Labo voor chemische analyse

Het laboratorium voor chemische analyse heeft heel wat ruimte en apparatuur ter beschikking voor het uitvoeren van een hele reeks chemische en fysico-chemische analyses.

Het labo bestaat uit 2 secties: Agrochemie en Milieu en Arbeidshygiëne. Hiervoor is het uitgerust met gespecialiseerde labo-apparatuur zoals ICP-AES, VarioMax, FiaStar-doorstroomanalysesysteem, Fibercom-analyzer, atomaire fluorescentiespectrometrie, ionenchromatografie, infraroodspectrometrie, gaschromatografie, GC-MS, ….

De sectie Agrochemie en Milieu voert onderzoeken uit en levert advies aan de agrarische sector. Er worden een groot aantal onderzoeken aangeboden zoals gewasonderzoek, bodemonderzoek, bemestingsonderzoek, veevoederonderzoek, wateronderzoek, levensmiddelenonderzoek en dit vanaf het moment van de monsterneming tot en met de advisering. Deze onderzoeken resulteren in een productieverbetering en een kostenverlaging voor de sector.

De sectie Arbeidshygiëne meet en analyseert de aanwezigheid van producten in de werkplaatsatmosfeer die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de werknemers. Voorbeelden hiervan zijn stof en metalen in bvb lasrook, kwarts en organische solventen. Het labo beschikt hiervoor over een erkenning voor de Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het labo voert tevens analysen uit voor externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

1. Organische bepalingen

 • routine-analyse van organische contaminanten

- alfatische KWS
- aromatische KWS
- gechloreerde verbindingen
- ketonen
- esters
- alcoholen
- andere (THF, epichloorhydrine, diethylether, acrylonitrile, narcosegassen, ethyleenoxide, N-methyl-2-pyrrolidinon, acetonitrile, MTBE, propyleenoxide, ...)

 • speciale analyse van organische contaminanten

- formaldehyde op 3M 3720 monitor
- methanol
- white spirit
- petroleumether
- vinylchloride
- benzine
- methylbromide
- fenol
- 1,3-butadieen

- cresol

 • GC-MS screening van een onbekend monster met eventuele kwantificatie van routine-componenten
 • minerale olie-mist
 • organische zuren (mierenzuur en azijnzuur)

2. Stofbepalingen

 • inhaleerbaar stof
 • inadembaar stof
 • lasrook
 • koolzwart
 • thoracaal stof
 • graanstof
 • houtstof

3. Anorganische bepalingen

 • Metalen : totaal Aluminium, Antimoon, Cadmium, Chroom, IJzer, Kobalt, Koper, Lood, Mangaan, Nikkel, Rhodium, Silicium, Tin, Titaan, Vanadium, Zilver, Zink en Zirkoon
 • ICP screening van een onbekend monster met eventuele kwantificatie van bovenstaande metalen (5 elementen)
 • totaal arseen, kwik en seleen
 • chroom 6 (oplosbaar en/of onoplosbaar)
 • oplosbaar en onoplosbaar Aluminium, Barium, Ijzer, Molybdeen, Nikkel, Platina, Rhodium, Thallium, Wolfraam en Zilver
 • vrij kristallijn SiO2 (kwarts)
 • anorganische zuren (salpeterzuur, fosforzuur, zwavelzuur, waterstoffluoride en waterstofbromide)
 • cyanide
 • ammoniak
 • chloorgas
 • alkaline dust
 • NaOH
 • zwaveldioxide
 • waterstofperoxide
 • waterstofsulfide
 • dijood
 • chlooramines

Het labo werkt ook nauw samen met verschillende vakgroepen en faculteiten van de Hogeschool Gent en Universiteit Gent voor dienstverlening, onderzoek, studententhesissen en onderwijsprojecten.

 

Meer informatie kan je bekomen bij:

Prof. dr. Pieter Vermeir