Welzijn & Gezondheid

Het thema ‘welzijn & gezondheidszorg’ bundelt onderzoek dat ingaat op het psychosociaal, psychisch en fysiek welzijn van verschillende groepen van migranten en vluchtelingen, in diverse contexten en in uiteenlopende fasen van het migratieproces.

De impact van vluchtervaringen op het psychologisch welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen - CHILDMOVE

Omschrijving: Dit ERC project onderzoekt de impact van de ervaringen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen gedurende de tijd dat zij onderweg zijn van hun thuisland naar het gastland op hun psychologisch welbevinden. Een longitudinale follow-up studie zal uitgevoerd worden bij een grote groep niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De studie start in verschillende landen (Libië, België, Italië en Griekenland), en zal de jongeren volgen tijdens hun traject doorheen verschillende Europese landen, gebruikmakend van een innovatieve mix-method benadering om data te verzamelen. Dit onderzoek zal de kennis verhogen over de impact van deze ervaringen op de gezondheid van deze jongeren op lange termijn, alsook trachten we inzichten te verwerven in de manier waarop zorg – en opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen in transit- en vestigingslanden de negatieve impact van deze ervaringen kunnen reduceren.
Promotor(en): Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Malte Behrendt, Ine Lietaert, Marina Rota, Océane Uzureau, Sarah Adeyinka
Website: http://www.childmove.com
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Het overwegen van etniciteit in forensische geestelijke gezondheidszorg: ervaringen van zorggebruikers uit migranten- en etnische minderheidsgroepen en hun zorgverleners

Omschrijving: Personen uit migranten- en ethnische minderheidsgroepen zijn relatief oververtegenwoordig in de forensische geestelijke gezondheidszorg, en het blijft onduidelijk hoe zij herstellen en stoppen met het plegen van strafbare feiten. Het Good Lives Model, als toonaangevend sterktegericht rehabilitatiekader, is veelbelovend. De vraag blijft echter hoe forensische zorggebruikers die zich identificeren met MEM de Good Lives begrippen prioriteren of conceptualiseren. In deze studie staat het perspectief van MEM forensische zorggebruikers rond hun rehabilitatie noden, en hoe aan deze noden voldaan kan worden (i.e. Good Lives begrippen), centraal. Ook onderzoeken we de professionele noden van hun zorgverleners rond rehabilitatie van MEM forensische zorggebruikers en brengen we veelbelovende praktijken in kaart. Ten laatste worden deze resultaten gevalideerd door internationale experts in cultureel sensitieve ggz en/of forensische ggz, om beleidsaanbevelingen te formuleren.
Promotor(en): Freya Vander Laenen, Stijn Van de Velde
Onderzoek(st)er(s): Marjolein De Pau
Vakgroep / onderzoeksgroep: Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Kinderrechten in Belgische asielprocedures in beroep: een juridische etnografie

Omschrijving: Dit project onderzoekt hoe kinderrechten worden gepercipieerd, gemobiliseerd en in de praktijk gebracht door de actoren die betrokken zijn bij de Belgische asielprocedure in beroep. We combineren onderzoeksmethoden uit het recht (rechtspraakanalyse) en de antropologie (etnografie) om de rol van kinderrechten in deze procedures te bestuderen vanuit het standpunt van kinderen en jongeren, hun ouders of voogden, advocaten, eerste aanleg en rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. We beantwoorden drie vragen: hoe ervaren en begrijpen individuen de rechten van kinderen en jongeren; in hoeverre definiëren zij hun situatie in termen van kinderrechten; en welke normen en praktijken geven vorm aan de interne rechtscultuur waarbinnen de Raad opereert? Het project draagt bij aan het veld van 'kritische kinderrechtenstudies', waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan hoe kinderrechten door kinderen zelf en door interactie van kinderen met andere groepen worden vormgegeven.
Promotor(en): Ellen Desmet
Onderzoek(st)er(s): Sara Lembrechts
Vakgroep / onderzoeksgroep: Migratierecht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

Onderzoeksproject Evaluatie Zanzu.be

Omschrijving: Dit project beoogt een empirisch onderbouwde evaluatie van de 14-talige website van Sensoa vzw, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. De website (zanzu.be) is gemaakt voor nieuwkomers, asielzoekers en mensen zonder verblijfsstatuut. De website is eveneens gebouwd als ondersteuningsmiddel voor professionals tijdens counseling en vorming. Het project richt zich op de volgende drie doelstellingen: (1) evaluatie van Zanzu.be; (2) evaluatie van de huidige implementatiestrategie and (3) formuleren van aanbevelingen ter verbetering van de website en de implementatie ervan. Op basis van een combinatie van onderzoeksmethoden (context analyse, digitale enquête, interviews, video-opnames van gesprekken en hieraan gekoppeld een benchmarksessie), wil dit project een empirisch onderbouwd antwoord bieden op een aantal onderzoeksvragen met betrekking tot de communicatie over seksuele gezondheid met kwetsbare migranten.
Promotor(en): Katrijn Maryns, Ellen Van Praet, July De Wilde
Onderzoek(st)er(s): Pauline Van Daele
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie - Onderzoeksgroep MULTIPLES
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

