Kosmopolitisch burgerschap onder constructie. Een structureel-culturele benadering van het implementatieproces van mensenrechten bij Roma en woonwagenbewoners.

Omschrijving: Het onderzoek vertrekt van de observatie dat het mensenrechtenideaal nog niet is gerealiseerd, zoals geïllustreerd door de vele schendingen van de rechten van een zeer kwetsbare groep, de Romamigranten. Om dit ongerealiseerd mensenrechtenideaal beter te begrijpen, kijken we naar de interpretatie van dit ideaal door verschillende actoren (politiek, juridisch, civil society, media) op verschillende niveaus (transnationaal, nationaal, lokaal). Het mensenrechteninstrument kan gezien worden als een sociaal construct, dat verschillende betekenissen krijgt naargelang de actor die het gebruikt. Het hoofddoel van het onderzoek is om het constructieproces van mensenrechten voor Romamigranten bloot te leggen, waarbij we bekijken hoe de structurele posities en discursieve strategieën van de betrokken actoren het publieke debat in de kranten beïnvloeden, nadat een schending wordt geclaimd. We gebruiken hiervoor meerdere case studies van zulke schendingen.
Promotor(en): Lesley Hustinx
Onderzoek(st)er(s): Chloë Delcour
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/ CST (Centre for Social Theory)
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen