Rollen en verantwoordelijkheden

Aanduiding promotor(en)

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van het opleidingsonderdeel masterproef berust bij maximum 2 promotoren, onder wie ten minste één promotor die:

 • lid is van het ZAP of doctor-assistent van de UGent of gastprofessor of een gepromoveerde onderzoeker in vast of tijdelijk dienstverband van de UGent of van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen én
 • verbonden aan de FBW of lesgever van een algemeen vak binnen de betrokken masteropleiding, én
 • optreedt en geregistreerd wordt als administratief verantwoordelijk promotor.

Personen zonder doctoraat, maar met een uitgebreide ervaring in het domein van de masterproef, kunnen mits grondige motivatie ook als bijkomende promotor worden toegelaten aan de FBW.

Aanduiding tutor(en)

Aan de FBW wordt bij elk masterproefonderwerp ook één of meerdere tutoren aangeduid. Zij staan in voor de dagelijkse begeleiding van de student.

 • Een tutor moet beschikken over een masterdiploma.
 • Ook de promotor kan als tutor fungeren.
 • Er wordt gestreefd naar een maximum van 3 studenten per tutor.
 • Een tutor kan geen commissaris zijn, maar is wel betrokken bij het scoren van de masterproef via de promotor(en) (zie rubriek "Eindscoreberekening" in de studiefiche van de masterproef).

Aanduiding 2 commissarissen

 • Het is de taak van de promotor(en) om, na consultatie, 2 commissarissen voor te stellen.
 • Het is de taak van de promotor(en) om erover te waken dat deze commissarissen niet rechtstreeks betrokken waren bij de totstandkoming van de masterproef (de opleidingscommissie controleert dit en adviseert de FR).
 • Er moet minimaal één commissaris lid zijn van de FBW.
 • Commissarissen moeten houder zijn van een masterdiploma en over minimaal 2 jaar relevante onderzoekservaring te beschikken.
 • Commissarissen moeten aanwezig zijn op de verdediging.

Aanduiding vaste voorzitter en secretaris

Per masteropleiding van de UGent Campus Kortrijk (FBW) wordt een vaste voorzitter (ZAP) en secretaris (AAP) aangeduid op advies van de opleidingscommissie en goedkeuring van de faculteitsraad.

Beiden waken over de goede gang van zaken en over de gelijke behandeling van alle studenten.