Mensen 'onderweg'

Het thema ‘mensen ‘onderweg’' brengt onderzoek samen rond groepen van migranten en vluchtelingen die nog ‘onderweg’ zijn of pas recent in het land van bestemming zijn aangekomen, zoals onder meer asielaanvragers, transitmigranten, terugkeerders en slachtoffers van mensenhandel.

Analyse van conflict-mobiliteit vetrekkende vanuit Oeganda's Nakivale Vluchtelingenkamp: verankering van mobiliteit in de bredere geschiedenis van migratie in Centraal- en Oost-Afrika

Omschrijving: Dit project onderzoekt in welke mate conflict-dynamieken en structuren ter opvang van vluchtelingen (kampen, vluchtelingenrechten, vluchtelingenbeleid) een impact hebben op bredere mobiliteitepatronen en -dynamieken in door conflict geteisterd Centraal- en Oost-Afrika. Het doel is mobiliteit te zien als een essentieel onderdeel van sociale 'life-making' processen en de politieke, regionale en historische dimensies van deze mobiliteit te exploreren.
Promotor(en): Koen Vlassenroot
Onderzoek(st)er(s): Jolien Tegenbos
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

De impact van terrorisme op migratie-intenties en -patronen

Omschrijving: In dit project analyseren we de invloed van terroristische aanslagen op wereldwijde migratie. Eerst onderzoeken we in hoeverre terroristische aanslagen leiden tot hogere emigratie en in hoeverre ze de aantrekkelijkheid van potentiële bestemmingen verminderen en op die manier een invloed hebben op de immigratie naar een bepaald land. We maken gebruik van gegevens voor meerdere landen vanaf 1980 wat toelaat om heterogene effecten te identificeren (bv. op basis van het ontwikkelingsniveau van landen). Ten tweede combineren we individuele enquêtegegevens over migratie-intenties (intern en internationaal) met regionale informatie over terroristische aanslagen, wat een meer accurate identificatie van het verband tussen migratiegedrag en individuele blootstelling aan terrorisme evenals van de mechanismen die daarbij spelen (bv. inkomen of de psychologische impact) toelaat. We zullen ook onderzoeken in welke mate de resultaten variëren in functie van individuele of familiale kenmerken.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Killian Foubert
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De impact van vluchtervaringen op het psychologisch welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen - CHILDMOVE

Omschrijving: Dit ERC project onderzoekt de impact van de ervaringen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen gedurende de tijd dat zij onderweg zijn van hun thuisland naar het gastland op hun psychologisch welbevinden. Een longitudinale follow-up studie zal uitgevoerd worden bij een grote groep niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De studie start in verschillende landen (Libië, België, Italië en Griekenland), en zal de jongeren volgen tijdens hun traject doorheen verschillende Europese landen, gebruikmakend van een innovatieve mix-method benadering om data te verzamelen. Dit onderzoek zal de kennis verhogen over de impact van deze ervaringen op de gezondheid van deze jongeren op lange termijn, alsook trachten we inzichten te verwerven in de manier waarop zorg – en opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen in transit- en vestigingslanden de negatieve impact van deze ervaringen kunnen reduceren.
Promotor(en): Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Malte Behrendt, Ine Lietaert, Marina Rota, Océane Uzureau, Sarah Adeyinka
Website: http://www.childmove.com
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De migratie crisis: Een analyse van de EU vluchtelingenbescherming in de Middellandse Zee

Omschrijving: Het thema vluchtelingen is zeer belangrijk in het beleid van de Europese Unie. Dit onderzoek bekijkt naar het fenomeen van de migratie crisis in de Middellandse Zee. Het is gebaseerd op de vaststelling dat een alarmerend aantal vluchtelingen en migranten sterft tijdens de oversteek van de Middellandse Zee naar Europa. Recente acties van de EU gericht op vluchtelingen die aankomen via de Middellandse Zee worden gezien als een schending van de rechten van deze vluchtelingen en als een schending van het engagement van de EU om vluchtelingen te beschermen. Het is belangrijk om na te gaan hoe dit nieuw EU beleid ingaat tegen het concept van mensenrechtenbescherming. Het onderzoek tracht inzicht te verwerven in de spanning tussen de EU en de vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken in de hoop om tot aanbevelingen te komen over de migratie crisis in de Middellandse Zee opgelost kan worden.
Promotor(en): Marleen Easton, Daniel Mekonnen
Onderzoek(st)er(s): Fisseha Mehari
Vakgroep / onderzoeksgroep: Publiek governance, management en financiën
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De rol van sociaal werk in het ondersteunen van ger inwoners bij het ontwikkelen van hun beloning in de Mongoolse samenleving

Omschrijving: Objective of this research is to acquire local knowledge of the coping strategies of people who live in poverty and deprivation after migrating from rural Mongolia to urban Ulaanbaatar city. Two central theoretical concepts, developed in the field of migration and poverty studies, are used: (1) sense of belonging, and (2) aspirations to use social resources. This research will employ qualitative methods of inquiry to understand the situation in depth. Specific methods include ethnographic study in ger areas, a retrospective biographical interviewing with migrant families and semi-structured interviews with public officers such as local social workers, unit leaders, welfare officers and local administrators.
Promotor(en): Griet Roets, Ine Lietaert
Onderzoek(st)er(s): Terbish Bayartsetseg (Tsegi)
Vakgroep / onderzoeksgroep: Social Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De Russische migratie in Belgische steden. Een netwerk- en levensloopanalyse van Russische migranten in Brussel en Luik, 1880-1914.

Omschrijving: Het doel van dit onderzoek is om de Russische aanwezigheid in Brussel en Luik gedurende de jaren 1880 tot de vooravond van WOI te bestuderen via een netwerk- en levensloopanalyse. Het turbulent klimaat in Rusland, de economische recessie en de toegenomen alertheid voor het verspreidend socialisme, zorgden voor specifieke dynamieken die de Russische migratie naar deze contreien mogelijks een eigen onderscheidend karakter gaven. De belangrijkste bronnen zijn de vreemdelingendossiers, de gemeentelijke politiearchieven en de archieven van de Okhrana. Zo draagt dit onderzoek bij tot een verder begrip van de internationale lange-afstandsmigratie en verschaft het meer inzichten in de dynamieken tussen de migranten en de ontvangende maatschappij. Meer nog, door het gebruik van een netwerk- en levensloopanalyse, zorgt het voor een aanzienlijke verbreding van reeds bestaand onderzoek, dat voornamelijk de focus heeft gelegd op de Russische politieke vluchtelingen.
Promotor(en): Christophe Verbruggen, Margot De Koster
Onderzoek(st)er(s): Maïté Van Vyve
Vakgroep / onderzoeksgroep: Geschiedenis
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Het precaire burgerschap van vluchtelingen: een empirische studie over hoe vluchtelingen politiek worden

Omschrijving: In dit onderzoek focussen we op het precaire burgerschap van vluchtelingen in België. We willen hierbij zowel de statussen, praktijken en identiteiten van de migranten zelf onder de loep nemen, als ook hoe dit interageert met burgerschapsdiscoursen die door de Belgische overheden gehanteerd worden in het migratie- en integratiebeleid. Op deze manier willen we bijdragen aan het debat over hoe globale migratie burgerschap uitdaagt en transformeert. We doen dit aan de hand van een etnografische studie bestaande uit participerende observatie en diepte-interviews met jonge vluchtelingen in België enerzijds en een discoursanalyse van het Vlaamse en Belgische integratie- en migratiebeleid anderzijds.
Promotor(en): Lesley Hustinx
Onderzoek(st)er(s): Rachel Waerniers
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/ Centre for Social Theory
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Ik steek de grens over en neem mee… De grensoverschrijdende burgerlijke staat van personen: een vraagstuk van internationaal privaatrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief

Omschrijving: De toenemende mobiliteit van mensen zorgt ervoor dat documenten over de burgerlijke staat van personen (bv. geboorte, huwelijk, overlijden) circuleren over de grenzen heen. De erkenning van deze documenten wordt traditioneel geregeld door het internationaal privaatrecht, dat streeft naar zoveel mogelijk grensoverschrijdende harmonie en continuïteit in het leven van mensen. Een nobele doelstelling die in de praktijk niet voor iedereen wordt gerealiseerd. Soms hebben mensen in het gastland een andere burgerlijke staat (bv. ongehuwd) dan in hun land van herkomst (bv. gehuwd). Dergelijke discrepanties - ook wel hinkende rechtsverhoudingen genoemd - zorgen voor veel rechtsonzekerheid en onvoorspelbaarheid. Het onderzoek naar een nieuwe benadering van de grensoverschrijdende burgerlijke staat vertrekt vanuit het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven en gaat na in welke mate een mensenrechtelijke benadering de ongewenste effecten van hinkende rechtsverhoudingen kan temperen.
Promotor(en): Jinske Verhellen
Onderzoek(st)er(s): Sarah Den Haese
Vakgroep / onderzoeksgroep: Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Faculteit: Faculteit Rechtsgeleerdheid

Institutionele meertaligheid in asiel- en migratiesettings: een linguïstisch-etnografische studie van globaal Engels taalgebruik in lingua franca en getolkte interactie bij de Belgische asielinstanties

Omschrijving: Het project bestudeert lingua franca Engels in dialogische en triadische interactie met asielzoekers bij de Belgische asielinstanties. Het omvat een linguïstisch-etnografische analyse van interview data (zowel authentieke asielverhoren als semi-gestructureerde interviews met asielzoekers, dossierbehandelaars en tolken) verzameld bij de verschillende asielinstanties in België. Vanuit een geïntegreerde visie op de participatiestructuur van het asielinterview (met betrekking tot zowel dialogische als triadische interactiestrategieën en onderzoeksperspectieven), wil deze studie bijdragen tot fundamentele en toegepaste onderzoeksinzichten in globaal Engels taalgebruik in asielsettings waar het Engels geen officiële status heeft. Het project onderzoekt wat de pragmatische en indexicale impact is van deze meertalige praktijken op de interactie tussen de participanten, en gaat na hoe deze praktijken de discursieve constructie van sociaal-juridische identiteiten in het asielproces beïnvloeden.
Promotor(en): Katrijn Maryns
Onderzoek(st)er(s): Katrijn Maryns
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Taalkunde
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Juridische en administratieve bijstandsverlening voor asielzoekers in België

Omschrijving: Dit project wil de bescherming van asielzoekers verbeteren door de veiligstelling van procedurele rechten en verbeterde toegang tot kwalitatief juridisch advies. Het project streeft de volgende resultaten na: - Verbeterde kwaliteit van juridische bijstand en informatie voor asielzoekers, ook voor wie in grensdetentie geplaatst is en in aanmerking komt voor terugleiding. - Verbeterde toegang tot een meer kwalitatieve asielprocedure in België. - Doorgedreven wetenschappelijk onderzoek naar juridische, linguïstische en andere aspecten van de asielprocedure, met een bijzondere focus op detentie. Met het oog op deze resultaten zullen we een nieuwe dynamiek van juridische en administratieve bijstand voor individuele asieldossiers ontwikkelen, waarbij we de expertise van ervaren advocaten, rechtsbeoefenaars en academici uit verschillende disciplines zullen integreren en ter beschikking zullen stellen om op die manier de kwaliteit van de juridische bijstand aan asielzoekers te verbeteren.
Promotor(en): Ellen Desmet, Katrijn Maryns
Onderzoek(st)er(s): Marjan Claes
Vakgroep / onderzoeksgroep: Department of European, Public and International Law - Human Rights Centre
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Migratie vanuit Afrika: Belangrijkste Drijfveren en Cooperatieve Beleidsmaatregelen

