Communicatie, media en discours

Discours in sociale media, massemedia en beleid over migratie

Evaluatie van de meertalige website fedasilinfo.be en versterking van digitale competenties bij verzoekers om internatinale besherming

Omschrijving: Dit tweejarig onderzoeksproject (1/2021 - 12/2022) situeert zich in het domein van de meertalige en interculturele (digitale) communicatie. Via dit project analyseren we de meertalige website van Fedasil (https://www.fedasilinfo.be) via een kwalitatief-kwantitatieve analyse. In projectjaar 1 werden daartoe drie datasets verzameld en geanalyseerd: (a) diepte-interviews en/of focusgesprekken (N=63) met verzoekers om internationale bescherming; (b) schermopnames van gebruikerservaringen (N=26) tijdens het raadplegen van de website; (c) een enquête onder medewerkers uit de opvangsector (N=174). Op basis van de conclusies aanbevelingen wordt in projectjaar 2 ingezoomd op het versterken van digitale basisvaardigheden. Daartoe worden eerst het doelpubliek, de behoeften en de mogelijke opleidingsmogelijkheden geÏdentificeerd (enquêteonderzoek). Daarna worden op maat opleidingsinitiatieven en ondersteunende instrumenten ontwikkeld.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/evaluation-fedasilinfobe
Promotor(en): July De Wilde , Katrijn Maryns , Ellen Van Praet
Onderzoek(st)er(s): Simon Hendrickx , Sari Goukens
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2022

Face-work en multimodaliteit. Een vergelijkende studie van tolken ter plaatse en webcamtolken.

Omschrijving: Het doel van dit project is ten eerste om de verschillende strategieën rond face-work die tolken hanteren bij dialoogtolken in kaart te brengen. De focus ligt op zowel verbaal als non-verbaal face-work. Ten tweede zal dit project kijken naar face-work bij verschillende vormen van tolken, tolken ter plaatse en webcamtolken, en hoe tolken omgaan met de specifieke kenmerken van die twee vormen van tolken. Ten derde zal het project de eigen bevindingen, ervaring en strategieën van de tolk in vervand met face-work onderzoeken. Verscheidene studies hebben verschillende verbale strategieën van tolken in kaart gebracht om met het face-work van zowel de primaire deelnemers als van henzelf om te gaan. Wat de non-verbale strategieën betreft, is er echter weinig tot geen aandacht besteed aan de vraag hoe die strategieën een rol kunnen spelen. Verder onderzoek is nodig om een duidelijker beeld te krijgen van hoe non-verbaal gedrag van invloed kan zijn op face-work.
Promotor(en): July De Wilde , Jelena Vranjes
Onderzoek(st)er(s): Dries Cavents
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2025

Over het (niet zo) persuasieve potentieel van metaforisch taalgebruik in nieuws mediacommunicatie. Het framen van het Latijns- Amerikaanse migratiedebat aan de hand van metaforen

Omschrijving: De persuasieve functie van metaforen wordt al lang als vanzelfsprekend beschouwd. Door hun vermogen om abstracte onderwerpen te structureren in termen van concrete ervaringsdomeinen, en daarbij sommige aspecten van het gespreksonderwerp te "benadrukken" en andere te "verbergen", worden metaforen in de nieuwsmedia beschouwd als een krachtig instrument om het denken en handelen van mensen te beïnvloeden. Recent is deze veronderstelling steeds meer onder vuur komen te liggen vanwege de wankele empirische onderbouwing en tegenstrijdige experimentele bewijzen. Dit project werpt licht op de omstreden overtuigingskracht van metaforen in de media. Aan de hand van de berichtgeving in El Diario over het Latijns-Amerikaanse migratiedebat, wordt getracht de tekortkomingen van eerdere benaderingen van metaforen aan te pakken. In plaats van zich enkel te baseren op een ‘close-text' analyse, neemt deze studie echte mediaproducenten en –consumenten serieus in haar verslag van metaforische patronen.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/not-so-persuasive-potential-metaphorical-language-news-media-communication-framing-latin
Promotor(en): Renata Enghels , Geert Jacobs
Onderzoek(st)er(s): Laurence De Backer
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2025

Refugee for sale. Een multi-methodologisch onderzoek naar de publieke communicatiestrategieën van internationale vluchtelingenorganisaties in de context van de Syrische en Centraal- Afrikaanse vluchtelingencrisissen (2011-2018).

Omschrijving: Terwijl de wereld momenteel wordt geconfronteerd met een van de ergste vluchtelingencrisissen van de moderne tijd, voeren een groeiend aantal landen een steeds restrictiever vluchtelingenbeleid. Daarom is publieke communicatie essentieel geworden voor vluchtelingenorganisaties om het grote publiek en staten te overtuigen om solidair te zijn. Aangezien (internationale) vluchtelingenorganisaties een belangrijke bijdrage leveren aan de publieke perceptie van vluchtelingencrisissen, onderzoekt dit project kritisch hun publieke communicatiestrategieën. Vanuit een multi-methodisch perspectief onderzoeken we hun discursieve strategieën over de recente crisissen in Syrië en Centraal-Afrika. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan (1) het productieproces door middel van interviews met deze vluchtelingenorganisaties, en (2) de praktijken van het representeren van vluchtelingen.
Promotor(en): Stijn Joye
Onderzoek(st)er(s): David Ongenaert
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2017 - 2022

Thuishoren in Vertaling: De Audiovisuele Transfer van Latinidad

Omschrijving: Als reactie op een discours en politiek klimaat dat steeds vijandiger wordt tegenover migratie, is een golf van online audiovisuele platformen ontstaan waar migranten samenkomen om hun etnische identiteit te benadrukken. In de context van transitmigratie door Mexico naar de VS onderzoekt dit project de audio/visuele transfer van representaties over migratie naar zelfrepresentaties op digitale platformen van migranten zelf. Door theorieën en methoden van Vertaalwetenschap & Migratie en (Digitale) Media Studies te combineren, wil dit onderzoek analyseren hoe een gevoel van identiteit en gemeenschap ontstaat en zich verder ontwikkelt op migratieroutes alsook digitaal, waar informatie circuleert en transnationale gemeenschappen worden gevormd. Podcasts, Youtubekanalen, Facebookgroepen, etc. over en door Latijns-Amerikaanse migranten worden in dit project behandeld als nieuwe vormen van vertaling waarvan het discours vorm krijgt door de context, actoren en praktijken.
Website onderzoeksproject: https://research.ugent.be/web/result/project/f7873505-674d-11ee-b1ad-3dd08fb7752a/details/bof-sta-202309-006-belonging-in-translation--the-audiovisual-transfer-of-latinidad/en
Promotor(en): Alexandra Sanchez , July De Wilde
Onderzoek(st)er(s): Elisa Robbe
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2023 - 2027

Tolkgemedieerde gesprekken: politie- en gemeentelijke contexten

Omschrijving: De volgende onderzoeksvragen worden behandeld: hoe verhouden tolken zich tot de geschreven verslaggeving die tijdens tolkgemedieerde gesprekken tot stand komt en wat bepaalt het tolkwerk in de verschillende contexten het meest: hun professionele status of de context?
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/impid-interpreter-mediated-police-interviewing-cum-drafting
Promotor(en): Bart Defrancq , Antoinette Verhage , Mieke Vandenbroucke
Onderzoek(st)er(s): Sofie Verliefde , Helena Snoeck
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2018 - 2026