Onderzoeksgroep Bodemdegradatie en Bodembehoud

Welkom op de website van de onderzoeksgroep Bodemdegradatie en Bodembehoud (Soil Degradation and Soil Conservation). Deze onderzoeksgroep is één van de vijf onderzoeksgroepen van de Vakgroep Bodembeheer, UGent.

Binnen onze onderzoeksgroep wordt onderzoek verricht naar de diverse aspecten van bodemdegradatie, bodemerosie en landevaluatie. Onze missie is om door onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een duurzaam en rationeel gebruik van natuurlijke en menselijke hulpbronnen, waarbij de aandacht vooral gaat naar de bodem en de verschillende ecosysteemdiensten (biomassaproductie, lucht en- waterhuishouding, het leveren van nutriënten, …) die ze vervult.

De multifunctionaliteit van bodems en de actuele maatschappelijke aandacht voor de milieukwaliteit versterken de vraag naar besluitvormingssystemen met aandacht voor de gevoeligheid voor bodemdegradatie en klimaatsverandering, een geoptimaliseerd bodembeheer met een maximalisatie van rendementen en diensten en een minimalisatie van de milieudruk.  Ook de identificatie van statische en dynamische bodemkwaliteitsindicatoren, het karakteriseren van de basislijnen en bepalen van overschrijdingswaarden zijn nodig voor het monitoren van bodemkwaliteit en het opstellen van bodembeschermingsmaatregelen.

Ons onderzoek richt zich onder meer op het in kaart brengen van potentiële en actuele risicozones voor bodemdegradatie onder verschillende landgebruikstypes, de milieukundige oorzaken van bodemdegradatie via modellering en laboratorium- of veldexperimenten en het evalueren van verschillende bodembeschermingsstrategieën. Deze aspecten kunnen tevens worden geïntegreerd in nieuwe landevaluatietechnieken, impactsbeoordelingen van landgebruiksdynamiek op bodemfuncties, gewasgroei en voedselzekerheid.

> Medewerkers
> Projecten
> Dienstverlening
> Recente publicaties
> Activiteiten

Platform 'Natural Capital'

Onze onderzoeksgroep is lid van het onderzoeksplatform 'Natural Capital' van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

International Centre for Eremology (ICE)

Het International Centre for Eremology (ICE), onder leiding van Em. Prof. Dr. Ir. Gabriëls, promoot en coördineert onderzoek rond bodemdegradatie en desertificatie in de (semi-) ariede gebieden. Sinds 2008 treedt het centrum op als UNESCO chair on Eremology.

Belangrijkste onderzoekslijnen en interesses

 • Ontwikkeling van thematische kaarten voor bodemdegradatiebeoordelingen
 • Fundamenteel onderzoek naar en begroting van milieukundige oorzaken van landdegradatie
 • Afbakenen van risicozones voor landdegradatie, rekening houdend met klimaatsvariabiliteit en klimaatsverandering
 • Ecosysteemdiensten en multifunctioneel landgebruik
 • Wetenschappelijk onderbouwde besluitvormingssystemen voor duurzame planning en beheer van landgebruik.
 • Ontwerp en evaluatie van herstelstrategieën voor gedegradeerde agro-ecosystemen
 • Ontwerp en evaluatie van bodemverbeteraars en bodembeschermingsmaatregelen gebruik makend van lokale materialen
 • Evolutie van diagnostische bodemparameters (gebruikt in erosiemodellering) in functie van de tijd (tijdens buien, voor/na erosie-impact) en hun invloed op het bodemerosie
 • Multi-tracer methoden ter bepaling van bodemherverdeling in functie van bodembehoud, duurzame productie en milieuzorg
 • Winderosie en emissie van grof stof
 • Fysische kwaliteit van ondergrond van gras- en kunstgrasvelden

Meer info?

Ann Verdoodt