RECMIB - Herstel van een middelenproblematiek bij personen met een migratieachtergrond: een analyse van doorleefde ervaringen

Omschrijving: Studies tonen aan dat personen met een migratieachtergrond en etnische minderheden (MEM) geconfronteerd worden met diverse factoren die het risico op problematisch middelengebruik verhogen en herstel kunnen belemmeren. Ondanks de aanwijzingen dat herstel een culturele dimensie heeft en de (drug)hulpverlening er niet altijd in lijkt te slagen aan de noden van MEM te voldoen, is er amper onderzoek naar persoonlijke herstelervaringen en –noden van MEM. Dit onderzoek laat daarom een diversiteit van MEM aan het woord over hun herstelproces, teneinde ondersteuningsbronnen, noden en barrières naar herstel te identificeren op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk niveau. Op basis van de resultaten zullen aanbevelingen voor praktijk en beleid geformuleerd worden, in samenwerking met Charlotte De Kock, teneinde bij te dragen aan het uitbouwen van herstelondersteunende zorgsystemen voor MEM.
Promotor(en): Vanderplasschen Wouter, Freya Vander Laenen
Onderzoek(st)er(s): Aline Pouille
Vakgroep / onderzoeksgroep: Orthopedagogiek (herstel en verslaving)
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Terugkeer en re-integration van migranten die gedwongen terugkeren van Saoudi-Arabië naar Ethiopia, North Wolllo: Processes, uitdagingen en impact.

Omschrijving: Dit onderzoek bestudeert de terugkeer en re-integration van migrantne die gedwongen uitgewezen worden vanuit Saudi-Arabië naar Ethiopia, en de impact die deze terugkeer heeft op de gezinnen en de gemeenschappen van de terugkeerders in Noord Wollo. De determinanten voor een succesvolle re-integratie worden onderzocht, alsook de strategieën die terugkeerders ontwikkelen om om te gaan met uitdagingen en problemen tijdens de re-integratie processen. Het onderzoek maakt gebruik van een survey, interviews, focus groepen en lify history om data te verzamelen.
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lietaert Ine
Onderzoek(st)er(s): Tizazu Ashenafi Tirfie
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Verwachtingen van de gemeenschap en ondersteuning voor terugkeerders: een onderzoek naar de terugkeerervaringen van Kameroense terugkeerders.

Omschrijving: In Kameroen wordt internationale migratie gekoppeld aan specifieke socio-culturele verwachtingen op het vlak van een stijging van kapitaal en het delen van de verworven hulpbronnen. Het is weliswaar onduidelijk hoe deze verwachtingen van de ruimere gemeenschap een invloed hebben op het dagelijkse leven van Kameroense migranten die terugkeren naar hun land. Dit onderzoek zoomt daarom in op (1) de concrete verwachtingen van leden van de gemeenschap naar terugkeerders toe, (2) de ondersteuning die vanuit de overheid wordt opgezet voor terugkeerders; en (3) de invloed van deze verwachtingen en van de geboden ondersteuning hebben op de terugkeerervaring. Op deze manier wil dit onderzoek een bijdrage leveren aan bestaande inzichten over verschillen in post-return situaties en welzijn van terugkeerders.
Promotor(en): Ilse Derluyn , Ine Lietaert
Onderzoek(st)er(s): Presca Esseh Wanki Kang
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Vluchtelingenwerk tijdens de Eerste Wereldoorlog: Belgische vluchtelingen in Birmingham (1914-1919)

Omschrijving: De Eerste Wereldoorlog kan geïdentificeerd worden als een totale oorlog aangezien elk niveau van de samenleving, ver voorbij het front, getroffen werd. Het geweld tegenover burgers veroorzaakte een ongeziene vluchtelingenstroom die op zijn beurt een explosie aan humanitaire hulp teweegbracht. Het vluchtelingenwerk bleek een katalysator voor de transitie van liefdadigheid naar een geprofessionaliseerd en geïnstitutionaliseerd sociaal werk, alsook een kantelmoment waarin de krijtlijnen voor het huidige (inter)nationale vluchtelingenbeleid en de mensenrechten werden uitgetekend. In België vluchtten 250.000 Belgen naar Engeland, waarvan 5.000 in Birmingham verbleven. Tijdens de oorlog werd een gelaagd netwerk gerealiseerd om tegemoet te komen aan de noden van deze vluchtelingen. Bijgevolg is de centrale vraagstelling van dit onderzoek: Hoe heeft de Belgische vlucht het sociaal werk en de onderliggende netwerken beïnvloed en wat waren de naoorlogse effecten op de verdere ontwikkeling ervan?
Promotor(en): N.N.
Onderzoek(st)er(s): Jolien De Vuyst
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen