Vorm van het proefschrift

De hieronder voorgestelde aanbevelingen zijn vrijblijvend en werden opgesteld op expliciete vraag van talrijke doctorandi.

Door het formuleren van deze richtlijnen wil de doctoraatscommissie geenszins de academische vrijheid der doctorandi beteugelen.

Wel meent zij dat een (enigszins) uniforme vormgeving bevorderlijk zou zijn voor de herkenbaarheid van de facultaire proefschriften (cfr. de scripties) en voor de uitstraling van het onderzoekswerk dat aan de faculteit plaatsvindt.

Layout

 • Formaat: 16 x 24 cm
 • Kaft: logo van de Universiteit en de Faculteit, Titel, Naam
 • Rug: logo van de Universiteit (boven) en de Faculteit (onder), Naam - Titel -jaar (blauwe opdruk op witte ondergrond)
 • Titelblad: cfr. kaft +
  • "Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen" (en NIET ‘Doctoraalproefschrift’!) of "Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD)"
  • naam van promotor(en) en vakgroep
  • jaartal
  • ISBN-nummer
 • Lettertype: Times 12 en anderhalve interlinie (doch tot ± 80 % gereduceerd omdat de tekst die ter lezing aan de examencommissie wordt overgemaakt op DIN A4 formaat geprint wordt en na het aanbrengen van de laatste aanpassingen als "copy-ready" tekst tot 80% wordt gereduceerd)

Indeling

 • Indeling en eventueel lijst van afkortingen
 • Inleiding, Doelstelling (1 pagina) en Literatuurstudie kunnen hetzij apart als 3 hoofdstukken, hetzij min of meer geïntegreerd in 1 of 2 aparte hoofdstukken behandeld worden.
 • Resultaten: minstens 3 publicaties als eerste auteur gepubliceerd of aanvaard in internationale tijdschriften met peer review. Twee originele artikels zijn voldoende indien in een tijdschrift met peer review dat behoort tot de top 50% van de betrokken discipline.
 • Algemene bespreking en conclusies
 • Nederlandse samenvatting die in ieder geval minstens 3 blzn omvat.
 • Engelstalige "Summary" van 3 bladzijden (komt vóór de Nederlandse samenvatting wanneer het proefschrift in het Engels was opgesteld)
 • Lijst van referenties (indien niet geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken der resultaten)
 • Dankwoord
 • C.V.
Het definitief gedrukte proefschrift dient uiterlijk 3 werkdagen voor de openbare verdediging aan de facultaire leden van de examencommissie te worden overhandigd.