Masterproef - Campus Coupure

Reglementair kader

Studiefiches

Buitenlandse verblijven in het kader van masterproef

Verblijf je voor je masterproef in het buitenland? Dan moet je volgende acties ondernemen: 

 • aan de Facultaire Studentenadministratie (FSA) bezorg je een verklaring van de lesgevers bij wie practica gemist worden, waarin bevestigd wordt dat de practica kunnen/zullen ingehaald (of vervangen) worden;
 • bij terugkomst meldt je je aan bij de FSA.

Opgelet: Afwezigheden van meer dan 4 lesweken worden niet aanvaard.

Keuze onderwerp Masterproef Bio-ingenieur

 1. De FDO vraagt bij het begin van het academiejaar aan alle potentiële promotoren om masterproef-onderwerpen aan te brengen op de facultaire Masterproef website.

  Het aanbod van onderwerpen die een verblijf in een ontwikkelingsland inhouden, en waarvoor studenten een VLIR-UOS-beurs kunnen aanvragen, wordt reeds vanaf het najaar gepubliceerd. Studenten die een onderwerp uit dit aanbod willen kiezen, kunnen hun keuzeaanvraag schriftelijk voorleggen op de vergadering van de opleidingscommissie voorafgaand aan de datum waarop de beursaanvraag moet ingediend worden. Mits positief advies van de opleidingscommissie wordt het onderwerp toegekend aan de student. Ook informatie over masterproefonderwerpen in het kader van een uitwisseling wordt bekend gemaakt van zodra beschikbaar, zodat geïnteresseerde studenten zich tijdig kunnen informeren.

  De overige onderwerpen worden pas in het voorjaar (maart) gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie kan het online aanbod niet meer worden gewijzigd door de promotoren.

 2. De FDO kondigt deze website in oktober aan naar de studenten van het eerste masterjaar.

 3. Studenten kunnen indien gewenst zelf een onderwerp aanbrengen (bv. een onderwerp gevonden op de website van de wetenschapswinkel, OPINNO, ...) en contacteren hiervoor een potentiële promotor.

 4. De FDO zal de studenten vragen om in het voorjaar (maart-april) hun 1e, 2e en 3e keuze elektronisch vast te leggen.

  Studenten die een eigen onderwerp voorstellen of een onderwerp kiezen uit het uitwisselingsaanbod, geven dit dan door als 'eigen voorstel'. De promotor die het onderwerp zal begeleiden kan daarna het onderwerp voor de student toevoegen en toekennen. De studenten hebben gedurende deze periode zicht op de keuzes van alle studenten en kunnen desgewenst hun voorstel nog aanpassen (tot de gestelde deadline).

 5. Na de deadline voor het online indienen van keuzes worden de onderwerpen definitief toegewezen. De toewijzing houdt een engagement in van de beide partijen: enerzijds verbindt de student er zich toe om het gekozen onderwerp daadwerkelijk op te nemen, anderzijds verbindt de promotor er zich toe dat de student dit onderwerp zal kunnen bestuderen.

  Als meerdere studenten hetzelfde onderwerp als 1e keuze hebben opgegeven, dan beslist de promotor (eventueel na overleg met de kandidaten) aan wie het onderwerp wordt toegewezen. Wie de 1e keuze niet ziet ingewilligd, valt terug op de 2e keuze. Enkel voor wie geen van zijn 3 keuzes ziet ingewilligd, zal de definitieve keuze pas na een beperkte 2e ronde kunnen worden vastgelegd.

  Een masterproef door twee studenten rond hetzelfde onderwerp is echter mogelijk (zie lager).

 6. De opleidingscommissie en faculteitsraad van behandelen vervolgens (april-mei) het onderwerp, de promotor(en), de tutor(en), de taal en de confidentialiteit van de masterproef.

 7. Studenten die door omstandigheden geen gebruik maakten van de hierboven beschreven elektronische vastleggingsprocedure moeten ten laatste op 1 juni het onderwerp, de promotor(en), de tutor(en), de taal en de confidentialiteit van hun masterproef indienen bij de FSA. Deze gegevens worden dan behandeld door de opleidingscommissie en faculteitsraad van juni.

 8. De FSA zal in maart van het tweede masterjaar de definitieve titel van de masterproef, de promotor(en), de tutor(en), de taal, de confidentialiteit en de voorstellen voor commissarissen aan de promotor(en) elektronisch opvragen (voor behandeling door de opleidingscommissie en faculteitsraad van april).

Masterproeven van twee studenten met hetzelfde onderwerp

 • Het werk dient in gescheiden boekdelen te worden voorgelegd.
 • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd.
 • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid, derhalve is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist.
 • Indien een gezamenlijke titel wordt gebruikt, dient deze aangevuld te worden met een afzonderlijke subtitel.
 • In de inleiding van elke masterproef dient de samenwerking te worden vermeld en de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden te worden aangeduid.

Begeleiding en feedback

De student heeft recht op actieve begeleiding in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. Deze gaan door op vaste tijdstippen of op afspraak. De student kan met de promotor(en) en tutor(en) overleggen inzake:

 • beschikbaarheid (de start van het experimenteel werk, de invulling van de werkweek, de beschikbaarheid tijdens de examenperiode na 1e semester, het einde van het experimenteel werk)
 • beurzen in het kader van buitenlandse verblijven
 • verzekeringen
 • confidentialiteit
 • ethische commissie
 • literatuur
 • feedback: de student kan een tussentijdse evaluatie vragen op basis van de competenties waarop de afgewerkte masterproef beoordeeld wordt

Bij problemen i.v.m. de beschikbaarheid van de student of i.v.m. de beschikbaarheid en de begeleiding door de tutor(en) of promotor(en) kan de ombudspersoon gecontacteerd worden. Deze legt de klacht formeel vast en zoekt naar een oplossing.

De student draagt altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de masterproef.

Evaluatie van de masterproef (in het tweede masterjaar)

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen evalueert masterproeven:

Schriftelijk rapport

 • Formaat: A4
 • Kaftkleur : wit (huisstijl UGent)
 • Titelblad masterproef (NL) - Front page master's dissertation (ENG)
 • Copyright verklaring in het geval de masterproef niet confidentieel is
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. criteria opgenomen in de "how to write" guide voor studenten)
 • Gebruikelijk (leesbaar) letterype
 • Papieren kopie: recto-verso afdrukken
 • Omvang & structuur: zie studiefiche (noot: zoals vermeld in de studiefiche hoort de masterproef een inhoudsopgave te hebben. Lijsten met figuur- en tabeltitels zijn storend en overbodig, en horen daar niet bij!)
 • Taal: zie art. 59 §1 5° van het Facultair Vademecum
 • Indienen masterproef aan alle juryleden, indien gewenst aan de promotor(en)
 • Indienen masterproef : uiterlijk om 17 u elektronisch indienen op Minerva + een papieren exemplaar op de studentenadministratie
vrijdag 18 januari 2019 (enkel studenten die kunnen afstuderen na eerste semester)
vrijdag 7 juni 2019
vrijdag 23 augustus 2019

 

Verdediging

De verdediging van de masterproef gebeurt:

  • in principe altijd in het Nederlands
  • op de volgende data 
Voor Nederlandstalige masters (behalve ManaMa Milieusanering en milieubeheer)

 

1ste zittijd -  1ste semester

donderdag 31 januari 2019

vrijdag 1 februari 2019

1ste zittijd -  2de semester

woensdag 26 juni 2019

donderdag 27 juni 2019

vrijdag 28 juni 2019

2de zittijd

maandag 9 september 2019

dinsdag 10 september 2019

Voor ManaMa Milieusanering en milieubeheer

 

1ste zittijd -  1ste semester

donderdag 31 januari 2019

1ste zittijd -  2de semester

dinsdag 25 juni 2019

2de zittijd

donderdag 5 september 2019

 • de detailuurregeling voor de eerste en tweede examenperiode wordt later bekendgemaakt.

Prijzen en wedstrijden

Bekijk alle prijzen en wedstrijden waar je aan kan deelnemen met je masterproef.