Algemene informatie

Algemeen:

Onderwijs- en Examenreglement

Het Onderwijs- en Examenreglement is beschikbaar op de website van de Universiteit Gent:

http://www.ugent.be/intranet/nl/reglementen/onderwijs/reglementen/oer

Het Facultair Onderwijs- en Examenreglement (FOER)

Examenrooster

Het examenrooster kan je raadplegen via oasis, "mijn kalender"!

Het examenrooster voor het 1e semester zal beschikbaar zijn uiterlijk 2 december 2016.

Het examenrooster voor het 2e semester zal beschikbaar zijn uiterlijk 24 maart 2017.

Het examenrooster voor de 2e zittijd zal beschikbaar zijn uiterlijk 20 juli 2017.

Iedereen is automatisch ingeschreven voor de examens van zowel de 1e als de 2e examenperiode.

Wijziging in examenrooster:

Het is aan te raden om de examenroosters/wijzigingen van uw keuzevakken gedoceerd in andere faculteiten eveneens regelmatig te raadplegen op oasis en de website van de faculteit waar het vak in kwestie gedoceerd wordt.

Examens op afspraak:

Voor elk examen met de vermelding “op afspraak” dient de afspraak te gebeuren vóór de opening van de examenperiode van het betreffend semester/ zittijd bij de respectievelijke lesgevers.

Creditcontracten:

De schriftelijke examens kunnen worden afgelegd op de vermelde datum samen met de andere studenten.

Aanwezigheid:

Ik wil er, met nadruk, de aandacht op vestigen dat U zich stipt aan de vastgelegde examenregeling moet houden. Iedere examinandus moet op de vastgestelde dagen en uren op de aangegeven plaatsen aanwezig zijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat de examens worden afgenomen op verschillende locaties meestal buiten de faculteit.

Iedere examinandus zal, wanneer hij examen aflegt, steeds in het bezit moeten zijn van zijn studenten- en identiteitskaart. Op eenvoudig verzoek van de examinator of van een daartoe aangesteld personeelslid, zal hij deze stukken dienen voor te leggen.

Niet deelnemen aan examens:

De melding van het niet-deelnemen aan één of meerdere examens kan gebeuren via mail naar fsa.psw@ugent.be met vermelding van:

 • naam
 • stamnummer
 • studiejaar
 • de vakken waarover geen examen zal afgelegd worden ( juiste benaming gebruiken volgens de studiegids)

Ziek tijdens de examenperiode (art. 76)

Afspraak in verband met het aanvaarden van Medische attesten binnen de Vlaamse Universiteiten

“De Vlaamse universiteiten spreken af op eenzelfde manier om te gaan met medische attesten die door studenten voorgelegd worden. In de Vlaamse universiteiten wordt een medisch attest over de afwezigheid van een student aanvaard, mits het door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval, en het binnen de drie werkdagen aan de instelling bezorgd wordt. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (zogenaamd dixit-attest) of een attest dat na de ziekte geschreven werd (post factum-attest) wordt niet aanvaard. Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren. “

Praktische regeling bij ziekte

 • Verwittig de FSA ten laatste op de dag van het examen.
 • Bezorg de FSA binnen de 3 werkdagen (kan via post of mail) een doktersattest (zie richtlijn hierboven in geel gemarkeerd) en maak zelf een kopie of vraag een kopie aan de FSA.
 • Op het doktersattest bovenaan duidelijk uw naam, stamnummer, studiejaar en vak(ken) vermelden waarover u geen examen zal afleggen op de gestelde datum.
 • Indien het de bedoeling is de examens nog af te leggen binnen hetzelfde deel van dezelfde examenperiode: neem dan binnen de 3 dagen contact op met de lesgever (voor de vakken van het 2e jaar of hoger) of studiebegeleiding (voor de vakken van 1e jaar ) om een andere datum af te spreken. De telefoonnummers staan vermeld op de examenroosters.
 • Bij het afleggen van uw inhaalexamen zal U een kopie van uw doktersattest aan de lesgever moeten voorleggen.

Het permanent examensecretariaat (art. 55)

Het permanent examensecretariaat wordt waargenomen door de Facultaire Studentenadministratie (FSA), Universiteitstraat 8, 9000 Gent (ingang grijze poort)
fsa.psw@ugent.be.

Tel 09/264.84.91 en 09/264.97.71

Tijdens de examenperiodes open van 8u30-12u en van 13u00-16u00

U kan er terecht voor o.a.:

 • wijzigingen in de examenregeling
 • stopzetten van de reeks van ondervragingen
 • niet deelnemen aan één of meer examens
 • afwezigheden
 • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de ondervragingen kunnen verhinderen.

Slagen voor een deliberatiepakket - Compensatieregels bij deliberaties (art. 68)

1° Indien de student voor alle opleidingsonderdelen van een volledig deliberatiepakket is geslaagd, d.w.z. minstens 10/20 heeft behaald, wordt de student door de examencommissie per deliberatiepakket geslaagd verklaard voor dat betreffende volledig deliberatiepakket.
2° De examencommissie per deliberatiepakket verklaart eveneens geslaagd: de student ingeschreven voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: De student heeft een maximaal tekort van 1% op het gewogen totaal, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. De student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende deliberatiepakket minimaal 8/20 behaald. De student heeft in het betreffende deliberatiepakket voor maximaal twee opleidingsonderdelen minder dan 10/20 behaald. De student behaalde een totaal van minimaal 50% voor het deliberatiepakket.

In alle andere jaren worden er geen compensaties toegekend.

Het fenomeen van 'bewaarde punten' en punten laten staan

Wie een onvolledig deliberatiepakket heeft (dit wel zeggen, nog niet alle studiepunten heeft opgenomen in het 1e jaar van een bacheloropleiding) dient dus alle examens onder de 10/20 te hernemen!

In geen geval kan men punten onder de 10/20 (een 8 of 9) ‘laten staan’ of ‘meenemen’ met oog op latere deliberatie in een volgende zittijd of academiejaar.

Graad van verdienste (art. 74)

De examencommissie besliste om met ingang van het academie jaar 2009-2010 bij de berekening van de graad van verdienste voor de Bachelors en Masters in toepassing van art. 74 OER de wegingsfactor te hanteren volgens de studiepunten van de resp. opleidingsonderdelen van de Bachelors, Masters en Master Conflict & Development desgevallend met een lagere wegingsfactor voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding

De grenzen voor het bepalen van de graad van verdienste in de afstudeerjaren van een opleiding worden als volgt vastgelegd:

 • 500/1000 om te slagen op voldoende wijze
 • 675/1000 om te slagen met onderscheiding
 • 750/1000 om te slagen met grote onderscheiding
 • 825/1000 om te slagen met de grootste onderscheiding

Bijkomende deliberatie na 1e semester (art.63)

In het academiejaar 2016-2017 wordt op 8 februari 2017 een bijkomende deliberatie gehouden voor studenten in een afstudeerjaar van een masteropleiding die op dat ogenblik alle examens hebben afgelegd. In dit geval is het toegelaten om de masterproef in te dienen en/of de stage af te werken in het eerste semester. (Met uitzondering van de masterproef of de stage is het volgens het onderwijs- en examenreglement niet toegestaan opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het tweede semester en jaaropleidingsonderdelen te evalueren in het eerste semester);

Meedelen van de examenresultaten:

Na elk deel van de examenperiodes worden de resultaten aan de studenten meegedeeld.

1e examenperiode (1e semester)

De studenten kunnen vanaf 9 februari 2017, 9u hun examenresultaten raadplegen op Oasis

1e examenperiode (2e semester) en 2e zittijd

Voor proclamatiedata zie:

https://edit.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/lessen/examens/proclamatie

2e semester: De studenten kunnen vanaf 6 juli 2017, 9u hun examenresultaten raadplegen op Oasis

2e zittijd: De studenten kunnen vanaf 14 september 2017, 9u hun examenresultaten raadplegen op Oasis

Feedback (art. 61)

Te raadplegen op lessen en examens.

Ombudspersoon

zie https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/ombudsdienst

Voorzitters en secretarissen van de examencommissies

 

Examencommissie opleiding Bachelor Politieke Wetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: K. Steyvers

Examencommissie opleiding Bachelor Communicatiewetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: P. Vyncke

Examencommissie opleiding Bachelor Sociologie

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: B. Van De Putte

Examencommissie opleiding Master in de Politieke Wetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: K. Steyvers

Examencommissie opleiding Master in de EU-studies

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: K. Steyvers

Examencommissie opleiding Master in de Communicatiewetenschappen

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: P. Vyncke

Examencommissie opleiding Master in de Sociologie

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: B. Van De Putte

Examencommissie opleiding Master of Conflict and Development

Voorzitter: H. Reynaert
Secretaris: K. Steyvers