Verblijf van buitenlandse onderzoekers

Doel

De commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) wil verblijven van buitenlandse onderzoekers aan de FBW ondersteunen omwille van de positieve effecten van dergelijke verblijven op de verdere uitbouw van de expertise en het netwerk van de ontvangende onderzoeksgroepen aan de FBW.

Reglementering

(zie facultair reglement mobiliteitsfonds, Artikel 7)

Wie kan aanvragen?

Alle ZAP-leden en OP3-leden verbonden aan de FBW kunnen een aanvraag indienen vanuit hun functie als verantwoordelijke voor de ontvangende FBW-onderzoeksgroep.

Aan welke voorwaarden dient de aanvraag te voldoen?

 • Enkel onderzoekers van minstens postdoctoraal niveau komen in aanmerking voor deze inkomende mobiliteit.
 • Er dient een duidelijke meerwaarde te worden aangetoond voor de betrokken ontvangende onderzoeksgroep.
 • Verblijven van minder dan 1 maand komen niet in aanmerking voor financiering door de commissie.

Welke ondersteuning kan worden toegekend?

 • De toegekende financiering is forfaitair en wordt vastgelegd op 800 euro per maand (= 30 dagen). Delen van een maand worden berekend pro rata het aantal dagen, waarbij 1 dag = (1/30) * 800 euro.
 • De dag van vertrek en de dag van terugkeer worden meegeteld voor de duur van de periode.
 • De periode wordt vastgesteld aan de hand van een verklaring, ondertekend door het verantwoordelijke ZAP-lid of OP3-lid van de ontvangende onderzoeksgroep, waarin de begin- en einddatum van het verblijf wordt vermeld. Deze verklaring moet worden ingediend alvorens tot betaling kan worden overgegaan.
 • Indien het verblijf korter blijkt dan was aangegeven in de aanvraag, wordt het toegekende bedrag aan verblijfskosten indien nodig verminderd totdat dit voldoet aan de regel van 800 EUR per 30 dagen.
 • Het toegekende bedrag aan verblijfskosten wordt niet verhoogd indien het verblijf langer blijkt dan was aangegeven in de aanvraag.
 • Het totale bedrag van de forfaitaire tussenkomst in de verblijfskosten wordt beperkt tot een maximum van 2.400 euro, wat overeenkomt met een termijn van 3 maanden.
 • Indien het effectieve verblijf uiteindelijk korter blijkt dan het vereiste minimum van 1 maand, vervalt de goedkeuring door de commissie en wordt het toegekende bedrag niet uitbetaald.

Wanneer kan aangevraagd worden?

De aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Deze wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de CWO waarop dit type aanvragen wordt behandeld.

De aanvraag dient in alle gevallen vóór de start van het verblijf te worden ingediend. De behandeling van de aanvraag kan dan desgevallend tijdens of na het verblijf gebeuren.

Merk op: voor elke CWO-vergadering geldt een budgetbeperking. Meer informatie hierover kan u terugvinden via deze link.

Hoe kan aangevraagd worden?

De aanvrager vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de nodige bijlagen toe.

De aanvrager bezorgt:

 • één exemplaar van het formulier met alle bijlagen aan de verslaggever van de CWO (de aanvraag noch de bijlagen mogen worden geniet).
 • één bijkomend exemplaar van het formulier met alle bijlagen aan de voorzitter van de CWO.
 • één digitaal exemplaar van het formulier met alle bijlagen (in afzonderlijke PDF) aan onderzoek.fbw@ugent.be. Deze pdf-bestanden worden bij voorkeur gemaakt door middel van de printapplicatie PDFCreator of door scanning.

Bijlagen bij de aanvraag?

Bij deze aanvraag dienen de volgende bijlagen te worden gevoegd:

 • Het cv van de betrokken inkomende onderzoeker.

GELIEVE GEEN ORIGINELE BETALINGSBEWIJZEN TOE TE VOEGEN BIJ DE AANVRAGEN!

Behandelingsprocedure

 1. De aanvraag wordt geagendeerd op de eerstvolgende CWO-vergadering tijdens dewelke dit type aanvragen wordt behandeld (zie hiervoor het CWO-jaarschema).
 2. De CWO geeft een, al dan niet voorwaardelijk, positief of negatief advies met betrekking tot de aanvraag.
 3. De CWO maakt dit positief of negatief advies vervolgens over aan de Faculteitsraad ter definitieve beslissing.
 4. Na de Faculteitsraad wordt de definitieve beslissing zo spoedig mogelijk per e-mail bekendgemaakt aan de aanvrager.
 5. De toegekende bedragen worden na afloop van het verblijf via budgetoverdracht uitbetaald op de kas die daartoe wordt aangeduid door het ZAP-lid of OP3-lid dat de aanvraag heeft ingediend. De aanvrager dient hiervoor steeds de instructies te volgen die worden vermeld in de e-mail waarin het resultaat van de aanvraag werd bekendgemaakt.