Lopende onderzoeksprojecten

Mobiele bodemsensoren voor de ruimtelijke karakterisering van
industriële sites

Promotoren:

Prof. dr. ir. Marc Van Meirvenne (Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent)
Prof. dr. ir. Piet Seuntjens (Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent)

Doctoraatsstudent:

ir. Ellen Van De Vijver (Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent)

Inleiding:

Terwijl cruciaal voor hun herontwikkeling, blijft het karakteriseren van oude industriële sites of brownfields tot nog toe een uitdaging. Door een complexe interactie van zowel natuurlijke als antropogene factoren, vertonen dergelijke sites immers veelal een zeer heterogene bodemorganisatie. De conventionele manier voor bodemkarakterisering steunt op het maken van een beperkt aantal puntobservaties via het plaatsen van peilbuizen, het uitvoeren van boringen en het graven van sleuven. Door de sterke heterogeniteit van industriële bodems kan deze conventionele karakterisering leiden tot onbetrouwbare of niet-representatieve resultaten. Proximale bodemsensoren laten toe om op een niet-invasieve manier informatie over de geofysische eigenschappen van de bodem te verzamelen. In een mobiele configuratie bieden ze een tijds- en kostenefficiënt alternatief voor het quasi gebiedsdekkend afscannen van een terrein. De overkoepelende doelstelling van dit onderzoeksproject is het verkennen van het potentieel van proximale bodemsensoren voor het karakteriseren van industriële sites in het algemeen en het beschrijven van specifieke ondergrondse fenomenen in het bijzonder (bv. bodemverontreiniging, nutsleidingen, stortplaatsen). Hiertoe zullen verschillende types proximale bodemsensoren, al dan niet in combinatie, worden toegepast op meerdere industriële sites.

Onderzoeksdoelen:

- Afbakenen van de randvoorwaarden voor het toepassen van proximale bodemsensoren op industriële sites
- Evalueren van het potentieel van bodemsensoren voor de ruimtelijke karakterisering van industriële sites
- Onderzoeken van de geofysische aftekening van specifieke bodemverstoringen zoals bodem- en grondwaterverontreiniging, ondergrondse infrastructuur en stortplaatsen
- Ontwikkelen van een methodologie voor de integratie van data afkomstig van verschillende bodemsensoren