Discriminatie

Het thema ‘discriminatie’ bundelt onderzoek rond processen van ongelijkheid, in- en uitsluiting en discriminatie gelinkt aan migratie en mobiliteit in verschillende levensdomeinen, zoals onder meer de arbeidsmarkt en het onderwijs.

Assimilatieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief

Omschrijving: Assimilatieprocessen van verschillende generaties migranten (1ste, 2de, 3de generatie) in verschillende periodes (jaren 60, jaren 80 en nu) staan centraal in dit onderzoek. Assimilatie wordt niet gezien als een te bereiken ideaal, wel als een mogelijke manier van kijken naar de processen die migranten doormaken in het gastland. Assimilatie is een begrip dat verschillende dimensies omvat: structureel (onderwijs, arbeidsmarkt), cultureel (taal, vrije tijd), sociaal (netwerk, lidmaatschap organisaties) en identificationeel (zelf- identificatie in termen van etnische/regionale/nationale belonging). Er is aandacht voor objectieve en subjectieve componenten (de eigen perceptie van migranten) van assimilatie. Er zijn drie deelstudies gepland: een survey onderzoek bij jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs in Genk en Sint-Niklaas, familie-interviews met migranten van verschillende generaties en een discoursanalyse van krantenartikels uit verschillende periodes.
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lieve Bradt
Onderzoek(st)er(s): Floor Verhaeghe
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De onzichtbare stad in kaart gebracht. Ruimtelijke manifestaties van sub-Saharisch Afrikaanse diaspora in de middelgrote stad in Europa (case-study België).

Omschrijving: Dit interdisciplinair onderzoek beoogt de processen en producten van fysieke ruimte-productie van sub-Saharisch Afrikaanse diaspora in de middelgrote stad in België op een kritische en gelaagde manier in kaart te brengen. Via vernieuwende cartografische technieken en uitgebreid etnografisch onderzoek, voornamelijk bestaande uit interviews en observatie, zal dit onderzoek inzicht verschaffen in de stedelijke en architecturale vormen die deze migranten ‘van onderuit’ ontwikkelen in onze steden. De resultaten van het onderzoek zullen ons essentiële kennis verschaffen over (1) de architectuur van alledaagse ruimtes van Afrikaanse migratie, (2) de transnationale uitwisseling van strategieën van ruimte-productie, en (3) alternatieve vormen van stadsvernieuwing. Aldus zal een kruisbestuiving tussen drie onderzoeksdomeinen worden gerealiseerd: migrant studies, urban studies en architectuur.
Promotor(en): Johan Lagae, Karel Arnaut, Stijn Oosterlynck
Onderzoek(st)er(s): Luce Beeckmans
Vakgroep / onderzoeksgroep: Department of Architecture and Urban Planning
Faculteit: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

De relatie tussen (waargenomen) racisme en etnische discriminatie, anti-school culturen en onderwijsgerelateerde uitkomsten en welbevinden voor leerlingen die behoren tot etnische minderheden en Belgische leerlingen.

Omschrijving: Ons onderzoek gaat kijken naar de ervaringen van Turkse, Marokkaanse en Oost-Europeaanse leerlingen met racisme in Vlaanderen en meer specifiek binnen de schoolcontext. Mijn onderzoek gaat vooral op zoek naar de determinanten van etnische vooroordelen bij Vlaamse leerkrachten en leerlingen. Heel concreet ga ik kijken naar 1. de relatie tussen de etnische compositie van een school, de visie van leerkrachten over de onderwijsbaarheid van hun leerlingen en etnische vooroordelen bij leerkrachten. 2. De relatie tussen etnische vooroordelen bij leerkrachten, etnische schoolcompositie, onderwijsvormen en de mate van multiculturele lespraktijken. 3. De relatie tussen een multiculturele schoolcultuur en etnische vooroordelen bij Vlaamse leerlingen. 4. De relatie tussen veilige hechting en etnische vooroordelen bij Vlaamse leerlingen. Ten slotte 5. wordt ook de associatie tussen de gender compositie van een school, "laddism" en etnische vooroordelen bij Vlaamse leerlingen onderzocht.
Promotor(en): Peter Stevens, Mieke Van Houtte
Onderzoek(st)er(s): Roselien Vervaet
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociologie
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

De rol van sociaal werk in het ondersteunen van ger inwoners bij het ontwikkelen van hun beloning in de Mongoolse samenleving

