Voorwaarden binnen de faculteit

De onderstaande voorwaarden gelden voor zowel Erasmus als de andere uitwisselingsprogramma’s.

Welke studenten?

Studenten bio-ingenieur (campus Coupure)

Deelname aan uitwisselingsprogramma’s kan in principe alleen voor masterstudenten.

De enige uitzondering betreft GIT-studenten die het 3e Bachelorjaar en het 1e Masterjaar combineren. Deze studenten kunnen slechts op uitwisseling als ze aan de faculteit in het betreffende semester geen vakken (meer) af te leggen hebben.

Voorbeeld 1: Als je alleen nog maar een paar vakken uit het 3e Bachelorjaar moet opnieuw doen in het eerste semester, dan kan je op uitwisseling in 1e Master tijdens het tweede semester op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de herexamens van de vakken uit het 3e Bachelorjaar. Of je mag vertrekken op uitwisseling hangt dus af van deze deliberatie.

Voorbeeld 2: Als je alleen nog maar een paar vakken uit het 3e Bachelorjaar moet opnieuw doen in het tweede semester, dan kan je wel op uitwisseling in 1e Master tijdens het eerste semester, onafhankelijk van het al dan niet slagen voor de herexamens van de vakken uit het 3e Bachelorjaar.

Wie een GIT-programma neemt met vakken van het 3e Bachelorjaar en ook al vakken van het 1e Masterjaar, moet de plichtvakken waarvoor hij zich via GIT heeft in geschreven effectief ook in Gent afwerken.

Studenten industrieel ingenieur (campus Schoonmeersen)

Deelname aan uitwisselingsprogramma's kan zowel in het 3e Bachelorjaar als in het Masterjaar.

Goedgekeurd programmavoorstel

Studenten kunnen alleen vertrekken naar het buitenland als:

 • zij voor hun vertrek een programmavoorstel, samen met de overige aanvraagdocumenten, hebben ingediend bij het International Office van de faculteit. Zie aanvraagprocedure.
 • dit voorstel werd goedgekeurd door de curriculumcommissie van de faculteit.

Aantal semesters

Bij een uitwisseling alleen gericht op het volgen van vakken is de uitwisseling beperkt tot één semester en dient de student min. 20 studiepunten / max. 30 studiepunten te kiezen uit de lijst van beschikbare vakken aan de gastinstelling. Opleidingsonderdelen die essentieel zijn voor de betreffende opleiding en niet gevolgd worden aan de gastinstelling, kunnen als verplicht vak opgelegd worden in de volgende semesters.

Bij studenten bio-ingenieur kan de uitwisseling ook gespreid worden over twee semesters in het 2e Masterjaar op voorwaarde dat het volgen van vakken gecombineerd wordt met de gedeeltelijke of volledige uitvoering van de masterproef in het buitenland. We raden studenten die een uitwisseling plannen in het 2e Masterjaar aan om bij het opstellen van het programma voor het 1e Masterjaar de verplichte vakken uit het 2e Masterjaar waarvoor geen equivalent vak in het buitenland bestaat al via een GIT-programma in het 1e Masterjaar aan de faculteit af te werken.

Uitvoering masterproef tijdens de uitwisseling

Een masterproef kan slechts uitgevoerd worden aan een buitenlandse instelling onder volgende voorwaarden:

 • Een voorstel van masterproef (thesis information sheet) moet vóór de uitwisseling door beide promotoren worden goedgekeurd en samen met het application form, de learning agreement en het programmavoorstel worden ingediend. Zie aanvraagprocedure.
 • De masterproef moet begeleid worden door minimaal twee promotoren waarvan één aan de gastinstelling en één aan de faculteit.
 • De masterproef wordt verdedigd aan de instelling waar de student gedurende het 4e semester van de masteropleiding verblijft (tenzij anders wordt overeengekomen tussen beide promotoren en de student).
 • Als de masterproef verdedigd wordt aan de gastinstelling, dient minimaal één facultair jurylid (behorende tot een andere vakgroep dan die van de facultaire promotor) betrokken te zijn bij de evaluatie van de masterproef.
  Bij verdediging in het buitenland wordt de reglementering van de buitenlandse instelling gevolgd.
  De evaluatie vanuit onze faculteit gebeurt door het bezorgen aan de buitenlandse promotor van:
  1)     het evaluatieformulier voor promotoren door de Gentse promotor
  2)     het evaluatieformulier voor de leescommissie door het aangestelde facultaire jurylid, behorende tot een andere vakgroep dan die van de facultaire promotor.
  Hierbij wordt aan de buitenlandse instelling gevraagd met deze evaluaties rekening te houden bij het bepalen van de eindscore.
  Er wordt verder niet tussengekomen in de jurysamenstelling of organisatie van de verdediging in het buitenland.
  De eindscore die door de buitenlandse instelling gegeven wordt, zal op de vergadering van de puntenomzetting voor punten behaald in het buitenland, omgezet worden naar ons puntensysteem.

Een aanbod van masterproefonderwerpen aan een buitenlandse instelling is beschikbaar op de Master dissertation website, maar studenten kunnen ook zelf onderwerpen in het buitenland aanbrengen mits een medepromotor binnen de faculteit gevonden wordt.

Examens

Deelname aan de examens in de gastinstelling is verplicht.

Aan de lesgevers wordt gevraagd om studenten die vertrekken in het 2e semester de gelegenheid te geven om examens af te leggen van alle opleidingsonderdelen van het 1e semester. Dit dient in samenspraak tussen lesgever en student te gebeuren.

Examenresultaten

De omzetting van de examenresultaten die de gastinstelling meedeelt via het standaard ECTS-formulier “Transcript of Records” gebeurt door een hiertoe aangestelde commissie binnen de faculteit.

De examenresultaten die niet beschikbaar zijn voor de deliberaties 1e zittijd worden behandeld tijdens de deliberaties 2e zittijd. Na de deliberatie van de 2e zittijd is er geen deliberatie meer mogelijk m.a.w. de deliberatie wordt uitgesteld tot het volgende academiejaar.