Master

De vakgroep Bos- en Waterbeheer staat in voor verschillende opleidingsonderdelen in volgende opleidingen aan de UGent.

Master in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en Natuurbeheer

De opleiding is gericht op de vorming van academische ingenieurs, die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzaam gebruik en geïntegreerd beheer van bos en natuur. Naarmate bos, natuur en open landschappen schaarser worden, neemt de vraag naar verschillende functies en diensten ervan toe. Bijgevolg is er een toenemende interesse om het bestaande bos- en natuurpatrimonium veilig te stellen en nieuwe gebieden te verwerven. Dit vergt een grote expertise in het duurzaam beheren van deze gebieden, in het bijzonder om de multifunctionaliteit van bos en natuur in een uitvoerbaar beheerkader te plaatsen.

Het belang van bos en natuur, zowel in de sterk verstedelijkte Vlaamse regio, als in rurale gebieden in ontwikkelingslanden, is sterk met het maatschappelijke weefsel verbonden. Dit vraagt bijgevolg ook het beheersen van communicatievaardigheden
en kennis van onder meer bos- en natuurbeleidsprocessen en de economie van natuurlijke hulpbronnen.

Naast kernvakken zoals bosecologie, bosbouw, natuurbeheer en houtbiologie zijn er typische algemeen ondersteunende kennisgebieden eigen aan de bio-ingenieur. Deze omvatten onder meer management, geavanceerde statistiek en dataverwerking. In disciplinevakken is er aandacht voor nieuwe tendensen in het kader van duurzaam bos- en natuurbeheer en de valorisatie van bosproducten. Voor het vakgebied bosbouw gaat het onder meer om omvormingstechnieken in gelijkjarig naaldhout, herbebossingstechnieken op marginale sites zoals storten en slibgronden, monitoring van de biogeochemische cyclus en natuurbouw. Kwantitatieve aspecten van bos- en natuurbeheer omvatten onder meer aangepaste terrestrische inventarisatietechnieken, geavanceerde plannings-methodes en het aanwenden van teledetectie en GIS voor kartering, opvolging en ruimtelijke planning.

De vakgroep Bos-en Waterbeheer staat in voor volgende vakken in deze masteropleiding:

 • Anatomie en -identificatie van houtsoorten
 • Bosbouw
 • Bosexploitatie
 • Dendrometrie en bosinventarisatie
 • Houttechnologie: Materiaaleigenschappen
 • Houttechnologie: Transformatieprocessen en eindproducten
 • Natuurbeheer en -ontwikkeling
 • Bos- en Natuurbeleid
 • Planning voor Bos- en Natuurbeheer
 • Tropische bosbouw

Master in de bio-ingenieurswetenschappen: Land- en Waterbeheer

Deze opleiding  beoogt een brede vorming in de biologische, fysische en chemische aspecten van het duurzaam beheer van de compartimenten land en water, zowel in natuurlijke als in kunstmatige ecosystemen. De ingenieur dient de kenmerken en processen, die zich afspelen in bodems en oppervlakte- en grondwater, grondig te beheersen. Hij/zij moet bovendien in staat zijn om in deze processen in te grijpen en de gevolgen van deze ingrepen op het functioneren van ecosystemen kwantitatief in te schatten en te voorspellen op een landschappelijke schaal.

Deze opleiding positioneert zich als een gespecialiseerde masteropleiding waarbij experten opgeleid worden die een goed overzicht hebben over de biotische en abiotische processen binnen diverse landschappelijke contexten gecombineerd met een grondige kennis van ingenieurstechnieken. Dit moet hen in staat stellen om gefundeerde adviezen en oplossingen aan te brengen voor problemen waarmee de beheerders van natuurlijke en kunstmatige ecosystemen geconfronteerd worden en
dit op verschillende ruimtelijke niveaus (van veld- of siteniveau tot regionaal niveau). Belangrijke internationale thema’s van de 21ste eeuw zoals de globale waterproblematiek, bodembescherming en landdegradatie vormen dan ook een grote uitdaging.

Deze masteropleiding is zodanig gestructureerd dat zowel verdiepende vakken als meer verbredende, algemeen vormende disciplines aan bod komen. De ruggengraat van de opleiding wordt gevormd door een reeks stamvakken die een grondige basiskennis leggen in bodemkundige topics (zoals verontreiniging en sanering van bodems, nutriëntenbeheer, bodemerosie), aspecten van waterbeheer (zoals hydrologische modellering, waterkwaliteitsbeheer en grondwaterstroming) en
ingenieursvakken (zoals geostatistiek en hydraulica).

De vakgroep Bos-en Waterbeheer staat in voor volgende vakken in deze masteropleiding:

 • Hydrologische modellering
 • Grondwaterstroming
 • Hydraulica

Master of Science in Environmental Sanitation

  Dit is een tweejarige masteropleiding waarin alle technologische aspecten, die verband houden met de preventie en remediëring van milieuverontreiniging aan bod komen. De belangrijkste doelgroep zijn studenten uit ontwikkelingslanden, die op professioneel vlak met milieu te maken hebben. Ook mensen, die interesse hebben in de milieuproblematiek in een internationale context en die een geschikte
  vooropleiding hebben genoten, kunnen het programma volgen. Afgestudeerden van dit programma bekleden diverse verantwoordelijke internationale posities op het vlak van preventie en remediëring van milieuverontreiniging. Dit kan gaan van functies binnen lokale overheidsdiensten en ngo’s in het kader van milieubeheer, van onderwijsopdrachten en/of wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen tot functies als milieu-expert in de industrie en de consultancysector.

  In dit ICP-programma, gefinancierd door het Departement Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR-UOS),
  worden volgende zaken bestudeerd: niet-verontreinigde milieus, bronnen en oorzaken van milieuverontreiniging, methodologieën voor detectie en analyse van milieuvervuiling, milieutoxicologie en risicoschatting (zowel op eco- als op menselijk toxicologisch vlak), het voorkomen en saneren van milieuverontreiniging, schone technologie en de behandeling van afval.

  De vakken uit het eerste jaar omvatten een brede waaier aan disciplines die verband houden met milieuwetenschappen en -technologieën. Alle belangrijke onderdelen van het milieu - lucht, water, bodem, sedimenten en biota, inclusief de mens - komen aan bod. In het tweede jaar is het aantal verplichte vakken beperkt en worden drie verschillende majors aangeboden (bodem, water en lucht). Bovendien moeten de studenten een masterproef indienen over een onderwerp dat verband houdt met milieuverontreiniging en/of -sanering en dat gelinkt is aan de gekozen major. Op deze manier kan de student zich in een bepaald gebied specialiseren, afhankelijk van de gekozen major en het onderzoek in het kader van de masterproef. Gedurende zowel het eerste als het tweede jaar is er eveneens ruimte voor keuzevakken die uit verschillende modules gekozen kunnen worden.

  De vakgroep Bos-en Waterbeheer staat in voor volgende vakken in deze masteropleiding:

  • Water Quality Management