Omschrijving: Objective of this research is to acquire local knowledge of the coping strategies of people who live in poverty and deprivation after migrating from rural Mongolia to urban Ulaanbaatar city. Two central theoretical concepts, developed in the field of migration and poverty studies, are used: (1) sense of belonging, and (2) aspirations to use social resources. This research will employ qualitative methods of inquiry to understand the situation in depth. Specific methods include ethnographic study in ger areas, a retrospective biographical interviewing with migrant families and semi-structured interviews with public officers such as local social workers, unit leaders, welfare officers and local administrators.
Promotor(en): Griet Roets, Ine Lietaert
Onderzoek(st)er(s): Terbish Bayartsetseg (Tsegi)
Vakgroep / onderzoeksgroep: Social Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

EdisTools: Het ontwikkelen van traininginstools om etnische discriminatie te verklaren en te reduceren in onderwijs, gezondheid, huisvesting en arbeid

Omschrijving: EdisTools heeft als doel het krijgen van een beter begrip van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen.
Promotor(en): Peter Stevens, Stijn Baert, Eva Derous, Piet Van Avermaet, Pieter-Paul Verhaeghe, Sara Willems, Fanny D’hondt, Stijn Schelfhout
Onderzoek(st)er(s): Fanny D'Hondt, Stijn Schelfhout
Vakgroep / onderzoeksgroep: Multidisciplinair onderzoeksproject

Equity en kwetsbare groepen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Omschrijving: Eén van de determinanten van ongelijke gezondheid in de samenleving, is differentiële toegang tot zorg en behandeling van de patiënt binnen het gezondheidszorgsysteem. Dit doctoraat focust op kwetsbare groepen, hun toegang tot gezondheidszorg, hun ervaring van het zorgtraject en de uitkomsten ervan. Volgende thema's komen aan bod: Ervaren patënten discriminatie en voelen bepaalde groepen zich meer gediscrimineerd? Hoe scoren etnische minderheidsgroepen op indicatoren van toegang tot zorg, de kwaliteit van het zorgproces en de uitkomsten? Krijgen patiënten met een specifieke ziektelast ook aangepaste zorg? Hoe is het gesteld met zorg voor bijzonder kwetsbare groepen? Deze vragen worden beantwoord door een mix van kwanitatieve en kwalitatieve gegevens. Er werd gebruik gemaakt van de QUALICOPC-databank (Quality and Costs of Primary Care in Europe). Daarnaast werd data verzameld door middel van diepte-interviews bij Roma en de afname van vragenlijsten bij gedetineerden.
Promotor(en): Sara Willems, Ignaas Devisch
Onderzoek(st)er(s): Lise Hanssens
Vakgroep / onderzoeksgroep: Huisartsgeneeskunden en Eerstelijnsgezondheidszorg
Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Etnische minderheden in het hoger onderwijs in China

Omschrijving: Het doctoraats onderzoek van Xiaoling Liu gaat over ongelijkheden in het Chinese hoger onderwijs. Haar onderzoek focust zich op de participatie van etnische minderheden en hun academische eraringen in China's elite instellingen voor hoger onderwijs. De studie onderzoekt de relatie tussen verschillende vormen van sociaal, cultureel en economisch kaptiaal, en de mogelijkheden en ervaringen van etnische minderheden die hiermee gelinkt zijn. De studie streeft er ook naar om de barriers te belichten die deze studenten ervaren om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs en de strategieën die ze aanwenden om kwalificaties in het hoger onderwijs de behalen.
Promotor(en): Peter Stevens, Jeroen Huisman
Onderzoek(st)er(s): Liu Xiaoling
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/Cultural Diversity: Opportunities & Socialisation
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Kosmopolitisch burgerschap onder constructie. Een structureel-culturele benadering van het implementatieproces van mensenrechten bij Roma en woonwagenbewoners.

Omschrijving: Het onderzoek vertrekt van de observatie dat het mensenrechtenideaal nog niet is gerealiseerd, zoals geïllustreerd door de vele schendingen van de rechten van een zeer kwetsbare groep, de Romamigranten. Om dit ongerealiseerd mensenrechtenideaal beter te begrijpen, kijken we naar de interpretatie van dit ideaal door verschillende actoren (politiek, juridisch, civil society, media) op verschillende niveaus (transnationaal, nationaal, lokaal). Het mensenrechteninstrument kan gezien worden als een sociaal construct, dat verschillende betekenissen krijgt naargelang de actor die het gebruikt. Het hoofddoel van het onderzoek is om het constructieproces van mensenrechten voor Romamigranten bloot te leggen, waarbij we bekijken hoe de structurele posities en discursieve strategieën van de betrokken actoren het publieke debat in de kranten beïnvloeden, nadat een schending wordt geclaimd. We gebruiken hiervoor meerdere case studies van zulke schendingen.
Promotor(en): Lesley Hustinx
Onderzoek(st)er(s): Chloë Delcour
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/ CST (Centre for Social Theory)
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

MATREMI – Mapping and enhancing substance use treatment for migrants & ethnic minorities

Omschrijving: Het MATREMI project (2019) zette in op twee tekortkomen in de huidige literatuur en het beleid met betrekking tot migranten en etnische minderheden (MEM) in de drughulpverlening. Ten eerste droeg het MATREMI project bij aan het adequater registreren van de aanwezigheid van MEM-cliënten in de drughulpverlening om het beleid te informeren (doelstelling 1) en ten tweede werden de bestaande Belgische literatuur (2009-2019) en veelbelovende praktijken (gericht op het bereik en de retentie van en de toegankelijkheid voor [potentiële] MEM-cliënten in de drughulpverlening) voor professionals in de drughulpverlening samengebracht in een praktijkboek (doelstelling 2). Het MATREMI project werd gesubsidieerd door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en bouwt verder op de vaststellingen uit het ZEMIV (2008) en het PADUMI (2017) onderzoeksprojecten. In dit project werden enkele gerichte beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Promotor(en): Tom Decorte, Wouter Vanderplasschen, Torsten Kolind
Onderzoek(st)er(s): Charlotte De Kock, Carla Marscia
Vakgroep / onderzoeksgroep: Instituut voor Sociaal Drugonderzoek - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en sociaal recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Stedelijk onderwijs als een hefboom voor samenlevingsopbouw: Een historisch perspectief

Omschrijving: Sociale mix blijkt als concept de laatste twee decennia een centrale rol te hebben verworven in stedelijke beleidsteksten doorheen het Westen. De rationale achter dergelijk beleid is dat sociale mix ten goede zal komen van etnische minderheden en/of sociaaleconomisch zwakke groepen; dit daar wordt verwacht dat desegregatie de sociale problemen uit achtergestelde wijken kan tegengaan. Ook op schoolniveau wordt het potentieel van een sociale mix benadrukt. Meer bepaald wordt gesteld dat een sociale mix de onderwijskansen van leerlingen met een lage SES en/of migratieachtergrond kan verhogen. Het doel van het huidig doctoraatsonderzoek is dit dominant discours te bevragen. Daarvoor wordt gefocust op twee (voormalige) 'zwarte' concentratiescholen, elk gelegen in een gentrificerende Gentse wijk, die erin geslaagd zijn een sociale mix te realiseren door het implementeren van een resem aan strategieën.
Promotor(en): N.N.
Onderzoek(st)er(s): Cedric Goossens
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

UN-MENAMAIS: naar een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België.

Omschrijving: Seksueel Geweld is ook in België een ernstig volksgezondheidsprobleem met juridische en maatschappelijke gevolgen. UN-MENAMAIS wil : Objectief 1:) In kaart brengen hoe Belgische burgers en migranten, inclusief verzoekers van internationale bescherming, tussen 16 en 100 jaar, met verschillende seksuele oriëntaties, seksueel geweld kaderen. Objectief 2) Exploreren in welke mate de onderzoekspopulatie slachtoffer werd van seksueel geweld of dadergedrag stelde sinds de kindertijd. Objectief 3) In kaart brengen wat de impact van deze blootstelling was op het leven van het slachtoffer, familie, peers en de professionele hulp die ze gezocht hebben. Objectief 4) Evalueren van de forensische praktijken na seksueel geweld door zorgverleners. Objectief 5) Formuleren van aanbevelingen voor toekomstige beleidsmaatregelen en sensibiliseringscampagnes rond SG geweld in België. UN-MENAMAIS past een mixed methodologie toe en loopt tot en met april 2021. Het wordt gesubsidieerd door BELSPO (BRAIN).
Promotor(en): Ines Keygnaert, Tom Vanderbeken
Onderzoek(st)er(s): Lotte De Schrijver
Vakgroep / onderzoeksgroep: ICRH
Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen