Facultair vademecum

 • Het facultair vademecum FBW bundelt alle interne reglementen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen die aansluiten bij of een concrete invulling zijn van artikels van het Onderwijs- en examenreglement (OER).

De FBW neemt hiervoor dit OER als basis. Artikels van het OER zonder facultaire aanvullingen blijven uiteraard onverkort gelden.

Facultaire aanvullingen voor de Nederlandstalige opleidingen worden beschreven in de Nederlandstalige versie van het facultair vademecum. Facultaire aanvullingen die enkel betrekking hebben op Engelstalige opleidingen of de predoctorale opleiding, de doctoraatsopleiding en het doctoraat zijn alleen in de Engelstalige versie van het facultair vademecum opgenomen.

Zowel het OER als het facultair vademecum worden per academiejaar opgesteld. Elke wijziging aan het facultair vademecum naar aanleiding van een nieuw academiejaar wordt voorgelegd aan de Faculteitsraad.

Indeling van het academiejaar (OER art. 1-4)

§6: Aan de FBW dienen de uitwisselingsstudenten die van de mogelijkheid om voor hen examens buiten de examenperiode te organiseren gebruik wensen te maken, een aanvraag in te dienen bij de FSA, met akkoord van de verantwoordelijke lesgever. Deze aanvragen dienen bij voorkeur op de OCs en FR van november en ten laatste op deze van december te worden behandeld.

Toelatingsvoorwaarden (OER art. 5-14)

Geen aanvullingen voor de Nederlandstalige opleidingen

Inschrijven (OER art. 15-26)

 • §1-§2: een student die in hetzelfde academiejaar wil inschrijven voor twee of meer aansluitende opleidingen moet voldoen aan de voorwaarden vermeld op de pagina "Geïndividualiseerde trajecten"
 • §3: een student die in hetzelfde academiejaar wil inschrijven voor een externe GIT moet voldoen voldoen aan de voorwaarden vermeld op de pagina "Geïndividualiseerde trajecten"

Aan de FBW geldt voor alle opleidingen dat in onderling akkoord tussen de verantwoordelijke lesgever en de student één of beide van de volgende faciliteiten kunnen worden verleend:

 • één of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar
 • een alternatief tijdstip voor feedback vastleggen

Contracten (OER art. 27-34)

Wie houder is van creditbewijzen, eerder verworven kwalificaties of een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties kan vrijstelling aanvragen volgens de procedure beschreven op de pagina "Vrijstellingen".

 • §4: De student dient een voorstel van curriculum in via OASIS volgens de richtlijnen en deadlines van de faculteit.
 • §5 Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum moeten aangevraagd worden bij trajectbegeleiders volgens de procedure beschreven op "Keuzevakken"
 • &6 Beroepsmogelijkheid: De student kan tegen een ongunstige beslissing over een aanvraag voor de samenstelling van een curriculum beroep aantekenen bij de directieraad. Hiervoor dient een mail verstuurd te worden naar decaan.fbw@ugent.be.

Opleidingscommissie (OER art.35)

Opleiding (OER art. 36-39)

§1: de samenstelling van de deliberatiepakketten gebeurt in de bacheloropleidingen en in de 1-jarige masteropleidingen altijd volgens de voltijdse modeltrajectjaren; in de 2-jarige masteropleidingen worden de pakketten chronologisch opgevuld (min 54 studiepunten - max 66 studiepunten in een deliberatiepakket).

Opleidingsonderdeel (OER art. 40-47)

§3: De opleidingen en programma's van Campus Schoonmeersen en Campus Kortrijk hebben toestemming van de directeur Onderwijsaangelegenheden om de lessen in te plannen aan de hand van lesblokken van 60 minuten in plaats van de gebruikelijke 90 minuten.

 • De regels om een curriculum samen te stellen: "Curriculumregels"
 • Keuzevakkenprocedure: "Keuzevakken"
 • &6 Beroepsmogelijkheid: De student kan tegen een ongunstige beslissing over een aanvraag voor de samenstelling van een curriculum beroep aantekenen bij de directieraad. Hiervoor dient een mail verstuurd te worden naar .

Beoordeling per opleidingsonderdeel (OER art. 48-60)

§5. In iedere faculteit wordt gedurende elke examenperiode een permanent examensecretariaat ingericht.

 • §1 2° De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van het opleidingsonderdeel masterproef berust aan de FBW bij maximum 2 promotoren. Ten minste één van de promotoren behoort tot één van de in het OER opgesomde categorieën en is administratief verantwoordelijke. Deze promotor is tevens
  • verbonden aan de FBW (of de FWE voor de masterproef van de MSc in Physical LAnd Resources)
  • of lesgever van een algemeen of afstudeerrichtingsvak binnen de betrokken masteropleiding
  • of, voor de masterproef van de MSc in Technology for Integrated Water Management, lesgever van één van de vakken uit de opleiding.
  Personen zonder doctoraat, maar met een uitgebreide ervaring in het domein van de masterproef, kunnen mits grondige motivatie ook als bijkomende promotor worden toegelaten aan de FBW.
 • §1 5° Voor wat betreft de Nederlandstalige FBW-opleidingen maakt de student zelf een keuze tussen Nederlands, Engels of Frans als taal voor de masterproeftektst. Er is hiervoor dus geen toestemming van de faculteit nodig. Indien de promotor verwacht dat een masterproef niet in het Nederlands geschreven wordt, dan moet dit samen met het aangeboden onderwerp kenbaar gemaakt worden zodat de student dit aspect mee in overweging kan nemen bij het vastleggen van zijn onderwerp. De verdediging van de masterproef is in principe steeds in het Nederlands.
Masterproef
 • §1 2° The responsibility for the counselling of the Master's dissertation course unit at the FBE rests with maximum two dissertation supervisors. At least one supervisor belongs to the categories mentioned in the UGent EEC and is administratively responsible. This supervisor is also
  • associated to the FBE (or the Faculty of Science for the MSc in Physical Land Resources)
  • or lecturer of a general course or a course belonging to a main subject
  • or, for the Master's dissertation of the MSc in Technology for Integrated Water Management, lecturer of one of the courses of this programme.
  Persons without a doctoral degree but with extensive experience in the field of the master's dissertation, may also, provided thorough motivation, be admitted as supervisor.
 • § 1 5 ° For the Dutch FBW programs, the student can write the Master's dissertation in Dutch, English or French. No additional permission from the Faculty Board is thus needed. If the supervisor expects a Master's dissertation written in another language than Dutch, this must be announced so that the student can take this aspect into consideration when establishing his subject. The defense of the dissertation is in principle in Dutch.

Beoordeling per deliberatiepakket (OER art. 66-69)

Beoordeling per opleiding (OER art. 70-74)

 • §1: Examencommissies
 • §3: Voor het nemen van examentuchtbeslissingen wordt bevoegdheidsdelegatie gegeven aan de voorzitter en secretaris van de examencommissie per opleiding, aangevuld met de academisch secretaris en de betrokken lesgever. In geval van twijfel of grotere inbreuken kan ook de volledige examencommissie optreden.
§1: Door de FBW worden bij de berekening van de graad van verdienste geen wegingsfactoren, andere dan studiepunten, gehanteerd.

Bijzondere omstandigheden (OER art. 75-78)

§5. In iedere faculteit wordt gedurende elke examenperiode een permanent examensecretariaat ingericht.

§2. Aan de FBW wordt de basisdefinitie van fraude niet verder aangevuld of gespecifieerd.

Ombudspersoon (OER art. 98-99)

Beroepsprocedure (OER art. 100)

Geen facultaire aanvullingen

Evaluatie van het onderwijs door de studenten (OER art. 101-102)

§2. Aan de FBW worden alle opleidingsonderdelen jaarlijks geëvalueerd.

De resultaten worden besproken op de Onderwijsevaluatiecommissie (OEC).

§2. At the FBE all courses are evaluated annually.

The results are discussed at the Education Evaluation Committee (OEC).

Slotbepalingen (OER art. 103-106)

Geen facultaire aanvullingen