Omschrijving: Als een belangrijke bron van ontwikkeling voor zowel landen van oorsprong als bestemming vormt migratie een topprioriteit in het globale politieke debat. Kennis van de omvang van deze migratiestromen evenals hun samenstelling en verdeling is cruciaal voor het uitwerken van geschikte beleidsmaatregelen om ze te beheren. Het project zal de onderliggende oorzaken van migratie dieper analyseren met een specifieke focus op de rol van financiële prikkels en beperkingen. In het bijzonder zullen we ons richten op Centraal-, Oost- en West-Afrika om te onderzoeken in welke mate mensen reageren op economische, klimatologische en politieke schokken door middel van interne of internationale migratie. Op basis van de verwachte verdeling van toekomstige migratiestromen over bestemmingen, zullen we vervolgens nagaan voor welke landen nieuwe internationale afspraken over migratie het meest urgent zijn en welk type overeenkomst of partnerschap (intra- of interregionaal) het meest geschikt is.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Sara Salomone
Vakgroep / onderzoeksgroep: Algemene economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

MOBILISEREN: Determinanten van ‘mobilisatie’ in binnen- en buitenland: analyse van de micro-fundamenten van migratie en massaprotest

Omschrijving: Het MOBILIZE-project stelt de vraag: als de staat niet reageert op de economische of politieke behoeften van de burgers, waarom mobiliseren sommige mensen dan door te protesteren op straat, terwijl anderen 'mobiliseren' door de grens over te steken? En hoe verhouden de keuzes van protest en outmigratie zich tot elkaar? Door theoretische verwachtingen van de migratie- en protestliteratuur te verbinden, onderzoeken we: a) of gelijkaardige factoren de keuze om te migreren en / of protesteren op individueel niveau te stimuleren; b) hoe de context deze mobilisatie beïnvloedt; c) of deze keuzes onafhankelijk van elkaar zijn of elkaar wederzijds versterken / ondermijnen. MOBILIZE maakt gebruik van een multimethode (representatieve panelonderzoeken, online migrantenonderzoeken, focusgroepen, interviews) en een onderzoeksopzet met meerdere locaties. Het omvat Oekraïne, Polen, Marokko en Argentinië, en migranten uit deze landen naar Duitsland, het VK en Spanje volgen.
Promotor(en): Toma Sorana, Onuch Olga, Sasse Gwendolyn
Onderzoek(st)er(s): Toma Sorana
Vakgroep / onderzoeksgroep: Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Mobiliteit ten gevolge van klimatologische factoren en milieuproblemen

Omschrijving: Als een belangrijke bron van ontwikkeling voor zowel landen van oorsprong als bestemming vormt migratie een topprioriteit in het globale politieke debat. Kennis van de omvang van deze migratiestromen evenals hun samenstelling en verdeling is cruciaal voor het uitwerken van geschikte beleidsmaatregelen om ze te beheren. Het project zal de grondoorzaken van migratie dieper analyseren met een specifieke focus op de rol van financiële beperkingen. Specifiek zullen we onderzoeken in welke mate mensen reageren op klimatologische factoren en milieuproblemen door middel van interne of internationale migratie. Op basis van de verwachte verdeling van toekomstige migratiestromen over mogelijke bestemmingen, zullen we vervolgens nagaan voor welke landen nieuwe internationale afspraken over migratie het meest urgent zijn en welk type overeenkomst of partnerschap (intra- of interregionaal) het meest geschikt is.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Els Bekaert
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Onderzoek naar de formaliteiten betreffende de inschrijving en het verblijf van Europese werknemers in België

