Bijzonder Statuut

Kom je in aanmerking?

Alle informatie mbt de studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kan je nalezen op de universitaire website: http://www.ugent.be/nl/studeren/flexibel-studeren/bijzonder-statuut.

Globaal kom je in aanmerking indien je behoort tot één van onderstaande groepen

  1. je hebt een functiebeperking
  2. je verkeert in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden
  3. je bent een topsporter
  4. je bent student-ondernemer
  5. je bent professionele kunstbeoefenaar
  6. je hebt een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan

Niet voor acute overmacht

Bij acute overmacht zoals plotse ziekte, overlijden van een naaste, een ongeluk, ... dien je niet het bijzonder statuut aan te vragen, maar  de procedure te volgen zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement artikels 52 (evaluatievorm) §2 en 76 (naleving van de examenregeling) §4.

Hoe kan je een bijzonder statuut aanvragen?

Alle informatie mbt de aanvraagprocedure van een bijzonder statuut kan je nalezen op de universitaire website http://www.ugent.be/nl/studeren/flexibel-studeren/bijzonder-statuut

Mogelijke faciliteiten

Alle informatie mbt mogelijke faciliteiten kan je nalezen op de universitaire website http://www.ugent.be/nl/studeren/flexibel-studeren/bijzonder-statuut

 

Mogelijke examenfaciliteiten

 

Wat doe je als je het bijzonder statuut toegewezen gekregen hebt?

 

1) je vraagt faciliteiten aan
1.1) je vraagt de EERSTE keer faciliteiten aan

Je hebt een bijzonder statuut op basis van functiebeperking gekregen

Je hebt een bijzonder statuut op basis van topsport gekregen

Je hebt een bijzonder statuut op basis van een andere reden gekregen

In het geval van een functiebeperking of een andere reden, vul je bijkomend het aanvraagformulier voor faciliteiten in en stuur je dit per mail door naar de trajectbegeleider (baptist.matthys@ugent.be) .

1.2) je vraagt NIET de EERSTE keer faciliteiten aan

Je vult het aanvraagformulier voor faciliteiten in en je stuurt dit per mail door naar je trajectbegeleider (baptist.matthys@ugent.be).

DEADLINE

Je dient alle examenfaciliteiten aan te vragen en toegewezen gekregen te hebben vóór de start van de komende examenperiode. Eénmaal de examenperiode gestart is, kunnen geen examenfaciliteiten meer bekomen worden voor deze examenperiode.

Je dient practicumfaciliteiten voor vakken zo snel mogelijk bij de start van het semester waarin de betrokken vakken vallen aan te vragen.

Je dient kliniekfaciliteiten zo snel mogelijk aan te vragen nadat je het bijzonder statuut verkregen hebt.

 

2) Toewijzing faciliteiten

De trajectbegeleider stuurt jouw aangevraagde faciliteiten door naar alle betrokken professoren. Zodra de trajectbegeleider antwoord heeft gekregen van alle betrokken titularissen zal hij je per mail op de hoogte brengen van de aan jou toegekende faciliteiten voor dit academiejaar. De toegekende faciliteiten tellen zowel voor 1ste als 2de zittijd.

 

3) Je kan in beroep gaan tegen de toegewezen faciliteiten

Je kan binnen de 5 kalenderdagen intern beroep aantekenen tegen het voorgestelde pakket aan faciliteiten. Hiertoe dien je een aangetekend schrijven te richten aan de Kwaliteitscel Onderwijs (KCO), Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke tav Dr. Werner Swannet én bijkomend je aangetekende brief door te mailen naar werner.swannet@ugent.be .

Wat zijn de voordelen van een bijzonder statuut?

Een bijzonder statuut geeft je het recht bepaalde faciliteiten aan te vragen die door reguliere studenten niet aangevraagd kunnen worden. De uiteindelijke toekenning van de faciliteiten hangt wel af van de beslissing van de titularis. Het is niet de bedoeling dat je zelf naar de betrokken professoren stapt.

Wil je meer lezen over bijzonder statuut?

In het onderwijs- en examenreglement art. 24 staat uitgebreid beschreven wat in de bovenstaande paragrafen kort beschreven staat.