Document acties

Bijzonder statuut voor studenten

Wie komt in aanmerking?

Studenten met een functiebeperking

Studenten ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of studenten bij wie er een blijvende of langdurige uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties opgesomd in de International Classification of Functioning (ICF) (leerstoornis, chronische ziekte, motorische, visuele, auditieve, psychiatrische, overige of meervoudige functiebeperking).

Deze studenten moeten een beroep doen op het Aanspreekpunt student & functiebeperking met het oog op het samenstellen van het aanvraagdossier en overleg over de gewenste faciliteiten.

Studenten met uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden

Het kan gaan om studenten die op eigen benen staan, studenten met gezondheidsproblemen,...

Meer info bij statuut@ugent.be

Erkende topsporters

Student-ondernemer

De student-ondernemer dient aan volgende cumulatieve voorwaarden te voldoen:

 • reeds minstens 60 studiepunten aan creditbewijzen behaald hebben uit een academische opleiding of een bestaande onderneming leiden;
 • voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten creditbewijzen hebben behaald in het vorig academiejaar, tenzij in geval van een eerste inschrijving in het hoger onderwijs;
 • een beschrijving voorleggen van de bestaande ondernemingsactiviteit of een plan met de intentie om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Hieruit dient een duidelijk groeiperspectief te blijken.

Meer info: http://durfondernemen.ugent.be

Professionele kunstbeoefenaars

Als professionele kunstenaar kun je in aanmerking komen voor bepaalde faciliteiten.

Studenten met een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan

Komen in aanmerking:

 • Raad van Bestuur, Bestuurscollege, Onderwijsraad, Sociale Raad van de UGent
 • Associatie Universiteit Gent
 • Studentenkoepelverenigingen (zoals bepaald in het Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999)

Mogelijke faciliteiten

Studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kunnen in onderling akkoord met de lesgever en in functie van reden van het bijzonder statuut, één of meerdere van de volgende faciliteiten krijgen:

 • vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten en eventueel vervangende taak opleggen;
 • examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar;
 • ondervraagd worden op een andere manier dan volgens de voorgeschreven vorm;
 • een alternatief tijdstip voor feedback;
 • andere modaliteiten bekomen met betrekking tot de concrete onderwijsverstrekking en evaluatie.

Het verkrijgen van faciliteiten is dus geen recht, maar kan enkel met akkoord van de lesgever.

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van het bijzonder statuut gebeurt bij de aanvang van het semester. Het aanvraagformulier ‘bijzonder statuut’ met de nodige bewijsstukken en attesten bezorg je via statuut@UGent.be (formulier in het Engels: Special status for students – application form). Voor de topsporters geldt een specifieke aanvraagprocedure (zie verder).

Het bijzonder statuut wordt in principe voor 1 academiejaar verleend, maar kan ook gelden voor meerdere academiejaren of voor de gehele studieloopbaan.

De UGent stuurt je een brief met de beslissing. Deze beslissing wordt ook meegedeeld aan je decaan, de Facultaire Studentenadministratie en het monitoraat.

Wie het bijzonder statuut verkreeg en bepaalde van voormelde faciliteiten wenst, neemt contact op met het Monitoraat (trajectbegeleider), dat op zijn beurt bemiddelt tussen de verantwoordelijk lesgever en de student over de te verlenen faciliteiten.

De trajectbegeleider zal je ook verder over de toegekende faciliteiten informeren.