Omschrijving: Dit onderzoek richt zich op de administratieve procedures die het resultaat zijn van de implementatie van de Richtlijn 2014/54/EU in de Belgische wetgeving, een Europese richtlijn die tracht het vrije verkeer van werknemers te vergemakkelijken. Het onderzoek geeft een kritische analyse en beschrijving van de gemeentelijke praktijken in de drie gewesten betreffende de inschrijving en het verblijf van EU-burgers die hun recht op vrij verkeer uitoefenen. Daarnaast wordt een vergelijkende analyse gedaan van registratieformaliteiten in de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Luxembourg, Nederland en Italië. Als laatste zal het onderzoek ook eventuele aanbevelingen geven betreffende de wetgeving en de toepassing hiervan alsook suggesties om gemeentelijke praktijken efficiënter en meer uniform te maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de EU Rights Clinic van de Universiteit Kent en Fragomen; het wordt gefinancierd door Myria - het Federaal Migratiecentrum.
Promotor(en): Ellen Desmet
Onderzoek(st)er(s): Roos-Marie van den Bogaard
Vakgroep / onderzoeksgroep: Europees, Publiek- en Internationaal recht
Faculteit: Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onzekerheid in de context van conflict, ontheemding en kampen

Omschrijving: Dit project bestaat uit een kwalitatief longitudinal onderzoek waarin 30 Zuid-Soedanese jongeren in het Adjumani vluchtelingenkamp (Noord-Oeganda) 2 jaar lang gevolgd worden. Aan de hand van kwalitatieve interviews in combinatie met visuele methodes (foto’s, video, tekeningen) wordt getracht om te begrijpen hoe jongeren onzekerheid ervaren in hun dagelijks leven en over hun toekomst, en hoe ze hiermee omgaan. Verder worden ook interviews afgenomen met beleidsactoren en hulpverleners, aangevuld met langdurige observaties van het dagelijks leven in het vluchtelingenkamp. Deze studie tracht licht te werpen op hoe jongeren onzekerheid ervaren en hoe dit verband houdt met de sociale en politieke context van het vluchtelingenkamp waarin ze leven. Door een beter zicht te krijgen op hoe levens en ervaringen opgebouwd worden binnen zo’n kamp, hoopt deze studie een kritische blik te werpen op kampen en, uiteindelijk, op hoe we vandaag omgaan met migratie en vluchtelingen.
Promotor(en): Wouter Vanderplasschen, Ilse Derluyn, Sofie Vindevogel
Onderzoek(st)er(s): Julie Schiltz
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Orthopedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Slachtofferschap in een context van migratie en mensensmokkel

Omschrijving: Vluchtelingen krijgen dikwijls een slachtofferlabel opgelegd waarbij kwetsbaarheid centraal wordt gesteld. Vooral in een situatie van mensensmokkel of –handel kan deze kwetsbaarheid misbruikt worden. Deze gevaren leiden vaak tot een passief slachtofferlabel waarbij de vluchteling volledig van zijn agency wordt ontnomen. Dit onderzoek zal vanuit een kritisch victimologisch opzet kijken naar deze slachtofferlabelling. Vooreerst wordt de instrumentalisering van dit label onderzocht in het kader van het Europese migratiebeleid. Hoewel mensenrechten aan de basis zouden liggen van het ontstaan van dit label, zal onderzocht worden of het niet eerder de bescherming van de Europese identiteit en veiligheid is die hierbij primeert. Verder zal dit opgelegde slachtofferlabel ook vergeleken worden met de slachtofferervaringen en –identiteit van de vluchteling zelf. Hierbij wordt onderzocht hoe deze de eigen ervaringen heeft beleefd, verwerkt en de slachtofferidentiteit heeft vormgegeven.
Promotor(en): Tom Vander Beken, Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Gwen Herkes
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Terugkeer en re-integration van migranten die gedwongen terugkeren van Saoudi-Arabië naar Ethiopia, North Wolllo: Processes, uitdagingen en impact.

