De identiteit van de vluchteling: Een literaire studie van autobiografieën over gedwongen migratie

Omschrijving: Dit project bestudeert de actuele waarde van de juridische definitie van "vluchteling" zoals bepaald in de Conventie van Genève (1951) aan de hand van een analyse van autobiografische teksten van hedendaagse auteurs-vluchtelingen. Ik ga na hoe de literatuur van "complicated refugees" vragen oproept over de categoriseringen omvat in de formele vereiste van een "gegronde vrees voor vervolging wegens zijn of haar ras, godsdienst, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging". Ik voer dit onderzoeksproject uit als visiting scholar aan Columbia University (New York), fellow van de Belgian American Educational Foundation (BAEF) en onbezoldigd postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent in academiejaar 2017-2018.
Promotor(en): Stef Craps
Onderzoek(st)er(s): Jessy Carton
Vakgroep / onderzoeksgroep: Letterkunde
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte