M2LARV: bioconversie van dierlijke mest door eiwit- en vetrijke vliegenlarven: procesoptimalisatie en -sturing

Samenvatting

Reeds jaren wordt Vlaanderen geconfronteerd met de mestproblematiek. Door een strenger wordende wetgeving werden mestoverschotten bij veehouders aangepakt door transport naar andere landbouwers binnen Vlaanderen, export en mestverwerking. Vermits mestverwerking zorgt voor bijkomende kosten voor de veehouder, wordt nog steeds gezocht naar alternatieven. Eén van die alternatieven is mestverwerking met larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens).


De zwarte soldatenvlieg is afkomstig van het zuiden van de Verenigde Staten, maar is momenteel wereldwijd te vinden in tropische en warmgematigde streken. Mits het creëren van gunstige leefomstandigheden kan deze soort in Vlaanderen gekweekt worden. In dit project zullen de larven nutriënten uit de mest omzetten in larvale biomassa, die rijk is aan vet en eiwit. Daardoor kan deze techniek enerzijds beschouwd worden als mestverwerking (reductie van hoeveelheden stikstof en fosfor) en anderzijds als valorisatie van een reststroom waarbij het sluiten van kringlopen mogelijk is. Het is de bedoeling om deze vet- en eiwitrijke vliegenlarven te gebruiken als grondstof voor industriële toepassingen. Daarbij kunnen de larven voor de landbouwer een interessante bijkomende bron van inkomsten zijn.

Het doel van dit onderzoek is dan ook na te gaan onder welke omstandigheden de beste groei en mestverwerking bekomen worden. Om dit te bereiken, dienen zowel factoren die de "omgeving" als het "voeder" beïnvloeden, geoptimaliseerd te worden. Dit zal in een eerste fase gebeuren op laboschaal, waarna we het productieproces zullen opschalen tot een pilootinstallatie op een varkensbedrijf.
Het onderzoek gaat dan ook op zoek naar de ideale groeiomstandigheden van de larven op varkensmest, de bijhorende bioconversie op zowel labo- als praktijkschaal, de energie-efficiëntie van het systeem en de bijhorende emissies. Daarnaast zal dit onderzoek toelaten de rendabiliteit van de larvenkweek op een varkensbedrijf na te gaan.

 

    Projectadministratie

    Onderzoeker: Johan De Koker

    Financiering: IWT

    Projectduur: 10.2013 -  - 09.2016