Keuzevak Onderzoeksstage 3de Master (3SP)

Wat?

Tijdens deze stage kan je deelnemen aan een onderzoek in een onderzoekslaboratorium of dit meevolgen zodat je vertrouwd geraakt met onderzoek in de brede zin van het woord. Je kan hierbij verschillende onderzoekstechnieken verwerven en het belang leren van een kritische wetenschappelijke ingesteldheid. Je kan in contact komen met de multidisciplinariteit en wetenschappelijke integriteit van onderzoek en je kan zien hoe onderzoeksresultaten kunnen gekaderd worden in een bredere context. Je kan leren om op zelfstandige basis wetenschappelijke literatuur op te zoeken en te analyseren.
Deze stage staat los van jouw masterproef! We kunnen dus niet toestaan dat je dit keuzevak opneemt in het kader van jouw masterproef.
De onderzoeksstage kan verschillende vormen aannemen, waaronder epidemiologisch onderzoek, het ontwikkelen of verder verfijnen van een onderzoeksmodel, het aanleren, toepassen, ontwikkelen of optimaliseren van onderzoekstechnieken. Het desbetreffende onderzoek kan bijgevolg fundamenteel, toegepast of klinisch georiënteerd zijn.

Waar en hoelang?

De onderzoeksstage duurt 2 tot 4 weken en kan plaatsvinden in een onderzoekslaboratorium van de Faculteit Diergeneeskunde of een andere Faculteit van de UGent, een andere academische instelling of een onderzoeksinstelling uit de private of publieke sector zowel in het binnen- als buitenland.

Je maakt een verslag op van de onderzoeksstage wat in het Engels mag.

Wat moet ik in orde brengen?

Hieronder vind je de praktische informatie in verband met de organisatie van de stage.

1. Je gaat zelf op zoek naar een stagegever.

 • Eénmaal je één of verschillende mogelijke stagegevers hebt gevonden, leg je deze ter goedkeuring voor aan Prof. dr. Annemie Decostere (annemie.decostere@ugent.be).  Dit doe je door de volgende info via mail door te sturen:
  • je naam, adres, telefoon, e-mail;
  • concrete gegevens over de onderzoeksinstelling (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, website);
  • een beschrijving van de onderzoeksinstelling (en eventueel de afdeling waar je stage zult doen);
  • je motivatie om daar stage te doen;
  • jouw stagebegeleider hier op de faculteit.
 • Prof. dr. Annemie Decostere beslist vervolgens welke van de gesuggereerde stagegever(s) effectief gecontacteerd mag (mogen) worden.
 • Stuur de informatiebrief (Ned-Eng) naar de stagegever als bijlage van een mail met jouw CV en motivatie.
 • Win vooraf zo veel mogelijk informatie in over het bedrijf of instelling waar je stage wenst te doen voor je je engageert. Je zult die informatie kunnen gebruiken voor je stageverslag én je vermijdt onaangename situaties. Maak een afspraak met je toekomstige stagegever en bespreek de taken die je tijdens je stage zult uitvoeren. Ook deze workload zal deel uitmaken van je stageverslag. Goede afspraken hieromtrent vermijden teleurstellingen ! Bespreek dus grondig de workload en activiteiten met je stagegever en leg die voor aan je stagebegeleider hier op de faculteit.
 • Vind je geen stagegever? Stuur dan een mail naar Prof. dr. Annemie Decostere (annemie.decostere @ugent.be).

 

 1. Je hebt een stagegever gevonden? Wat moet je doen vooraleer de stage start? 
  LET WEL: dit MOET gebeuren onder meer in het kader van verzekering!
 • Je beschikt over alle gegevens van de stagegever en stagebegeleider die je zal begeleiden bij de stagegever (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer)?
  Vul de online stageovereenkomst in op deze webapplicatie (Engelstalige versie hier). Druk de ingevulde stageovereenkomst in drievoud af.  Vergeet niet het pdf-document  "rechten en plichten    (rights and duties)"  (welke je ook terugvindt via de applicatie – waarin je dit ter aanvaarding moet aanvinken) als bijlage te voegen aan de stageovereenkomst.
 • Onderteken de drie exemplaren. Bezorg alle drie de stageovereenkomsten naar de stagegever en laat deze door hem/haar ondertekenen. Dien de exemplaren in bij FDO/FSA. Eén exemplaar is voor jou bestemd, één exemplaar is voor de stagegever en één exemplaar is voor de FDO/FSA.
 • Laat de stagegever de risicoanalyse (Risk analysis) en werkpostfiche  invullen en ondertekenen.  Bezorg de risicoanalyse tijdig aan het departement medisch toezicht (minimum 3 maanden op voorhand) door deze op te laden via deze link. Nadien ontvang je een e-mail met de bevestiging of je al dan niet op onderzoek moet komen. Risicoanalyses moeten ondertekend en gedateerd zijn ! Breng deze risico-analyse (samen met het stageovereenkomst) binnen bij FDO.
 • Consulteer zeker de UGent website in verband met stages waar je info vindt over kortingen treinabonnement, verzekeringen, … !
 • Neem de brochure in verband met de Onderzoeksstage grondig door. Je kunt deze hier terugvinden.
 1. Wat moet je doen tijdens de stage ?
 • Hou de werkpostfiche bij.
 • Vul het stageverslag progressief aan (a.d.h.v. logboek/casus). Dit stageverslag zal twee delen omvatten: beschrijving van de activiteiten en kritische reflectie. Meer precieze info wordt in de nabije toekomst gegeven.
 • Dit doe je aan de hand van de richtlijnen voor het stageverslag.
 • Laat het logboek aan het einde van de stage ondertekenen.
 • Laat het evaluatieformulier (evaluation form) invullen door de stagegever.
 1. Wat moet je doen na de stage ?
 • Dien volgende documenten in bij de FDO
  1. Werkpostfiche
  2. Ondertekende logboeken
  3. Evaluatieformulier
 • Het stageverslag moet ten laatste 1 maand na het beëindigen van de stage (waarbij voor laat afgewerkte stages als deadlines 15 juni voor eerste  zittijd en 5 september voor 2de zittijd aangehouden worden) via mail naar Prof. A. Decostere (annemie.decostere@ugent.be) worden doorgestuurd. 

Overzicht downloadbare documenten