Geneesmiddelresistente parasieten kosten de Europese vee-industrie jaarlijks miljoenen

(14-10-2020) Een internationaal onderzoek heeft geschat dat medicijn-resistente parasitaire wormen de Europese veehouderij meer dan € 38 miljoen per jaar kosten.

Een internationaal onderzoek heeft geschat dat medicijn-resistente parasitaire wormen de Europese veehouderij meer dan € 38 miljoen per jaar kosten aan productieverlies en veterinaire kosten.

Parasieten kunnen wereldwijd aanzienlijke gezondheidsproblemen veroorzaken bij runderen, schapen en geiten, met negatieve gevolgen voor groei, vruchtbaarheid en melkproductie. Het is zorgwekkend dat de resistentie toeneemt tegen de diergeneesmiddelen die worden gebruikt om worminfecties te behandelen en te voorkomen (anthelminthica). Dit betekent dat de huidige ziektebestrijdingsmethoden op de lange termijn mogelijk niet duurzaam zijn.

Een nieuwe studie schat dat parasitaire wormen de Europese vee-industrie meer dan 1,8 miljard euro per jaar kosten, terwijl de anthelminthicumresistentie ten minste 38 miljoen euro per jaar schade veroorzaakt. De studie kan gebruikt worden om de veehouderijsectoren en -Europese regio’s met de grootste verliezen te identificeren en hoopt zo bij te dragen aan doelgerichte controleprogramma’s en onderzoek. De kosten in België werden geschat op € 42 miljoen per jaar met de grootste verliezen in de melkveesector. De jaarlijkse kosten van resistentie tegen geneesmiddelen in België bedragen € 480 000.

Landbouw-economische gegevens werden gecombineerd met de meest recente gegevens over de mate van ziekte en anthelminthicumresistentie in 18 Europese landen. Gegevens waren niet voor alle Europese landen beschikbaar en slechts één klasse anthelminthica werd in de analyses opgenomen. Er zijn vijf klassen anthelminthica beschikbaar om parasitaire wormen bij vee te behandelen, en resistentie tegen deze geneesmiddelen is wijdverspreid tegen ten minste drie van deze klassen. Dit betekent dat de kosten waarschijnlijk nog hoger zijn dan de conservatieve schattingen die in het onderzoek zijn gerapporteerd.

De studie werd geleid door Dr. Johannes Charlier van het Belgische wetenschappelijke adviesbureau Kreavet, als onderdeel van de Europese COST Actie, COMBAR (bestrijding van anthelminthicumresistentie bij herkauwers). In totaal namen 23 organisaties deel, die regionale expertise en de meest recente gegevens in verband met parasitaire wormziekten in de Europese vee-industrie bij elkaar brachten. In België werkte de Universiteit Gent (Faculteit Diergeneeskunde) mee aan de studie.

Over COMBAR

Worminfecties veroorzaken ernstige ziekten en behoren tot de belangrijkste productiebeperkende ziekten van grazende herkauwers. Frequent gebruik van wormmiddelen om deze infecties onder controle te houden, heeft geresulteerd in de selectie van resistente wormpopulaties tegen deze geneesmiddelen. Anthelminthicumresistentie komt tegenwoordig wereldwijd voor bij alle belangrijke wormsoorten.

COMBAR bevordert het onderzoek naar de preventie van anthelminthicumresistentie bij wormparasieten van herkauwers in Europa en verspreidt de nieuwe kennis onder alle relevante belanghebbenden. COMBAR stimuleert een multidisciplinaire aanpak door het samenbrengen van parasitologen, sociale wetenschappers en landbouweconomen, en integreert nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (i) diagnostische tests; (ii) vaccins; (iii) antiparasitaire voedergewassen, (iv) selectieve ontwormingsstrategieën en (iv) beslissingsondersteunende instrumenten. Door deze nieuwe technologieën te evalueren, drempels voor het gebruik ervan te beoordelen en de overdracht van kennis en technologieën te stimuleren, tracht COMBAR oplossingen aan te reiken voor anthelminthicumresistentie in Europa.

Referentie:

Charlier et al. (2020) Initial assessment of the economic burden of major parasitic helminth infections to the ruminant livestock industry in Europe, Preventive Veterinary Medicine 182, 105103. doi: 10.1016/j.prevetmed.2020.105103 
https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105103

Lead author:

Dr Johannes Charlier
T: +32 3 435 12 37
E: jcharlier@kreavet.com

Contact: 
Prof. Edwin Claerebout
Laboratorium Parasitologie
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
Edwin.claerebout@ugent.be