt dit af en hoe groot is de economische waarde van dit afval? Catapa Sustainable consumption and production
Ma Ingenieurw, Ma Bio-ir Welke technologische verbeteringen zijn aangebracht in de huidige
mijnbouwindustrie en wat is de impact op bodemerosie, water- en
luchtkwaliteit…? (Analyse van de Boraxmethode)
Catapa Industry, innovation and infrastructure
Ma Ingenieursw, Ma Bio-ir. (milieu) Wat zijn de voorwaarden voordat een gsm ecologisch genoemd kan worden? Hoe kan de creatie ervan geoptimaliseerd worden? Catapa Affordable and clean energy

 

 

Doelgroepen

Meer info

Contact

Wetenschapswinkel Gent
Het Pand
Onderbergen 1
9000 Gent
tel: ++ 32 (0)9 264 82 54
fax: ++ 32 (0)9 264 83 92
Wetenschapswinkel@UGent.be

De wetenschapswinkels zijn een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie. Dit actieplan is een initiatief van de Vlaamse Regering.