Seminarie 'Welke grond onder de voeten? Bodemkwaliteit en bodembescherming in Vlaanderen ... en daarbuiten"

Voor wie?

Studenten Land- en waterbeheer, Bos- en natuurbeheer, Milieutechnologie,  Landbouwkunde

Verantwoordelijke

 

Prof. Dr. ir. S. De Neve - Prof. Dr. ir. S. Sleutel

Doelstelling

Bodems zijn de bepalende factor in cruciale processen voor onze samenleving: voedselproductie, opslag en filtratie van water, buffer tegen vervuiling en klimaatsveranderingen, en ze herbergen de grootste diversiteit aan leven van alle biosfeercomponenten. Het jaar van de Bodem 2015 (“healthy soils for a healthy life”: http://www.fao.org/soils-2015/en/) heeft het belang van bodemkwaliteit in al zijn facetten, en de bescherming ervan, terug hoog op de maatschappelijke en politieke agenda geplaatst. De mate waarin we in staat zijn onze bodems te beschermen tegen allerlei bedreigingen zal bepalend zijn voor de toekomst van de mensheid.

Tijdens deze seminariereeks zullen studenten kennis maken met de maatschappelijke, politieke en technische aspecten van bodemkwaliteit en de bescherming ervan in de praktijk. Hierbij zal worden ingegaan op de huidige toestand, het algemeen regelgevend kader vanuit Europa en vanuit Vlaanderen, en de praktische implementatie van beleidsmaatregelen. Elk van de sprekers belicht een bepaald aspect van bodemdegradatie en bodembescherming met gevolgen voor andere ecosysteemcomponenten (water, lucht, biodiversiteit) in de context van natuurbehoud, landbouw en milieu.

ECTS

Het vak telt 3 studiepunten en het betreft een jaarvak.

Invulling

Voor het vak seminarie dienen de studenten 8 spreekbeurten bij te wonen waarin wordt ingegaan op de huidige toestand van de verschillende facetten van bodemkwaliteit, het algemeen regelgevend kader vanuit Europa en vanuit Vlaanderen, en de praktische implementatie van beleidsmaatregelen.

De sprekers zijn actief in verschillende departementen van de Vlaamse Overheid, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, en een internationale (non-profit) organisatie.

Elke sessie duurt ongeveer twee uur. Er wordt van de studenten een actieve deelname verwacht onder de vorm van vragen en discussie.

Volgende onderwerpen zullen behandeld worden:

 • Relatie (dierlijke) mest, bodem(kwaliteit) en kwaliteit oppervlaktewater (VLM)
 • Bodem organische stof en bio-energie gewassen (LNE)
 • Bodembiodiversiteit en bedreigingen ervan (INBO)
 • Verzurende deposities en bodemkwaliteit (INBO)
 • Circular economy - Gebruik van reststromen uit de (landbouw)industrie in de landbouw/bodem (EU H2020)
 • Erosiebestrijding in Vlaanderen: randvoorwaarden, beheerovereenkomsten, erosiebesluit (LNE)
 • Bodemverzilting onder invloed van global change (ILVO/VLM)
 • Bodemverontreiniging en (fyto)remediatie (Studiebureau)
 • Degradation of agricultural soils in Africa (Yvan Biot, Farm Africa)

Enkele praktische aspecten i.v.m. het seminarie

 • De acht voordrachten zijn gepland tijdens het eerste en/of tweede semester op afspraak.
 • Studenten moeten op het einde van de seminariereeks een individueel verslag indienen dat een coherent beeld ophangt van de  verschillende behandelde onderwerpen, en dit verslag wordt geëvalueerd.
 • Het seminarie wordt georganiseerd bij voldoende aantal studenten (minimum 8).