Document acties

Non-profitorganisaties

Wat kan de Wetenschapswinkel voor u doen?

De Wetenschapswinkel Gent is een dienst aan de Universiteit Gent die op vraag van de non-profit sector wetenschappelijke antwoorden zoekt op maatschappelijke vragen via:

Onderzoek

Voor vragen die kleinschalig of verkennend onderzoek vereisen, worden (thesis)studenten ingezet, begeleid door een ervaren onderzoeker. Een medewerker van de Wetenschapswinkel volgt het onderzoeksproces mee op en bemiddelt tussen de verschillende partijen.

Advies

Sommige vragen zijn snel en bondig te beantwoorden. De Wetenschapswinkel neemt hiervoor contact op met deskundigen van de universiteit en zorgt dat het advies bij de opdrachtgever terecht komt.

Doorverwijzing

Sommige vragen kunnen niet opgenomen worden door de Wetenschapswinkel, bijvoorbeeld omdat zij studenten-onderzoek overstijgen. De opdrachtgever wordt dan in contact gebracht met andere diensten of onderzoeksgroepen binnen de universiteit of met externen.

Wie kan een vraag indienen?

Buurtbewoners, actie- en belangengroepen, minderheidsgroeperingen, patiëntenverenigingen, milieu-organisates, scholen, musea, etc...

Non-profit organisaties die

 • geen financiële middelen hebben om onderzoek (te laten) doen
 • geen expertise in huis hebben om het onderzoek zelf te doen
 • geen commerciële doeleinden voor ogen hebben
 • met een vraag zitten die betrekking heeft op een brede maatschappelijke groep

Uitzonderingen zijn mogelijk voor:

 • Particulieren - De aanvragen worden alleen behandeld wanneer de problematiek voor een grotere groep belangrijk is
 • Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO's) - De aanvragen worden alleen behandeld wanneer zij niet in aanmerking komen voor contractonderzoek
 • Overheidsinstanties - De aanvragen worden alleen behandeld wanneer zij niet in aanmerking komen voor contractonderzoek

Hoe een vraag indienen?

Om een vraag in te dienen, gebruikt u het online aanvraagformulier van de wetenschapswinkel.be (u wordt doorgeschakeld). Op dezelfde locatie zijn ook word- en pdf-versies van het formulier te downloaden.

Aanvragen via dit formulier worden behandeld door de wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit Brussel, die het Vlaams netwerk van wetenschapswinkels coördineert. Afhankelijk van de beschikbare expertise (zie hieronder) wordt de vraag aan één of meerdere wetenschapswinkels aangeboden.

Aanvragen komen in aanmerking als:

 • ze aansluiten bij de expertise van de Vlaamse Wetenschapswinkels
 • ze neutraal en objectief onderzoekbaar zijn
 • er voldoende betrouwbaar onderzoeksmateriaal voorhanden is of voldoende nieuw onderzoeksmateriaal verzameld kan worden
 • ze maatschappelijk relevant zijn

Mogelijke thema's zijn: milieu - welzijn & gezondheid - etnische-culturele minderheden - onderwijs - beleid - cultuur - ouderen - jongeren - genderproblematiek - ontwikkelingssamenwerking - mobiliteit - etc....

Stappenplan

De volledige procedure staat beschreven in het document Van vraag tot antwoord: werkwijze en afspraken Wetenschapswinkel.be DBZ.

1 Intakegesprek

Van zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, contacteert een medewerker van de Wetenschapswinkel u voor een verkennend gesprek.

2 Intakeverslag

De medewerker maakt een gedetailleerd verslag van het intakegesprek en stuurt het na uw goedkeuring door naar de adviesraad.

3 Screening door de adviesraad

De adviesraad brengt binnen een termijn van 2 weken advies uit over de inkomende aanvragen (onderzoeksvragen) bij de Wetenschapswinkel. Dit advies omvat uitspraken over welke vragen wel of niet verder behandeld mogen worden door de Wetenschapswinkel Gent en over welke faculteiten, vakgroepen en/of onderzoekers geraadpleegd kunnen worden.

4 Werving experts

Na fiat van de adviesraad benadert de Wetenschapswinkel wetenschappelijke experts. Samen met hen gaan we na hoe uw vraag het best beantwoord kan worden, via onderzoek, advies of doorverwijzing.

Wat wordt van de opdrachtgever verwacht?

 • de opdrachtgever geeft voldoende inhoudelijke input om het probleem te concretiseren en de onderzoeksvraag af te bakenen
 • de opdrachtgever voert onderzoeksmateriaal aan en onderneemt zo nodig activiteiten ter voorbereiding van het onderzoek (bijvoorbeeld mee zoeken naar respondenten)
 • de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangebrachte gegevens
 • indien nodig stelt de opdrachtgever voldoende tijd, menskracht en faciliteiten ter beschikking van de student-onderzoeker
 • de opdrachtgever neemt minimaal 3 keer actief deel aan de bijeenkomst met alle betrokken partijen (voor, tijdens en na het onderzoek)
 • indien de geslaagde thesis wordt afgeleverd, betaalt de opdrachtgever een financiële vergoeding zoals overeengekomen in een begroting

Wat is de kostprijs?

Onderzoek wordt tegen zo laag mogelijke kosten uitgevoerd.

Studenten-onderzoek

Voor het meeste studenten-onderzoek dient de organisatie niet te betalen. Indien het onderzoek echter hoge kosten met zich meebrengt, wordt voor aanvang van het onderzoek een onkostenbegroting opgemaakt en door alle partijen goedgekeurd.

Advies of doorverwijzing

De onkosten worden, in samenspraak met de organisatie, vastgelegd in een begroting.