Omschrijving: Dit onderzoek bestudeert de terugkeer en re-integration van migrantne die gedwongen uitgewezen worden vanuit Saudi-Arabië naar Ethiopia, en de impact die deze terugkeer heeft op de gezinnen en de gemeenschappen van de terugkeerders in Noord Wollo. De determinanten voor een succesvolle re-integratie worden onderzocht, alsook de strategieën die terugkeerders ontwikkelen om om te gaan met uitdagingen en problemen tijdens de re-integratie processen. Het onderzoek maakt gebruik van een survey, interviews, focus groepen en lify history om data te verzamelen.
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lietaert Ine
Onderzoek(st)er(s): Tizazu Ashenafi Tirfie
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Terugkeer, verantwoordelijkheid en herintegratie in Centraal Afrika: een multi-disciplinaire exploratie naar endemisch geweld en sociaal herstel

Omschrijving: Dit onderzoek wil, steunend op een multi-disciplinaire aanpak en met als focus de ervaringen van diegenen die trachten hun samenleving (her)op te bouwen in post-conflict regio's in centraal Afrika, een bijdrage leveren tot een beter begrip over hoe samenlevingen zich herstellen in conflict-regio's. Het project onderzoekt drie verschillende soorten 'returnees': vluchtelingen, intern ontheemden en ex-strijders in het grensgebied van de Centraal-Afrikaanse Republiek, DR Congo en Oeganda. Het onderzoekt de relaties tussen returnees onderling en met de gemeenschap waarnaar ze terug keren en hun relaties met nationale regeringen, externe organisaties en actoren. Het wil bijdragen tot een beter begrip van de relevantie en impact van (extern gestuurde) interventies tot vredesopbouw en terugkeer voor het dagelijks leven van de betrokken groepen en samenlevingen. Dit onderzoek loopt in samenwerking met London School of Economics en de Social Science Research Council.
Promotor(en): Koen Vlassenroot
Onderzoek(st)er(s): Koen Vlassenroot
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Veilig bij de buren? Vluchtelingenbescherming en EU extern migratiebeleid in Turkije en Marokko

OmschrijvingDe Europese Unie tracht haar internationale verantwoordelijkheid inzake vluchtelingenbescherming steeds meer uit te besteden aan derde landen. Haar beleidsvrijheid wordt echter beperkt door het internationale vluchtelingenrecht en de mensenrechten. Dit project onderzoekt de juridische en daadwerkelijke bescherming van vluchtelingen in Turkije en Marokko.
Het onderzoek omvat zowel het 'gebruikersperspectief' van vluchtelingen op hun fundamentele rechten, d.m.v. veldwerk ter plaatse, als een kritische aftoetsing van de nationale beschermingskaders aan de minimumstandaarden van het internationale recht, onder meer het respect voor het non-refoulementsbeginsel. Ook wordt nagegaan of er sprake is van een internationaal gedeelde verantwoordelijkheid om vluchtelingen te beschermen, en wat dit zou kunnen omvatten.
Conclusies zullen bevindingen en aanbevelingen bevatten voor nationale asielsystemen, het externe migratiebeleid van de EU en het internationale rechtskader.
Promotor(en): Ellen Desmet
Onderzoek(st)er(s): Ruben Wissing
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht / Onderzoeksgroep Migratierecht 
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Verwachtingen van de gemeenschap en ondersteuning voor terugkeerders: een onderzoek naar de terugkeerervaringen van Kameroense terugkeerders.

Omschrijving: In Kameroen wordt internationale migratie gekoppeld aan specifieke socio-culturele verwachtingen op het vlak van een stijging van kapitaal en het delen van de verworven hulpbronnen. Het is weliswaar onduidelijk hoe deze verwachtingen van de ruimere gemeenschap een invloed hebben op het dagelijkse leven van Kameroense migranten die terugkeren naar hun land. Dit onderzoek zoomt daarom in op (1) de concrete verwachtingen van leden van de gemeenschap naar terugkeerders toe, (2) de ondersteuning die vanuit de overheid wordt opgezet voor terugkeerders; en (3) de invloed van deze verwachtingen en van de geboden ondersteuning hebben op de terugkeerervaring. Op deze manier wil dit onderzoek een bijdrage leveren aan bestaande inzichten over verschillen in post-return situaties en welzijn van terugkeerders.
Promotor(en): Ilse Derluyn , Ine Lietaert
Onderzoek(st)er(s): Presca Esseh Wanki Kang
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen