Taal

Bij het thema ‘taal’ wordt onderzoek vermeld dat het gegeven ‘taal’ bestudeert in verschillende settings, waaronder asiel- en migratieprocedures, educatieve voorzieningen en gezondheidszorg, met hierbij ook aandacht voor de relatie tussen taal en inclusie.

Diaspora-gerelateerde meertaligheid op de sociale media: taalselectie en codeswitching door Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België.

Omschrijving: Een onderzoek naar meertaligheid bij Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België. De focus ligt op drie aspecten: (i) de distributie en het relatieve gewicht van de verschillende gebruikte talen, (ii) de functionele rol van het codeswitchen in de interactionele dynamiek die tot stand komt, (ii) en hoe de meertalige gebruiken bijdragen tot de constructie van een diasporische ruimte.
Promotor(en): Slembrouck Stef, De Bot Kees
Onderzoek(st)er(s): Elmianvari Azadeh
Vakgroep / onderzoeksgroep: Taalkunde
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Institutionele meertaligheid in asiel- en migratiesettings: een linguïstisch-etnografische studie van globaal Engels taalgebruik in lingua franca en getolkte interactie bij de Belgische asielinstanties

Omschrijving: Het project bestudeert lingua franca Engels in dialogische en triadische interactie met asielzoekers bij de Belgische asielinstanties. Het omvat een linguïstisch-etnografische analyse van interview data (zowel authentieke asielverhoren als semi-gestructureerde interviews met asielzoekers, dossierbehandelaars en tolken) verzameld bij de verschillende asielinstanties in België. Vanuit een geïntegreerde visie op de participatiestructuur van het asielinterview (met betrekking tot zowel dialogische als triadische interactiestrategieën en onderzoeksperspectieven), wil deze studie bijdragen tot fundamentele en toegepaste onderzoeksinzichten in globaal Engels taalgebruik in asielsettings waar het Engels geen officiële status heeft. Het project onderzoekt wat de pragmatische en indexicale impact is van deze meertalige praktijken op de interactie tussen de participanten, en gaat na hoe deze praktijken de discursieve constructie van sociaal-juridische identiteiten in het asielproces beïnvloeden.
Promotor(en): Katrijn Maryns
Onderzoek(st)er(s): Katrijn Maryns
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Taalkunde
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Juridische en administratieve bijstandsverlening voor asielzoekers in België

Omschrijving: Dit project wil de bescherming van asielzoekers verbeteren door de veiligstelling van procedurele rechten en verbeterde toegang tot kwalitatief juridisch advies. Het project streeft de volgende resultaten na: - Verbeterde kwaliteit van juridische bijstand en informatie voor asielzoekers, ook voor wie in grensdetentie geplaatst is en in aanmerking komt voor terugleiding. - Verbeterde toegang tot een meer kwalitatieve asielprocedure in België. - Doorgedreven wetenschappelijk onderzoek naar juridische, linguïstische en andere aspecten van de asielprocedure, met een bijzondere focus op detentie. Met het oog op deze resultaten zullen we een nieuwe dynamiek van juridische en administratieve bijstand voor individuele asieldossiers ontwikkelen, waarbij we de expertise van ervaren advocaten, rechtsbeoefenaars en academici uit verschillende disciplines zullen integreren en ter beschikking zullen stellen om op die manier de kwaliteit van de juridische bijstand aan asielzoekers te verbeteren.
Promotor(en): Ellen Desmet, Katrijn Maryns
Onderzoek(st)er(s): Marjan Claes
Vakgroep / onderzoeksgroep: Department of European, Public and International Law - Human Rights Centre
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Onderzoeksproject Evaluatie Zanzu.be

