Document acties

Bijzonder statuut voor studenten

Kom je in aanmerking?

Je hebt een functiebeperking

Indien je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), of je hebt een auditieve -, motorische -, visuele beperking, chronische medische aandoening, leerstoornis (dyslexie, dyscalculie), ontwikkelingsstoornis (ASS/ADHD), psychiatrische -, meervoudige - of andere functiebeperking, dan kom je in aanmerking voor een bijzonder statuut.

Neem contact op met het Aanspreekpunt student & functiebeperking voor je aanvraagdossier en overleg over de mogelijke onderwijs- en examenfaciliteiten.

Je verkeert in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden

Meer info bij statuut@ugent.be

Je bent topsporter

Je bent student-ondernemer

Als student-ondernemer dien je aan volgende cumulatieve voorwaarden te voldoen:

 • je hebt minstens 60 studiepunten aan creditbewijzen behaald uit een academische opleiding of je leidt een bestaande onderneming;
 • je hebt voor minstens de helft van je opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald in het vorig academiejaar, tenzij het je eerste inschrijving is in het hoger onderwijs;
 • je dient een beschrijving voor te leggen van je bestaande ondernemingsactiviteit of een plan met de intentie om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Hieruit dient een duidelijk groeiperspectief te blijken.

Meer info: http://durfondernemen.ugent.be

Je bent professionele kunstbeoefenaar

Als professionele kunstenaar kun je in aanmerking komen voor bepaalde faciliteiten.

Je hebt een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan

 • Raad van Bestuur, Bestuurscollege, Onderwijsraad, Sociale Raad van de UGent
 • Associatie Universiteit Gent
 • Studentenkoepelverenigingen (zoals bepaald in het Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999)

Niet voor acute overmacht

Bij acute overmacht zoals plotse ziekte, overlijden van een naaste, een ongeluk, ... dien je niet het bijzonder statuut aan te vragen, maar  de procedure te volgen zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement artikels 52 (evaluatievorm) §2 en 76 (naleving van de examenregeling) §4.

Mogelijke faciliteiten

Indien je in aanmerking komt voor het bijzonder statuut kan je in functie van de reden van het bijzonder statuut, één of meerdere van de volgende faciliteiten krijgen:

 • vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten en eventueel een vervangende taak krijgen;
 • examens verplaatsen naar een ander tijdstip (binnen hetzelfde academiejaar);
 • ondervraagd worden op een andere manier;
 • een ander tijdstip voor feedback;
 • andere modaliteiten bekomen m.b.t. onderwijsmethode en evaluatie.

Faciliteiten op basis van topsport, kunstbeoefening, mandaat, sociale of individuele omstandigheden of student-ondernemer

Je dient mogelijke faciliteiten in onderling overleg met de verantwoordelijk lesgever af te spreken.

Faciliteiten op basis van functiebeperking

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking maakt een advies op voor onderwijs-­‐ en examenfaciliteiten dat wordt overgemaakt aan betrokken lesgevers.

Een lesgever kan een faciliteit weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële leerresultaten van de opleiding of wanneer deze praktisch niet haalbaar is.

Er worden geen medische diagnoses vermeld om je privacy te garanderen.

Het aanspreekpunt bemiddelt waar nodig.

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van het bijzonder statuut gebeurt bij aanvang van het semester (artikel 24 §2 onderwijs- en examenreglement

Het aanvraagformulier ‘bijzonder statuut’ met de nodige bewijsstukken en attesten (bij voorkeur in pdf-formaat) bezorg je via statuut@UGent.be (formulier in het Engels: Special status for students – application form).

Voor topsporters geldt een specifieke aanvraagprocedure.

Het bijzonder statuut wordt in principe voor 1 academiejaar verleend, maar kan ook gelden voor meerdere academiejaren of voor je hele studieloopbaan.

De UGent stuurt je een brief met de beslissing. Deze beslissing wordt ook meegedeeld aan je decaan, de Facultaire Studentenadministratie en het monitoraat.

Wie het bijzonder statuut verkreeg en bepaalde van voormelde faciliteiten wenst, neemt contact op met het Monitoraat (trajectbegeleider), dat op zijn beurt bemiddelt tussen de verantwoordelijk lesgever en de student over de mogelijke faciliteiten.

De trajectbegeleider zal je ook verder over de toegekende faciliteiten informeren.

Contact

statuut@ugent.be

Gerelateerde inhoud