Hoe ziet de toekomst van de gewasverzorging eruit?

(03-06-2016) UGent-Crelan leerstoel organiseerde een inspirerende sessie om na te denken over de toekomst van de gewasbescherming of beter gezegd gewasverzorging.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

De Vlaamse landbouw staat voor enkele grote uitdagingen, waaronder het verhogen van de rendabiliteit en het simultaan streven naar een duurzamer imago. Een optimale gewasbescherming die correct wordt ingezet waar nodig en met een minimale impact op mens en milieu kan daar een belangrijke rol in spelen. Dit kan via innovatie en samenwerking van alle betrokken partijen. Om die reden organiseerde de UGent-Crelan Leerstoel aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een inspirerende ochtendsessie om na te denken over de toekomst van de gewasbescherming of beter gezegd gewasverzorging.


Onze regio en de landbouwsector staan voor enkele grote uitdagingen, waaronder de druk op de prijzen, het competitief blijven in een internationale vrije markt, het streven naar meer duurzaamheid en een correcte beeldvorming bij het brede publiek. Dit is geen sinecure wanneer er ook nog eens meer moet geproduceerd worden.

Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden willen de Universiteit Gent (UGent) en Crelan meedenken over de toekomst van de Vlaamse landbouw via de organisatie van inspirerende bijeenkomsten door de UGent-Crelan Leerstoel voor landbouwinnovatie. Hierbij wordt er met verschillende betrokken partijen, zoals onderzoekers, landbouwers, erfbetreders, sectorvertegenwoordigers en bedrijfs- en beleidsmedewerkers, nagedacht over de opportuniteiten en eventuele knelpunten die landbouwinnovaties in de weg staan.

Chemische gewasbescherming

In mei organiseerde de UGent-Crelan Leerstoel een inspirerende sessie over de toekomst van de chemische gewasbescherming met vertegenwoordigers van de grote agrochemische- en biocontrole bedrijven, de sectorassociaties, de boerenorganisaties, retailers, de verwerkende voedingsindustrie en de federale overheid.

Korte voordrachten brachten de huidige visie en stand van zaken aan het licht waaronder de voorkeur om in te zetten op betere toepassingstechnieken voor de optimalisatie van gewasbeschermingsmiddelen. Professor Pieter Spanoghe van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) aan de UGent gaf als voorbeeld een spuitmachine met drift-reducerende doppen die variabel afgesteld kunnen worden door sensoren die de nood aan gewasbestrijding automatisch kunnen inschatten.

Direct inzetbaar

Waarom in de discussie de voorkeur van veel aanwezigen uitging naar de toepassingstechnieken was volgens Marc Sneyders van Bayer Cropscience duidelijk: "Wegens de moeilijke, dure en lange procedure om nieuwe formuleringen en producten op de markt te krijgen, moeten we kijken naar oplossingen die direct beschikbaar zijn. Met de nieuwste ontwikkelingen op vlak van precisielandbouw is het mogelijk om de gewasbescherming nog verder te optimaliseren door die correct in te zetten."

Residuen

De aandacht vragende onderwerpen voor Delhaize en Phytofar betroffen de aanwezigheid van chemische residuen op voedsel en de publieke perceptie daarvan. Iedereen was het er over eens dat alle betrokken partijen zich altijd moeten baseren op wetenschappelijke feiten. Momenteel is er immers reeds een probleem van incorrecte beeldvorming en dat doet het imago van de landbouw geen goed. Consumenten zijn zich er vaak niet van bewust dat gewasbeschermingsmiddelen absoluut noodzakelijk zijn voor een landbouwer om zijn teelten gezond te houden. Hendrik Vandamme van ABS stelde daarom voor om te spreken van het begrip 'gewasverzorging' in plaats van 'gewasbescherming'.

Correcte beeldvorming

Verder onthielden we van de discussie dat de landbouwer zeker niet de dupe mag zijn in de wedloop omtrent de chemische residuen en dat het de plicht is van alle betrokken partijen, maar vooral van de onafhankelijke instanties, zoals de overheid en de universiteit, om bij te dragen tot een correcte beeldvorming bij het brede publiek. Immers zijn er volgens professor Wim Verbeke, consumentenexpert aan FBW, vijf positieve berichten nodig om de impact van één negatief bericht ongedaan te maken.

Naast precisielandbouw werd ook optimalisering van gewasbescherming door in te zetten op een betere formulering van middelen aangehaald. Prof. Spanoghe besprak het gebruik van hulpstoffen die toegevoegd kunnen worden om zo tot efficiëntere producten te komen en de mogelijke uitlozing naar het milieu te verkleinen.  

Betrouwbare alternatieven

De landbouwwereld bleek ook uit te kijken naar betrouwbare alternatieve middelen, zoals biopesticiden en biocontrole agentia, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duurzame imago van de gewasverzorging. Inge Van Daele van het bedrijf Agrosavfe stelde hun nieuwste resultaten voor in verband met de ontwikkeling van innovatieve biopesitciden. Deze worden gemaakt op basis van een speciaal soort antilichamen uit kamelen, een technologie die is overgewaaid uit de farmaceutische sector. Bijkomend gaat de UGent hier ook meer op inzetten. Prof. Geert Haesaert van FBW kondigde de oprichting aan van een nieuw universitair consortium dat de expertise van 30 onderzoeksgroepen bijeenbrengt op het gebied van biocontrole mechanismen. Het consortium kreeg de naam CropFit.

Kortom, een optimale gewasverzorging met een minimale impact op mens en milieu biedt een antwoord op de vele uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. Verdere innovatie en samenwerking in Vlaanderen en België is hiervoor een absolute noodzaak.