Wie behoort tot het AAP?

Wanneer we er het reglement van de universiteit op naslaan vinden we het volgende:

1) de assistenten en doctor-assistenten zoals bedoeld in artikel 64, 2e lid van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

2) de wetenschappelijke en pedagogische medewerkers tijdelijk en op contractuele basis aangesteld ten laste van de saldi van de werkingsuitkeringen van de vorige begrotingsjaren; zoals bedoeld in artikel 158, 3e lid van voormeld decreet van 12 juni 1991

3) de wetenschappelijke medewerkers waarmee de Universiteit Gent een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten en die bezoldigd worden ten laste van de inkomsten van de afdelingen II tot V van de begroting van de universiteit

4) de mandaathouders FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) met tijdelijke aanstelling en de houders van een specialisatiebeurs van het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie

5) andere wetenschappelijke medewerkers die in toepassing van artikel 16, 4e alinea van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, door de raad van bestuur onder door de raad vastgelegde voorwaarden bij de categorie van het assisterend academisch personeel worden ingedeeld:

  • de houders van een doctoraatsbeurs toegestaan door de universiteit in toepassing van het door de raad van bestuur op 12 juli 1995 goedgekeurd reglement voor de toekenning van doctoraatsbeurzen aan onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie (sindsdien vervangen door het Reglement voor de toekenning van doctoraatsbeurzen - raad van bestuur 10 juli 1998);

  • de postdoctorale mandaathouders van het IWT

  • de personeelsleden van IMEC en het VIB die als wetenschappelijk medewerker werkzaam zijn binnen de universiteit.