Voor de stage

 Voorbereiding 

 • Op maandag 19 december 2016 van 09:00 tot 12:00 een verplichte informatiesessie en zijn er workshops voor de studenten master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid die in het academiejaar 2017-2018 stage op hun curriculum hebben staan. 
 • Inschrijven op de Zephyr site Stage en deontologie 2016-2018
 • Op vrijdag 17 februari 2017 wordt u verwacht op de Stagebeurs Get Recruited:
  • in de voormiddag om te speeddaten met potentiële stagegevers
  • in de namiddag  het stageseminarie 2,  waarin studenten 2de master graag hun stage ervaringen met jullie delen.
  • Deelname is verplicht en maakt deel uit van het practicum ‘Recente Trends in HRM’
  • Inschrijven via Stagebeurs Get Recruited vanaf maandag 9 januari 2017
  • Woensdag 3 januari 2017: preview van deelnemende bedrijven op de Zephyr site Stage en deontologie 2016-2018
 • Sollicitatieperiode stage:
  • u zoekt naar een potentiële stagegever die voldoet aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden
   • via sollicitatiegesprekken worden wederzijdse verwachtingen in kaart gebracht
   • indien tot een akkoord wordt gekomen, wordt het document taakomschrijving ingevuld
   • u kan potentiële stagegevers zoeken tot aan de deadline om de taakomschrijving in te dienen (1 september 2017)
   • u kan de taakomschrijving ten vroegste opladen in de Zephyr site Stage en deontologie 2016-2018 op 1 maart 2017
   • Pas nadat u de taakomschrijving is goedgekeurd kan u een stageovereenkomst aanmaken
    • de taakomschrijving wordt goed- of afgekeurd op basis van:
     • voldoet de stagegever aan de voorwaarden
     • de leerdoelen en de projecten
    • deadline indienen stageovereenkomst: 15 september 2017

 

 Soorten stage wanted.png

 

Wie kan stage lopen?

Om stage te kunnen aanvangen moet u volgens de regeling van de volgtijdelijkheden in de opleiding psychologie een credit behaald hebben voor (nl. geslaagd zijn voor):

 • Wetgeving en documentatie in verband met het beroep (3de bachelor)
 • Human resource management (vroegere benaming Personeelsbeleid I) (3de bachelor en schakel- en voorbereidingsprogramma)
 • Psychologische arbeidskenmerken (vroegere benaming Arbeidspsychologie I) (3de bachelor en schakel- en voorbereidingsprogramma)

 

Wie kan stagegever zijn?

Wie wil fungeren als stagegever binnen de afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid moet voldoen aan onderstaande vormelijke en inhoudelijke voorwaarden.

Vormelijke voorwaarden:

 • De stagegever moet een universitair psycholoog (nl. licentiaat of master in de psychologie) tewerkstellen die als stagebegeleider kan optreden en instaat voor de dagelijkse begeleiding, feedback en evaluatie.
  • Op advies van de opleidingscommissie Psychologie kan van deze diplomavoorwaarde afgeweken worden. De student neemt daarover contact op met de stagecoördinator .
 • De stagebegeleider van de stagegever maakt binnen de 2 weken na de start van de stage tijd vrij voor een gesprek met de student over de taakomschrijving van de stage.
 • De stage is onbezoldigd (een vergoeding van reis- en of verplaatsingskosten is wel mogelijk).

Inhoudelijke voorwaarden:

 • De stagegever moet aan de stagiair taken toevertrouwen die een progressieve introductie in de beroepsbezigheden van een bedrijfspsycholoog toelaten.
 • De student moet de mogelijkheid krijgen om mee te werken en de verantwoordelijkheid te krijgen over één groot project.

 

Stagedoelstellingen en eindcompetenties

Het leerproces van de stage is gericht op 5 doelstellingen die bijdragen tot de te bereiken eindcompetenties

Doelstellingen:

 1. Introductie tot de praktijk van een bedrijfspsycholoog / wetenschappelijk onderzoeker in de Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.
 2. Leren uitvoeren van specifieke beroepstaken van bedrijfspsychologen / wetenschappelijke onderzoekers in de Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid en beroepscompetenties ontwikkelen.
 3. Gradueel meer verantwoordelijkheid opnemen en meer zelfstandig werken bij het uitvoeren van de specifieke projecten van een bedrijfspsycholoog / wetenschappelijke onderzoeker in de Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.
 4. Theoretische leerinhouden uit de wetenschappelijke opleiding flexibel en kritisch integreren in de complexiteit van de bedrijfspsychologische praktijk en omgekeerd, vanuit een wetenschappelijke achtergrond de bedrijfspsychologische praktijk kritisch kunnen en durven evalueren.
 5. Kritische keren reflecteren over het persoonlijke functioneren en de eigen positie binnen het werkveld van de bedrijfspsycholoog / wetenschappelijk onderzoeker in de Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.

Eindcompetenties:

 1. Inzicht opdoen in de praktijk van de bedrijfspsycholoog.
 2. Ontwikkelen van beroepscompetenties en uitvoeren van specifieke beroepstaken van bedrijfspsychologen.
 3. Samenwerken met collega's, opdrachtgevers, externen en personeel.
 4. Psychologiegerelateerde kennis en inzichten communiceren.
 5. Verantwoordelijkheid opnemen bij en zelfstandig uitvoeren van specifieke projecten.
 6. Een beginsituatie inschatten en op basis daarvan een diagnose als werkhypothese stellen.
 7. Kiezen uit een veelheid aan interventiemethoden en -technieken.
 8. Diagnose- en interventiemethoden ontwerpen en ontwikkelen.
 9. Een interventieplan operationaliseren of uitvoeren.
 10. Een interventie evalueren met het oog op bijsturing en remediëring.
 11. De geijkte deontologische codes naleven.
 12. Theorie toepassen op de praktijk en omgekeerd.
 13. Kritisch reflecteren over eigen functioneren, ontwikkeling en positie binnen het werkveld
 14. Een visie ontwikkelen en beargumenteren.

