Over de vakgroep

Onderwijs

De vakgroep is verantwoordelijk voor het academisch onderwijs in de volgende domeinen: Bosecologie, Vegetatiekunde, Bosbouw van de Gematigde en de Tropische Gebieden, Natuurbehoud en -ontwikkeling, Bos- en natuurbeleid, Bosbeheerkunde, Houtbiologie, Houttechnologie, Teledectie, Landinformatiesystemen, Hydraulica, Hydrologie en Waterbeheer. De verschillende opleidingsonderdelen bestrijken het geïntegreerde beheer en de multifunctionele rol en ecosysteemdiensten van bos, natuur en water gebaseerd op de grondige kennis van de biologische, ecologische en technologische aspecten. >> Meer over onderwijs

Onderzoek

Het huidige onderzoek aan de vakgroep richt zich op zeer uiteenlopende onderwerpen.

De missie van het Labo Bos & Natuur (ForNaLab) is het uitvoeren van hypothesegedreven onderzoek naar de wederzijdse interacties tussen samenstelling en structuur van ecosystemen en de processen die er plaatsvinden, vertrekkende vanuit concrete beheer- en beleidsvragen of resulterend in concreet beheer- of beleidsadvies. Het onderzoek richt zich op twee domeinen: (1) de studie van vegetatiedynamiek op verschillende spatio-temporele schalen, met specifieke aandacht voor de effecten van landgebruikshistoriek en klimaatsverandering op groei, reproductie en verbreiding van terrestrische planten en de daarmee geassocieerde biodiversiteit en (2) onderzoek naar de biogeochemische stocks en cycli in terrestrische ecosystemen, met focus op verzuring en vermesting, water- en nutriëntenkringlopen, C-sequestratie en de veranderingen in de voedingstoestand en biotische interacties na bebossing of natuurherstel van voormalige landbouwgronden. Ons nieuw onderzoek focust zich voornamelijk op integratie van deze beide onderzoeksdomeinen (biogeochemie en vegetatiedynamiek).

Het Laboratorium voor Bosbeheer en Ruimtelijke Informatietechnieken (FORSIT) is zowel actief in de droge als in de vochtige tropen. Het verzorgt er diverse projecten in verband met monitoring en beheer van bossen en natuurlijke vegetaties, in hoofdzaak met behulp van ruimtelijke informatietechnieken zoals teledetectie en geografische informatiesystemen (GIS). Meer specifiek betreft het de satellietbeeldverwerking voor kartografie, inventarisatie en opvolging van gematigde en tropische bosgebieden met gebruik van technieken zoals sub-pixel mapping, artificiële neurale netwerken en genetische algoritmes. diachrone beeldverwerkingstechnieken en beeldfusie zijn relevant in het kader van duurzame beheersplanning in tropische bossen, en natuurgebieden met een hoge temporele dynamiek zoals wetlands. Verder richt het onderzoek zich op geavanceerde bosbeheerplanningsprocedures geïntegreerd met beslissingssystemen en ruimtelijke informatietechnieken, en de ontwikkeling van bosproductiemodellen ten behoeve van duurzame kapkwanta in de vochtige tropische bosgordel.

Het onderzoek uitgevoerd aan het Laboratorium voor Houttechnologie (Woodlab) heeft betrekking op de studie van de houteigenschappen en houtkwaliteit, de chemische houtbescherming en houtafwerking, de houtmodificatie- processen en de procedure, eigenschappen en toepassingen van houtcomposietmaterialen. Centraal hierbij staan rationeel gebruik van hout als hernieuwbare grondstof, duurzaamheid van houtproducten en milieubewuste procesvoering en houtbehandeling. Onderzoek op deze domeinen geschiedt in samenwerking met industrie en overheid, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Het Laboratorium voor Hydrologie en Waterbeheer (LHWM) is voornamelijk actief op het gebied van het ontwikkelen van hydrologische modellen ter ondersteuning van het waterbeheer. Het onderzoek spitst zich toe op het bepalen van hydrologische toestandsvariabelen aan de hand van afstandswaarnemingen en het assimileren ervan in hydrologische modellen op diverse ruimtelijke schalen ter verbetering van de voorspellingen. In dit onderzoek wordt onder andere bestudeerd hoe bodemvocht kan bepaald worden aan de hand van satellietbeelden. In samenwerking met gekende internationale onderzoeksinstellingen wordt gebruik gemaakt van teledetectietechnieken voor de studie van land-vegetatie-atmosfeer processen. Verder wordt ook aandacht besteed aan het bestuderen en modelleren van de ruimtelijke en temporele verdeling van neerslag en de implementatie ervan in hydrologische modellen. Een belangrijk en actueel onderzoeksdomein is ecohydrologie. Hierbij wordt geprobeerd om inzicht te krijgen in de relatie tussen hydrologie en het ecotoop in natuurlijke gebieden met als doel de impact van waterbeheersmaatregelen op het natuurlijk milieu te begrijpen en te kunnen voorspellen.

Dienstverlening

De vakgroep is zowel op nationaal als internationaal niveau actief in diverse adviescommissies, wetenschappelijke organisaties en redactieraden. Verder doen overheid en particuliere sector regelmatig beroep op de deskundigheid van deze vakgroep. Praktijkgerichte opleidingen en trainingen, in het bijzonder voor onderzoekers en studenten uit ontwikkelingslanden, behoren eveneens tot de normale werkzaamheden. >> Meer over dienstverlening