Auteurschap op wetenschappelijke publicaties aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen wordt onderzoek verricht in talrijke uiteenlopende onderzoeksdisciplines. De meeste van deze disciplines hebben eigen specifieke gebruiken en regels rond auteurschap op wetenschappelijke publicaties, die vaak internationaal worden erkend en toegepast binnen het desbetreffende onderzoeksgebied.

Ondanks deze verscheidenheid aan disciplinegebonden regels en gebruiken worden binnen de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een aantal fundamentele domeinoverschrijdende afspraken in acht genomen rond auteurschap op wetenschappelijke publicaties:

  • binnen de onderzoeksgroepen heerst een open communicatiecultuur rond auteurschap bij publicaties tussen promotoren, doctorandi, en iedereen die bij het onderzoek betrokken is;
  • de afspraken rond auteurschap worden telkens in een zo vroeg mogelijk stadium  van een project of experiment gemaakt, en dit ten minste voor aanvang van het schrijfwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de gangbare regels voor auteursposities binnen de desbetreffende discipline. In overleg met alle betrokkenen wordt steeds duidelijk toegelicht waarom iemand al dan niet zal worden vermeld op de publicaties;
  • elke auteur op een publicatie moet een substantiële bijdrage geleverd hebben tot het onderzoek, en heeft de tekst van de publicatie gelezen en goedgekeurd. Anderzijds wordt er ook op gelet dat iedereen die een substantiële bijdrage heeft geleverd effectief wordt opgenomen als auteur.

Op basis van bovenstaande algemene afspraken binnen de Faculteit wordt getracht om steeds in overleg tot duidelijke, concrete en gedragen afspraken te komen bij een specifiek project of experiment. Als ondersteuning bij het maken van afspraken rond auteurschap wordt nog verwezen naar volgende nuttige teksten over dit onderwerp:

Voor vragen of problemen rond auteurschap op wetenschappelijke publicaties kan U zich wenden tot de facultaire contactpersoon Prof. Luc Tirry.