 

Stageduur- en periode

 • In het academiejaar 2017-2018:
  • Duur: 24 aaneensluitende weken van 5 dagen (= 120 dagen)
   • voor overgangsgroep: 15 aansluitende weken van 5 dagen
   • Periode:
    • start: maandag 25 september 2017 (start academiejaar 2017-2018)
     • ook voor overgangsgroep
     • Van de startdatum (nl. aanvang academiejaar) kan niet worden afgeweken voor een binnenlandse stage.
    • einde: vrijdag 9 maart 2018
     • voor overgangsgroep: vrijdag 26 januari 2018
     • De einddatum kan verlengd worden tot maximum vrijdag 23 maart 2018 (mogelijke inhaalperiode vanwege ziekte)
  • Tijdens de stageperiode zijn er 6 terugkomdagen voor intervisiebijeenkomsten, waarbij de student/stagiair terug naar de universiteit komt. (1 dag per maand) Deze terugkomdagen tellen mee als reguliere stagedag.
  • Ziekte:
   • moet steeds worden ingehaald 
   • moet steeds worden verantwoord met een doktersattest
   • moet direct worden gemeld aan de stagegever en
  • Collectieve sluiting en of feestdagen worden gelijkgesteld met een stagedag en moeten niet worden ingehaald
  • Verlof
   • Met uitzondering van feestdagen en of collectieve sluiting, heeft u als stagiair geen recht op verlof tijdens de stageperiode.

 

 Vinden van een stagegever

 •  Studenten moeten zelf een stagegever zoeken conform de inhoudelijke en vormelijke voorwaarden
 • Het zoeken naar een stagegever kan u best vergelijken met het zoeken naar een job.
  • Daarom beschikt u best over een inhoudelijk doordacht en gestructureerd CV of LinkedIn profiel
 • Indien u wordt uitgenodigd is het van belang dat u zich goed voorbereidt (zoek info op over het bedrijf, neem contact op met student die er vorig jaar stage heeft gelopen, ...)
 • tijdens het kennismakings- of sollicitatiegesprek zorgt u ervoor dat uw verwachtingen en doelstellingen en die van de stagegever duidelijk in beeld komen

 

Stage-administratie administratie.png

Gelieve onderstaande procedure te volgen:

 1. Indien een akkoord wordt bereikt over uw stage dan vult u het formulier taakomschrijving in.
  1. bewaar de ingevulde taakomschrijving
  2. bezorg de stagegever een exemplaar
  3. u laadt de taakomschrijving op in Zephyr (dropbox taak in puntenboek) ten vroegste op 1 maart 2017 en ten laatste op 1 september (15 augustus indien buitenlandse stage) 
 2. De taakomschrijving wordt goedgekeurd op basis van:
  1. voldoet de stage aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden
  2. de leerdoelen en de projecten
  3. u ontvangt daarover tekstuele feedback in Zephyr en u zal ook toegewezen worden aan een interne stagebegeleider
 3. Na goedkeuring van de taakomschrijving maakt u een stageovereenkomst aan via de webapplicatie van de afdeling juridische zaken (Engelstalige overeenkomsten voor een buitenlandse stage)
  • U vult de stagegegevens in en u selecteert Prof. dr. Eva Derous als promotor
  • Na goedkeuring van de stageovereenkomst , print u de stageovereenkomst samen met de rechten en plichten uit en zorgt u voor de handtekening van de stagegever en uzelf.
  • U laadt de stageovereenkomst (ondertekend door de stagegever en uzelf) en de goedgekeurde taakomschrijving op in pdf formaat in Zephyr via portfolio  bestanden toevoegen, koppelen aan puntenboek opdracht) ten laatste op 15 september (1 september indien buitenlandse stage)
   • de stageovereenkomst die u heeft aangemaakt via de webapplicatie kan u niet wijzigen. Indien de stagegever daar toch om vraagt, neem dat contact op met stagecoördinator Bart Verloo.
 4. De stagecoördinator zorgt voor:
  • de handtekening van de universitaire stageverantwoordelijke (= Prof. dr. Eva Derous) op de stageovereenkomst
  • dat u (=toekomstig stagiair) en de stagegever voor aanvang van de stage een door alle partijen ondertekende overeenkomst ontvangen
   • Indien de stagegever een origineel exemplaar wenst van de stageovereenkomst, gelieve dit te melden aan de stagecoördinator.
 5. Voor aanvang van de stage moet er ook een risicoanalyse opgemaakt worden.

 

Overzicht workflow voor de stageworkflow.png

 

Opladen van de taakomschrijving in Zephyr (via puntenboek dropbox taak) kan vanaf

 

Deadline opladen van de taakomschrijving in Zephyr(via puntenboek dropbox taak)

Deadline opladen van de goedgekeurde taakomschrijving en stageovereenkomst in Zephyr (via portfolio bestand toevoegen en koppelen aan puntenboek opdracht)

Communicatie vanuit de vakgroep met o.a. de goedgekeurde taakomschrijving
en stageovereenkomst aan de stagegever en de student

Binnenlandse stage 1 maart 2017 1 september 2017 15 september 2017 voor aanvang van de stage
Buitenlandse stage 1 maart 2017 15 augustus 2017 1 september 2017 voor aanvang van de stage

 

Contact

Stagecoördinator

M: bart.verloo@ugent.be
T: +32 9 264 64 56