Starterskrediet voor doctor-assistenten 1e termijn

Doel

De commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) wil een bench fee voorzien voor pas aangestelde postdoctorale onderzoekers die dergelijke werkingsmiddelen niet via andere kanalen kunnen bekomen.

Aanvraagprocedure

Wie kan aanvragen?

Alle postdoctorale onderzoekers verbonden aan de FBW die zijn aangesteld als doctor-assistent, en dit gedurende hun eerste termijn (= 3 jaar) in dit statuut. Merk op dat postdoctorale bursalen niet in aanmerking komen daar zij hun werkingsmiddelen via andere instanties verkrijgen.

Het dient steeds te gaan om doctor-assistenten met een onderzoeksopdracht.

De (uitdovende) soortgelijke statuten op de academiseringsmiddelen (dwz formeel geen doctor-assistentenstatuut maar inhoudelijk wel overeen komend met een doctor-assistentenmandaat), ontstaan ten gevolge van de integratie, komen eveneens in aanmerking.

Een doctor-assistentschap dat eigenlijk bedoeld is als vervanger van een ZAP-lid, in die zin dat een deel van de opdracht van dat ZAP-lid (vaak onderwijs) wordt overgenomen, komt niet in aanmerking voor een CWO-starterskrediet voor doctor-assistenten eerste termijn. Indien betrokkene later nog een eigen doctor-assistentenmandaat verwerft (buiten deze vervanging om), komt hij of zij wel in aanmerking voor een dergelijk starterskrediet.

Wat kan aangevraagd worden?

Er wordt een bedrag toegekend van 10.500 euro. Dit komt proportioneel overeen met het aandeel onderzoek in de taakomschrijving van een doctor-assistent (= 70%), in vergelijking met het werkingsbudget van een voltijds postdoctoraal onderzoeker (= 15.000 euro).

Deze middelen worden beheerd door de CWO. Na toekenning kan de desbetreffende doctor-assistent via de CWO-verslaggever bestellingen laten opmaken of kosten laten (terug)betalen op dit budget totdat dit is opgebruikt of totdat de eerste termijn als doctor-assistent is verstreken.

Resterend budget dat na het verstrijken van de eerste termijn als doctor-assistent niet is opgebruikt, vloeit terug naar de CWO.

Indien een doctor-assistent de eerste termijn van zijn of haar mandaat niet vervolledigt, dan zal, indien reeds uitbetaald, een deel van het toegekende bedrag worden teruggevorderd van de promotor. Dit deel wordt proportioneel berekend aan de hand van het aantal maanden van de mandaatstermijn die niet werden volbracht. Zo zal, bij onderbreking van het mandaat na precies één jaar, een bedrag worden teruggevorderd dat overeenkomt met 24/36 of 2/3 van 10.500 euro, ofwel 7.000 euro, ingeval deze reeds zouden zijn uitbetaald.

Wanneer kan aangevraagd worden?

De aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Deze wordt in de regel behandeld op de eerstvolgende vergadering van de CWO.

Dit aanvraagtype is onderhevig aan een jaarlijkse budgetbeperking. Voor 2016 kan voor max. 52.500 EUR aan starterskredieten voor doctor-assistenten 1e termijn worden toegekend. Aanvragen die niet konden worden gehonoreerd omwille van deze budgetbeperking, kunnen door de Commissie worden doorgeschoven naar een volgend jaar.

Hoe kan aangevraagd worden?

De aanvrager vult het aanvraagformulier volledig in.

De aanvrager bezorgt:

Bijlagen bij de aanvraag?

Bij deze aanvraag dienen geen bijlagen te worden gevoegd.

GELIEVE GEEN ORIGINELE BETALINGSBEWIJZEN TOE TE VOEGEN BIJ DE AANVRAGEN! DEZE MOGEN DESGEVALLEND ENKEL ACHTERAF WORDEN INGEDIEND NA BEVESTIGING VAN DE GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG!

Behandelingsprocedure

  1. De aanvraag wordt in de regel behandeld op de eerstvolgende CWO-vergadering.
  2. De CWO geeft een, al dan niet voorwaardelijk, positief of negatief advies met betrekking tot de aanvraag.
  3. De CWO maakt dit positief of negatief advies vervolgens over aan de Faculteitsraad ter definitieve beslissing.
  4. Na de Faculteitsraad wordt de definitieve beslissing zo spoedig mogelijk per e-mail bekendgemaakt aan de aanvrager.