Omschrijving: Dit project beoogt een empirisch onderbouwde evaluatie van de 14-talige website van Sensoa vzw, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. De website (zanzu.be) is gemaakt voor nieuwkomers, asielzoekers en mensen zonder verblijfsstatuut. De website is eveneens gebouwd als ondersteuningsmiddel voor professionals tijdens counseling en vorming. Het project richt zich op de volgende drie doelstellingen: (1) evaluatie van Zanzu.be; (2) evaluatie van de huidige implementatiestrategie and (3) formuleren van aanbevelingen ter verbetering van de website en de implementatie ervan. Op basis van een combinatie van onderzoeksmethoden (context analyse, digitale enquête, interviews, video-opnames van gesprekken en hieraan gekoppeld een benchmarksessie), wil dit project een empirisch onderbouwd antwoord bieden op een aantal onderzoeksvragen met betrekking tot de communicatie over seksuele gezondheid met kwetsbare migranten.
Promotor(en): Katrijn Maryns, Ellen Van Praet, July De Wilde
Onderzoek(st)er(s): Pauline Van Daele
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie - Onderzoeksgroep MULTIPLES
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Taal en tewerkstelling. Een sociolinguïstisch-etnografische studie van de activering van anderstalige werkzoekenden in Vlaanderen

Omschrijving: Dit project behelst een sociolinguïstisch-etnografische analyse van de activeringstrajecten die anderstalige werkzoekenden doorlopen in Vlaanderen. De analyse heeft tot doel inzicht te verwerven in de rol van taal in de verschillende stadia van deze trajecten, waarbij de focus ligt op de relatie tussen kleinschalige interactionele praktijken, beleidsvereisten en publieke macro-discoursen over integratie, taaldiversiteit en werk.
Promotor(en): Sarah Van Hoof, Alfonso Del Percio
Onderzoek(st)er(s): Sara Nyssen
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Taal, etniciteit en beveiliging in Brussel

Omschrijving: Sinds de aanslagen in Brussel in 2016 besloot de regering van het Nederlands-Franse tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 107 extra veiligheidsagenten in dienst te nemen voor het openbaarvervoersysteem. Terwijl het Frans de lingua franca van Brussel is, is de Nederlands-Franse tweetaligheid formeel vereist voor de aanwerving van veiligheidsagenten bij openbare diensten. Slechts 7,5% van de Brusselse werkzoekenden heeft echter een goede kennis van het Nederlands in combinatie met het Frans. Daarom wordt een trainingsprogramma opgezet dat werkzoekenden de kans biedt om Nederlands te leren. Gebaseerd op observaties van deelnemers, semi-gestructureerde interviews en informele gesprekken met leerkrachten, organisatoren en kandidaat- veiligheidsagenten in een opleidingscentrum in Brussel, onderzoekt dit project of en hoe de investering in en de betekenis van talen in Brussel verweven is met vormen van gatekeeping, sociale stratificatie en racialisering.
Promotor(en): Sarah Van Hoof, Alfonso del Percio
Onderzoek(st)er(s): Sibo Kanobana
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vertalen, tolken en communicatie
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Vluchteling te koop? Een multimethodologisch onderzoeksproject naar de publieke communicatiestrategieën van internationale vluchtelingenorganisaties rond de Syrische en Centraal-Afrikaanse crisissen (2011-2018).

Omschrijving: Terwijl we geconfronteerd worden met een van de grootste vluchtelingencrisissen uit de moderne tijd, voeren veel landen restrictieve vluchtelingenbeleidsmaatregelen in. Publieke communicatie is bijgevolg essentieel geworden voor de werking van vluchtelingenorganisaties. Gezien (internationale) vluchtelingenorganisaties significant bijdragen tot de publieke opinie rond vluchtelingen, onderzoekt dit project kritisch hun communicatiestrategieën rond de Syrische en Centraal-Afrikaanse crisissen. We focussen op (1) het productieproces door middel van interviews met vluchtelingenorganisaties, (2) de praktijken om vluchtelingen te representeren en (3) de receptie van deze communicatie door burgers, vluchtelingen en journalisten. Los van de actuele aard en relevantie voor een beter begrip van de politieke, economische en culturele dimensies van de communicatie van deze organisaties, levert dit project een belangrijke bijdrage aan sleuteldebatten in het veld van internationale communicatie.
Promotor(en): Stijn Joye
Onderzoek(st)er(s): David Ongenaert
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Communicatiewetenschappen
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen