Gezondheidszorg

Het thema ‘gezondheidszorg’ brengt onderzoek samen rond de gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen, asielaanvragers en mensen zonder wettig verblijfsdocumenten.

EdisTools: Het ontwikkelen van traininginstools om etnische discriminatie te verklaren en te reduceren in onderwijs, gezondheid, huisvesting en arbeid

Omschrijving: EdisTools heeft als doel het krijgen van een beter begrip van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen.
Promotor(en): Peter Stevens, Stijn Baert, Eva Derous, Piet Van Avermaet, Pieter-Paul Verhaeghe, Sara Willems, Fanny D’hondt, Stijn Schelfhout
Onderzoek(st)er(s): Fanny D'Hondt, Stijn Schelfhout
Vakgroep / onderzoeksgroep: Multidisciplinair onderzoeksproject

Equity en kwetsbare groepen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Omschrijving: Eén van de determinanten van ongelijke gezondheid in de samenleving, is differentiële toegang tot zorg en behandeling van de patiënt binnen het gezondheidszorgsysteem. Dit doctoraat focust op kwetsbare groepen, hun toegang tot gezondheidszorg, hun ervaring van het zorgtraject en de uitkomsten ervan. Volgende thema's komen aan bod: Ervaren patënten discriminatie en voelen bepaalde groepen zich meer gediscrimineerd? Hoe scoren etnische minderheidsgroepen op indicatoren van toegang tot zorg, de kwaliteit van het zorgproces en de uitkomsten? Krijgen patiënten met een specifieke ziektelast ook aangepaste zorg? Hoe is het gesteld met zorg voor bijzonder kwetsbare groepen? Deze vragen worden beantwoord door een mix van kwanitatieve en kwalitatieve gegevens. Er werd gebruik gemaakt van de QUALICOPC-databank (Quality and Costs of Primary Care in Europe). Daarnaast werd data verzameld door middel van diepte-interviews bij Roma en de afname van vragenlijsten bij gedetineerden.
Promotor(en): Sara Willems, Ignaas Devisch
Onderzoek(st)er(s): Lise Hanssens
Vakgroep / onderzoeksgroep: Huisartsgeneeskunden en Eerstelijnsgezondheidszorg
Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Het overwegen van etniciteit in forensische geestelijke gezondheidszorg: ervaringen van zorggebruikers uit migranten- en etnische minderheidsgroepen en hun zorgverleners

Omschrijving: Personen uit migranten- en ethnische minderheidsgroepen zijn relatief oververtegenwoordig in de forensische geestelijke gezondheidszorg, en het blijft onduidelijk hoe zij herstellen en stoppen met het plegen van strafbare feiten. Het Good Lives Model, als toonaangevend sterktegericht rehabilitatiekader, is veelbelovend. De vraag blijft echter hoe forensische zorggebruikers die zich identificeren met MEM de Good Lives begrippen prioriteren of conceptualiseren. In deze studie staat het perspectief van MEM forensische zorggebruikers rond hun rehabilitatie noden, en hoe aan deze noden voldaan kan worden (i.e. Good Lives begrippen), centraal. Ook onderzoeken we de professionele noden van hun zorgverleners rond rehabilitatie van MEM forensische zorggebruikers en brengen we veelbelovende praktijken in kaart. Ten laatste worden deze resultaten gevalideerd door internationale experts in cultureel sensitieve ggz en/of forensische ggz, om beleidsaanbevelingen te formuleren.
Promotor(en): Freya Vander Laenen, Stijn Van de Velde
Onderzoek(st)er(s): Marjolein De Pau
Vakgroep / onderzoeksgroep: Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

MATREMI – Mapping and enhancing substance use treatment for migrants & ethnic minorities

Omschrijving: Het MATREMI project (2019) zette in op twee tekortkomen in de huidige literatuur en het beleid met betrekking tot migranten en etnische minderheden (MEM) in de drughulpverlening. Ten eerste droeg het MATREMI project bij aan het adequater registreren van de aanwezigheid van MEM-cliënten in de drughulpverlening om het beleid te informeren (doelstelling 1) en ten tweede werden de bestaande Belgische literatuur (2009-2019) en veelbelovende praktijken (gericht op het bereik en de retentie van en de toegankelijkheid voor [potentiële] MEM-cliënten in de drughulpverlening) voor professionals in de drughulpverlening samengebracht in een praktijkboek (doelstelling 2). Het MATREMI project werd gesubsidieerd door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en bouwt verder op de vaststellingen uit het ZEMIV (2008) en het PADUMI (2017) onderzoeksprojecten. In dit project werden enkele gerichte beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Promotor(en): Tom Decorte, Wouter Vanderplasschen, Torsten Kolind
Onderzoek(st)er(s): Charlotte De Kock, Carla Marscia
Vakgroep / onderzoeksgroep: Instituut voor Sociaal Drugonderzoek - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en sociaal recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Onderzoeksproject Evaluatie Zanzu.be

Omschrijving: Dit project beoogt een empirisch onderbouwde evaluatie van de 14-talige website van Sensoa vzw, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. De website (zanzu.be) is gemaakt voor nieuwkomers, asielzoekers en mensen zonder verblijfsstatuut. De website is eveneens gebouwd als ondersteuningsmiddel voor professionals tijdens counseling en vorming. Het project richt zich op de volgende drie doelstellingen: (1) evaluatie van Zanzu.be; (2) evaluatie van de huidige implementatiestrategie and (3) formuleren van aanbevelingen ter verbetering van de website en de implementatie ervan. Op basis van een combinatie van onderzoeksmethoden (context analyse, digitale enquête, interviews, video-opnames van gesprekken en hieraan gekoppeld een benchmarksessie), wil dit project een empirisch onderbouwd antwoord bieden op een aantal onderzoeksvragen met betrekking tot de communicatie over seksuele gezondheid met kwetsbare migranten.
Promotor(en): Katrijn Maryns, Ellen Van Praet, July De Wilde
Onderzoek(st)er(s): Pauline Van Daele
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie - Onderzoeksgroep MULTIPLES
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

RECMIB - Herstel van een middelenproblematiek bij personen met een migratieachtergrond: een analyse van doorleefde ervaringen

Omschrijving: Studies tonen aan dat personen met een migratieachtergrond en etnische minderheden (MEM) geconfronteerd worden met diverse factoren die het risico op problematisch middelengebruik verhogen en herstel kunnen belemmeren. Ondanks de aanwijzingen dat herstel een culturele dimensie heeft en de (drug)hulpverlening er niet altijd in lijkt te slagen aan de noden van MEM te voldoen, is er amper onderzoek naar persoonlijke herstelervaringen en –noden van MEM. Dit onderzoek laat daarom een diversiteit van MEM aan het woord over hun herstelproces, teneinde ondersteuningsbronnen, noden en barrières naar herstel te identificeren op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk niveau. Op basis van de resultaten zullen aanbevelingen voor praktijk en beleid geformuleerd worden, in samenwerking met Charlotte De Kock, teneinde bij te dragen aan het uitbouwen van herstelondersteunende zorgsystemen voor MEM.
Promotor(en): Vanderplasschen Wouter, Freya Vander Laenen
Onderzoek(st)er(s): Aline Pouille
Vakgroep / onderzoeksgroep: Orthopedagogiek (herstel en verslaving)
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

UN-MENAMAIS: naar een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België.

Omschrijving: Seksueel Geweld is ook in België een ernstig volksgezondheidsprobleem met juridische en maatschappelijke gevolgen. UN-MENAMAIS wil : Objectief 1:) In kaart brengen hoe Belgische burgers en migranten, inclusief verzoekers van internationale bescherming, tussen 16 en 100 jaar, met verschillende seksuele oriëntaties, seksueel geweld kaderen. Objectief 2) Exploreren in welke mate de onderzoekspopulatie slachtoffer werd van seksueel geweld of dadergedrag stelde sinds de kindertijd. Objectief 3) In kaart brengen wat de impact van deze blootstelling was op het leven van het slachtoffer, familie, peers en de professionele hulp die ze gezocht hebben. Objectief 4) Evalueren van de forensische praktijken na seksueel geweld door zorgverleners. Objectief 5) Formuleren van aanbevelingen voor toekomstige beleidsmaatregelen en sensibiliseringscampagnes rond SG geweld in België. UN-MENAMAIS past een mixed methodologie toe en loopt tot en met april 2021. Het wordt gesubsidieerd door BELSPO (BRAIN).
Promotor(en): Ines Keygnaert, Tom Vanderbeken
Onderzoek(st)er(s): Lotte De Schrijver
Vakgroep / onderzoeksgroep: ICRH
Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen