Document acties

Bijzonder statuut voor studenten

Wie komt in aanmerking?

Studenten met een functiebeperking

Studenten ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), of studenten met auditieve beperking, een motorische beperking, een visuele beperking, een chronische medische aandoening, een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie), een ontwikkelingsstoornis zoals ASS/ADHD, een psychiatrische functiebeperking, een meervoudige functiebeperking of een overige functiebeperking komen in aanmerking voor een bijzonder statuut op grond van hun functiebeperking.

Deze studenten moeten een beroep doen op het aanspreekpunt student & functiebeperking met het oog op het samenstellen van het aanvraagdossier, de erkenning als student met een functiebeperking en een overleg over de gewenste onderwijs- en examenfaciliteiten.

Je verkeert in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden

Je staat op eigen benen, je hebt gezondheidsproblemen,...

Meer info bij statuut@ugent.be

Je bent topsporter

Je bent student-ondernemer

Als student-ondernemer dien je aan volgende cumulatieve voorwaarden te voldoen:

 • je hebt minstens 60 studiepunten aan creditbewijzen behaald uit een academische opleiding of je leidt een bestaande onderneming;
 • je hebt voor minstens de helft van je opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald in het vorig academiejaar, tenzij het je eerste inschrijving is in het hoger onderwijs;
 • je dient een beschrijving voor te leggen van je bestaande ondernemingsactiviteit of een plan met de intentie om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Hieruit dient een duidelijk groeiperspectief te blijken.

Meer info: http://durfondernemen.ugent.be

Je bent professionele kunstbeoefenaar

Als professionele kunstenaar kun je in aanmerking komen voor bepaalde faciliteiten.

Je hebt een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan

 • Raad van Bestuur, Bestuurscollege, Onderwijsraad, Sociale Raad van de UGent
 • Associatie Universiteit Gent
 • Studentenkoepelverenigingen (zoals bepaald in het Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999)

Niet voor acute overmacht

Bij acute overmacht zoals plotse ziekte, overlijden van een naaste, een ongeluk, ... dien je niet het bijzonder statuut aan te vragen, maar  de procedure te volgen zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement artikels 52 (evaluatievorm) §2 en 76 (naleving van de examenregeling) §4.

Mogelijke faciliteiten

Indien je in aanmerking komt voor het bijzonder statuut kan je in functie van de reden van het bijzonder statuut, één of meerdere van de volgende faciliteiten krijgen:

 • vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten en eventueel vervangende taak opleggen;
 • examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar;
 • ondervraagd worden op een andere manier dan volgens de voorgeschreven vorm;
 • een alternatief tijdstip voor feedback;
 • andere modaliteiten bekomen met betrekking tot de concrete onderwijsverstrekking en evaluatie.

De faciliteiten worden verleend met ingang van de datum van het akkoord.

Faciliteiten op basis van topsport, kunstbeoefening, mandaat, sociale of individuele omstandigheden of student-ondernemer

Indien je op basis van bovenvermelde het bijzonder statuut verkreeg, dien je mogelijke faciliteiten in onderling overleg met de verantwoordelijk lesgever af te spreken.

Faciliteiten op basis van functiebeperking

Indien je het bijzonder statuut verkreeg op basis van functiebeperking, maakt het Aanspreekpunt student & functiebeperking een advies voor onderwijs-­‐ en examenfaciliteiten op.

Dit advies wordt door het aanspreekpunt overgemaakt aan de betrokken lesgevers.

Een lesgever kan een faciliteit weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële leerresultaten van de opleiding of wanneer het verlenen van de faciliteit praktisch niet haalbaar is.

Er worden geen medische diagnoses vermeld om je privacy te garanderen.

Het aanspreekpunt bemiddelt waar nodig.

Indien jou faciliteiten geweigerd worden, kan je tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie.

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van het bijzonder statuut gebeurt bij aanvang van het semester.

Het aanvraagformulier ‘bijzonder statuut’ met de nodige bewijsstukken en attesten bezorg je via statuut@UGent.be (formulier in het Engels: Special status for students – application form).

Voor topsporters geldt een specifieke aanvraagprocedure.

Het bijzonder statuut wordt in principe voor 1 academiejaar verleend, maar kan ook gelden voor meerdere academiejaren of voor je hele studieloopbaan.

De UGent stuurt je een brief met de beslissing. Deze beslissing wordt ook meegedeeld aan je decaan, de Facultaire Studentenadministratie en het monitoraat.

Wie het bijzonder statuut verkreeg en bepaalde van voormelde faciliteiten wenst, neemt contact op met het Monitoraat (trajectbegeleider), dat op zijn beurt bemiddelt tussen de verantwoordelijk lesgever en de student over de mogelijke faciliteiten.

De trajectbegeleider zal je ook verder over de toegekende faciliteiten informeren.

Gerelateerde inhoud