Valorisatie van organische nevenstromen

Enzymatische hydrolyse en valorisatie van lignocellulose biomassa

VISIONS: Valorisatie van organische nevenstromen - Ontwikkeling van 2de generatie technologieën voor de biogebaseerde economie in Vlaanderen

Dit VIS traject vertrekt vanuit een dubbele dringende noodzaak die door de CINBIOS partners werd geïdentificeerd. Enerzijds is er een duidelijke vraag vanuit diverse sectoren tot een hoogwaardige valorisatie van hun organische nevenstromen. Anderzijds wordt dergelijke hoogwaardige valorisatie belemmerd door twee belangrijke hinderpalen, namelijk 1) de afwezigheid van een centraal beheerde databank met gekarakteriseerde neven- en afvalstromen èn gekoppelde technologische expertises, en 2) de achterstand die Vlaanderen heeft opgelopen op het vlak van tweede generatie technologieën voor de omzetting van biomassa nevenstromen naar basisgrondstoffen voor de industrie.

Dit project beoogt beide hinderpalen weg te werken en specifiek een oplossing te bieden voor de valorisatie van (afval)olieën en vetten en lignocelluloserijke nevenstromen. De beoogde doelgroepen van het VIS-traject zijn naast de technologie-aanbieders en ontwikkelaars, de producenten van dergelijke zijstromen en de afnemers van de verwerkte stromen (bio-energie, (oleo)chemie, agro-industrie, (vee)voeding, papier, textiel, …).

Dit VIS-traject splitst zich in grote lijnen op in een inventarisatieluik, een technologie ontwikkelingsluik en een implementatieluik.
Het eerste luik beoogt de ontwikkeling van een databank van organische nevenstromen en technologische expertises beschikbaar in Vlaanderen. De afwezigheid van een dergelijke databank wordt op heden ervaren als een sterke belemmering voor de verdere ontwikkeling van de biogebaseerde economie. Indien creatief gevaloriseerd kan een dergelijke databank een motor zijn voor de verdere ontwikkeling in Vlaanderen van een innovatieve, CO2-arme biogebaseerde economie. Het tweede luik van het project is technologisch van aard, en beoogt de verdere ontwikkeling van tweede generatie technologieën voor in hoofdzaak de transformatie van (afval)oliën en vetten en lignocelluloserijke nevenstromen naar basisgrondstoffen in de sectoren van de bio-energie, chemie, papier, bouw, textiel,… Voor (afval)oliën en vetten zal een 2de generatie technologie worden ontwikkeld om deze efficiënt om te zetten tot biodiesel, WKK brandstof of grondstoffen voor o.a. de oleochemie. Voor de conversie van lignocelluloserijke nevenstromen zullen diverse relevante voorbehandelingstechnieken worden vergeleken (chemisch, thermochemisch, enzymatisch) en geoptimaliseerd. Zowel de tweede generatie technologie voor de omzetting van lignocellulose of (afval)oliën en vetten zal worden gedemonstreerd op semi-industriële piloot schaal en de bruikbaarheid van de technologieën voor verschillende reële organische nevenstromen zal worden geëvalueerd. In een derde luik zullen economische, logistieke en duurzaamheidsanalyses gepaard met disseminatie-activiteiten het pad effenen voor een reële valorisatie in Vlaanderen.

De uiteindelijke doelstelling is de bouw in Vlaanderen van een of meerdere grootschalige voorbehandelingsinstallaties voor lignocellulose, en meerdere decentrale installaties voor de productie van biodiesel uit afvaloliën en vetten. De uitbouw van een grootschalige tweede generatie verwerkingseenheid in Vlaanderen zal tevens de basis vormen voor de uitbouw van een biogebaseerd chemiecluster waarin een brede waaier aan biogebaseerde producten kan worden geproduceerd, zoals biobrandstoffen, biochemicaliën, biomaterialen, bioplastics, biodetergenten, enz …

Contact: Jeroen De Mey
Supervisor WP2 - UGent: Dr. ing. Ingeborg Stals

Funding: IWT-VIS 100139
Aanvragers: FlandersBio, Ghent Bio-Energy Valley, Essenscia vlaanderen;

Uitvoerders: UGent, UAntwerpen, Innovatiesteunpunt vd Boerenbond, VITO, Bio Base Europe Pilot Plant

Period: 01/09/2011 - 31/08/2015