Praktijkcursus vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsproblemen bij varkens

(03-10-2019)

Inleiding en doelstellingen

Goede resultaten bereiken op het vlak van vruchtbaarheid en productie is het streefdoel van elke varkenshouder. Dit is echter niet vanzelfsprekend aangezien de vruchtbaarheid door verschillende factoren, zowel infectieuze als niet-infectieuze, bepaald wordt. De laatste jaren hebben er heel wat ontwikkelingen plaatsgevonden in de varkenshouderij die in grote mate de vruchtbaarheidsresultaten kunnen beïnvloeden zoals verbetering van het genetisch potentieel van de zeugen, bronstdetectie via sensoren en artificiële intelligentie, veranderingen in huisvesting en voederstrategieën, nieuwe infecties en controlemaatregelen, introductie van gelten, nieuwe geneesmiddelen voor gebruik in reproductie bij zeugen, het streven naar een hogere gezondheidsstatus en het handhaven van een strikte bioveiligheid, enz.

 Het omgaan met deze ontwikkelingen vereist deskundigheid en een continue motivatie van de varkenshouder. In de cursus, die voor de zesde maal wordt georganiseerd, worden naast een aantal basisbegrippen de recentste bevindingen op diverse vlakken van de vruchtbaarheid bij varkens op een toegankelijke manier voorgesteld. Zowel infectieuze als niet-infectieuze aspecten komen aan de orde en de thema’s worden aan de hand van verschillende concrete praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Tevens wordt er voldoende tijd voorzien voor interactie en discussie.

Doelpubliek

  • Personen die professioneel bezig zijn met de varkenshouderij:
  • Varkenshouders en dierverzorgers
  • Dierenartsen
  • KI-centra
  • Personen van farmaceutische bedrijven, fokkerij organisaties en veevoederbedrijven
  • Adviseurs van diverse firma’s actief in de varkenshouderij
  • Personen werkzaam in het onderwijs of onderzoek

Programma

DAG 1: woensdag 8 januari 2020

13u00-13u30 Ontvangst
13u30-13u40 Introductie – D. Maes
13u40-14u00 Fysiologie van de vruchtbaarheid bij varkens: basisbegrippen en updates uit recent onderzoek – D. Maes
14u00-14u45 Speenmanagement en bronstdetectie: hoe gebeurt het best? – E. de Jong
14u45-15u30 Oorzaken en aanpak van regelmatig en onregelmatig terugkomen – D. Maes
15u30-15u50 Drachtdiagnostiek: mogelijkheden en belang – J. Vrielinck
15u50-16u20 Koffiepauze
16u20-17u20 Mogelijkheden van nutritionele sturing van de vruchtbaarheid bij zeugen – G. Janssens
17u20-18u00 Spermakwaliteit en ziekte-overdracht via het sperma – Ph. Vyt
18u00-18u30 Oorzaken, belang en aanpak van verwerpen – D. Maes
18u30-19u30 Bespreking van cases en discussie – E. de Jong, A. Cools
19u30-20u30 Diner

 

DAG 2: donderdag 9 januari 2020

 

9u00-9u40 Zwakke- en doodgeboren biggen: hoe beperken of voorkomen? – Ilse Declerck
9u40-10u10 Melkgift en -problemen bij hoogproductieve zeugen: een delicaat evenwicht – R. Decaluwé
10u10-10u40 Koffiepauze
10u40-11u15 Optimalisatie van de melkgift via aangepaste voederstrategieën – A. Cools
11u20-11u45 Voermanagement voor vitale biggen – C. Vanderhaeghe
11u45-12u20 Genetica en vruchtbaarheid: een onlosmakelijk paar – N. Buys
12u20-13u20 Lunch
13u20-13u50 Moderne voortplantingstechnieken in de praktijk: hoe ver staan we? – A. Van Soom
13u50-14u40 Hoe gelten succesvol introduceren in een varkensbedrijf? – W. Deley
14u40-15u10 Koffiepauze
15u10-15u30 Bacteriële infecties bij zeugen – F. Boyen
15u30-16u30 Virale infecties bij zeugen (PRRSV, Circovirus type 2, enz): hoe belangrijk zijn ze en wat kunnen we doen? – H. Nauwynck
16u30-17u30 Receptie

Docenten

 

Alle docenten van deze cursus hebben sedert meerdere jaren een ruime expertise opgebouwd en hebben een internationale reputatie m.b.t. één of meerdere aspecten van vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsproblemen bij varkens.

Prof. dr. D. Maes (cursus coördinator)

Dominiek Maes studeerde af als dierenarts in 1993 en is sinds 2003 professor aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde (eenheid gezondheidszorg varkens) van de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Behalve wetenschappelijk onderzoek staat hij in voor zowel praktisch als theoretisch onderwijs aangaande vruchtbaarheid bij varkens en bedrijfsdiergeneeskundige aspecten van de varkenshouderij.

Dr. J. Vrielinck

Joris Vrielinck is in 1985 afgestudeerd als dierenarts aan de UGent en is sinds 1986 werkzaam als zelfstandig dierenarts bij het veevoederbedrijf Delva, momenteel Cibus. Van 1990 tot 1992 volgende hij de postgraduaat opleiding Lincentie in de Zoötechnie, en van 1999 tot 2001 de opleiding vakdierenarts varken. Sedert 1998 heeft hij veel stages verzorgd voor laatstejaarsstudenten diergeneeskunde optie varken, pluimvee en konijn, en sinds 2013 is hij deeltijds praktijkassistent aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Hij heeft een aantal wetenschappelijke publicaties op internationale en nationale congressen, en ook in wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel verricht hij ook onderzoek naar het voorkomen, belang en de preventie van urinaire infecties bij varkens.

Dr. E. de Jong

MSD Animal Health

Ellen de Jong is in 2008 afgestudeerd als dierenarts optie varken-pluimvee-konijn. Ze trad toen meteen in dienst als assistent varken aan de Eenheid Gezondheidszorg Varken van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde UGent. Daar verrichte ze in het kader van haar doctoraat onderzoek naar speenmanagement en bronstdetectie bij zeugen. In 2014 voltooide ze haar doctoraat. Naast onderzoek gaf ze ook veel praktisch en klinisch onderwijs voor laatstejaarsstudenten diergeneeskunde. Van 2012 tem. 2017 was ze werkzaam als (Veepeiler) varkensdierenarts bij DGZ Vlaanderen, waar ze bedrijfsbezoeken uitvoerde in het kader van tweedelijnsdiergeneeskunde en praktijkgericht onderzoek. In 2013 behaalde ze haar diploma van vakdierenarts varken. Sinds 1 januari 2018 tot op heden beoefent ze de functie van Technical Advisor Swine bij MSD Animal Health België, waarbij ze advies en ondersteuning biedt aan dierenartsen en veehouders in de vorm van bedrijfsbezoeken en voordrachten.

Prof. dr. G. Janssens

Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie

Faculteit Diergeneeskunde, Ugent

Hij studeerde in 1993 af als bio-ingenieur aan de KULeuven en is sindsdien verbonden aan het laboratorium voor diervoeding van de Faculteit Diergeneeskunde. Hij doceert er algemene en bijzondere voeding van landbouwhuisdieren, inclusief varkens, en leidt verschillende onderzoeksprojecten m.b.t. nutritionele aspecten bij grote huisdieren.

Dr. Ph. Vyt

Dialab, Belsele

Sinds 1999 heeft Dr. Vyt in verschillende laboratoria gewerkt waar hij zich toegelegd heeft op diagnostiek, in hoofdzaak op gebied van varkensziekten en tweedelijns diergeneeskunde. In 2007 voltooide hij zijn doctoraatsonderzoek over kwaliteit en bewaring van varkenssperma in relatie tot vruchtbaarheid. Sinds 2012 heeft Dr. Vyt een eigen diagnostisch laboratorium Dialab opgericht, om zich verder toe te leggen op diergeneeskundige diagnostiek bij alle huisdieren.

Dr. I. Declerck

Ilse Declerck is afgestudeerd in 2010 als optie herkauwers, keuzevak varken. In november 2010 ging ze aan de slag aan de faculteit diergeneeskunde bij de vakgroep voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde. Ze stond in voor de buitenpraktijk rund en varken & bedrijfsbegeleiding varken. Haar doctoraatsonderzoek handelde over determinerende factoren voor biestproductie en –opname, effect van biestopname op groei en prestaties en op managementstrategieën om biestopname te optimaliseren. In 2013 haalde ze het diploma vakdierenarts varken. Sinds oktober 2016 is ze technical manager swine bij Boehringer Ingelheim.

Dr. R. Decaluwé

Ruben Decaluwé studeerde in 2010 af als dierenarts optie varken, pluimvee en konijn, keuzevak rundvee. Hij startte hetzelfde jaar als doctoraatsstudent aan de vakgroep Diervoeding en de vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde varken. Hij deed gedurende 4 jaar onderzoek naar de peripartale periode bij de zeug met als belangrijkste onderwerp colostrumproductie bij zeugen, wat in 2014 leidde tot een doctoraal proefschrift. In 2013 behaalde hij tevens het diploma Vakdierenarts Varken. Sinds 2015 is hij als nutritionist aan de slag Bij Trouw Nutrition waar hij momenteel Gobal technical manager young animal feed swine is.

Dr. Ir. A. Cools

An Cools studeerde af als Bio-ingenieur Dierproductie in 2005. Na haar studies werkte ze eerst 2 jaar als commercieel-technisch adviseur voor een veevoederfirma en startte vervolgens een doctoraat over werpvoeders bij zeugen aan de faculteit Diergeneeskunde in 2008. Ze behaalde haar doctoraat in 2013 en bleef nadien werkzaam als postdoc in het onderzoek naar voornamelijk varkens- en pluimveevoeding. In 2015 maakte zij deels de overstap naar de industrie en ging aan de slag in de chemiesector waar ze voornamelijk onderzoek deed naar nieuwe voeder- en drinkwateradditieven. Sinds 2018 combineert An haar positie als postdoc aan de Diergeneeskunde met een job als onderzoeker varkenshouderij bij Inagro waar zij momenteel werkt op enkele projecten rond drinkwater bij varkens.

Dr. C. Vanderhaeghe

Caroline Vanderhaeghe werd dierenarts (optie varkens, pluimvee en konijn) aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent in 2001. Ze startte haar loopbaan aan het Provinciale Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum (POVLT) in Rumbeke Beitem (nu Inagro). In 2004 stapte ze over naar de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de UGent waar ze eind 2010 haar doctoraat behaalde met onderzoek inzake de vruchtbaarheidsproblematiek bij varkens. Daarna legde ze zich toe op nutritie en was ze gedurende een 6-tal jaar werkzaam als nutritionist bij ID-nutrition in Kortrijk. Sinds mei 2017 versterkt ze het Technical Application Specialist Swine team bij Cargill Premix & Nutrition – Provimi. Hierbij werkt ze nauw samen met de R&D teams van Cargill Global en EU en staat ze in voor de technische support van het Sales Team in Europa.

Dr. W. Deley

Hypor BV, Boxmeer

Dr. Deley is sedert 1997 werkzaam bij de fokkerij-organisatie Hypor. In de huidige functie als Senior Veterinarian en gezondheidsmanager is hij verantwoordelijk voor gezondheidsprogramma’s en bioveiligheidsprotocollen voor de basisfokbedrijven binnen de organisatie. Vanuit deze expertise is hij tevens betrokken bij de opstart en begeleiding van nieuwe productiestructuren in Azië en Oost-Europa (advies voor quarantaine, adaptatie, vaccinatie-en behandelingsstrategieën, en bioveiligheid).

Prof. dr. A. Van Soom

Sinds 1999 is Ann Van Soom als docent, en sinds 2008 als hoogleraar, verbonden aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, en haar voornaamste bezigheid behelst fundamenteel en toegepast onderzoek in de voortplanting van de huisdieren, met speciale aandacht voor onderzoek naar de kwaliteit van sperma, eicellen en embryo’s.

Prof. dr. N. Buys

Afdeling Gentechnologie, Faculteit Bioingenieurswetenschappen, KULeuven

Nadine Buys is sinds 2002 als deeltijds en vanaf 2011 voltijds als hoogleraar verbonden aan de Afdeling Gentechnologie van de Faculteit Bioingenieurswetenschappen aan de KULeuven. Zij doceert genetica van de huisdieren en selectie naar verhoogde vruchtbaarheid bij varkens is een belangrijk onderdeel van haar onderzoeksdomein. Daarnaast is zij consulent voor het onderzoek en merker-ondersteunde selectie bij Ra-Se Genetics, een varkensselectiebedrijf. Ze is sinds 2015 ook decaan van de faculteit Bioingenieurswetenschappen van de KULeuven.

Dr. F. Boyen

Filip Boyen studeerde in 2002 af als dierenarts en is sindsdien verbonden aan de Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Hij is momenteel laboratoriumcoördinator van het Laboratorium voor Bacteriologie en Mycologie van de Huisdieren, waar hij deels instaat voor onderwijs en dienstverlening. Met betrekking tot onderzoek gaat zijn interesse voornamelijk uit naar bacteriële infectieziekten bij varkens en pluimvee en antimicrobiële resistentie bij verschillende kiemen van zoönotisch en veterinair belang.

Prof. dr. H. Nauwynck

Labo Virologie, Faculteit Diergeneeskunde, Ugent

Hans Nauwynck is sedert 1987 verbonden aan het Laboratorium voor Virologie van de Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Hij is momenteel hoofd van het laboratorium. Naast het doceren van verschillende cursussen over virale ziekten bij huisdieren is hij zeer actief in het wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft een grote interesse in virussen die betrokken zijn bij reproductiestoornissen.

Praktische informatie

  • Plaats: Kliniek Auditorium D, Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke.
  • Aantal cursisten: min. 10 - max. 30 personen
  • Kostprijs: De totale prijs voor de cursus bedraagt € 500 per persoon (inbegrepen: nota's, koffiepauzes, diner, lunch, receptie).

Inschrijven

Schrijf je in voor deze cursus voor 24 december 2019.

Na ontvangst van het inschrijvingsformulier wordt u een factuur opgestuurd. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het bedrag.

Meer info

Voor meer info contacteer .