Stedelijk onderwijs als een hefboom voor samenlevingsopbouw: Een historisch perspectief

Omschrijving: Sociale mix blijkt als concept de laatste twee decennia een centrale rol te hebben verworven in stedelijke beleidsteksten doorheen het Westen. De rationale achter dergelijk beleid is dat sociale mix ten goede zal komen van etnische minderheden en/of sociaaleconomisch zwakke groepen; dit daar wordt verwacht dat desegregatie de sociale problemen uit achtergestelde wijken kan tegengaan. Ook op schoolniveau wordt het potentieel van een sociale mix benadrukt. Meer bepaald wordt gesteld dat een sociale mix de onderwijskansen van leerlingen met een lage SES en/of migratieachtergrond kan verhogen. Het doel van het huidig doctoraatsonderzoek is dit dominant discours te bevragen. Daarvoor wordt gefocust op twee (voormalige) 'zwarte' concentratiescholen, elk gelegen in een gentrificerende Gentse wijk, die erin geslaagd zijn een sociale mix te realiseren door het implementeren van een resem aan strategieën.
Promotor(en): N.N.
Onderzoek(st)er(s): Cedric Goossens
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen