Consulting Diversiteit

Diversiteit op de werkvloer is een realiteit, maar brengt soms uitdagingen met zich mee. Wil je je in de komende maanden meer inzetten op inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wil je als team het bewustzijn en de gedragenheid van deze doelstelling binnen de onderneming versterken en tegelijk werken aan de collectieve deskundigheid rond het thema?

Scans / Analyses: Diversiteitscan

Er kan een diversiteitscan uitgevoerd van de organisatie rond volgende domeinen:

Stap 1: Analyse van cijfers inzake diversiteit: leeftijd, afkomst, religie, gender, gezinssamenstelling etc.
De cijfers worden geanalyseerd o.b.v. desk research. De cijfers worden vergeleken met de algemene samenstelling van de bedrijfspopulatie in de sector en in de arbeidsmarkt.

Stap 2:  Review van documenten: om inzicht te krijgen welke waarden en normen rond diversiteit zijn neergeschreven en welke perceptie inzake diversiteit wordt meegegeven naar medewerkers toe. Ter illustratie verwijzen we naar de onthaalbrochure, het evaluatieformulier, de bestaande functie- en competentieprofielen, het exit gesprek, etc.

Stap 3: Review van procedures: met focus op het proces van:

 • Werving & selectie
 • Ontwikkeling van medewerkers
 • Beloning, erkenning en retentie van medewerkers

Er kan gekozen worden om één van de pijlers te belichten indien zich een duidelijke problematiek aftekent in één of meerdere van de drie.

Stap 4: Naast desk research wordt een focusgroep met medewerkers opgesteld om bijkomende inzichten te verzamelen rond effectieve houdingen, opinies, suggesties, competenties, of ongelijke of betwistbare situaties.

Consultancy: diversiteit in de drie pijlers van HR

Doel?

Binnen de drie pijlers kunnen de processen geoptimaliseerd worden om te vermijden dat nieuwe kandidaten en/of medewerkers gediscrimineerd worden.

 • Werving & selectie
 • Ontwikkeling van medewerkers
 • Beloning, erkenning en retentie van medewerkers

Wat daarna?

Op basis van een scan, werken we een specifiek programma uit. Het kan gaan om:

 • Trainingen: bijv. het trainen van selectieverantwoordelijken rond ‘adverse impact’ of drempels in selectieprocedures, etc.
 • Coaching: individueel als leidinggevende
 • Intervisies (opzetten lerend netwerk)
 • Bijkomende analyses en beleid: bijv. opstellen nieuw loopbaansysteem, een nieuwe manier om vacatures te lezen, etc.
 • Opstellen van documenten
 • Programma’s: bijv. een mentorprogramma in kader van diversiteit
 • Events
 • Handelingskaders
 • Etc.

Beleid: opstellen van een diversiteitsbeleid

Doel?

De workshop heeft als doelstelling om het waardenkader rond diversiteit vorm te geven.  De bestaande missie, visie en strategische doelstellingen vormen het uitgangspunt om het waardenkader.

Via een interactieve workshop worden in eerste instantie inzichten gegeven rond diversiteit op de werkvloer. Hiervoor doen we beroep op evidence-based onderzoeken.

Wat?

Onderstaande thema’s worden besproken met het oog om inzichten over diversiteit binnen te werkgroep te verbreden:

 • Het wettelijk kader inzake diversiteit en discriminatie
 • De arbeidsmarkt vandaag: uitdagingen en mogelijkheden.
 • Inzichten in de meerwaarde van een inclusieve onderneming.

In het 2de deel van de workshop wordt het waardenkader van de organisatie vormgegeven. We gaan in op het ideaal beeld rond diversiteit binnen de organisatie Dit kader geeft duiding hoe praktisch wordt omgegaan met verschillende gedragingen binnen de organisatie, zoals uitoefening van religie tijdens het werk, voorschriften inzake kleding etc.

Dit waardenkader vormt de basis voor bijv. een diversiteitscharter.

Consulting: aangepaste wervings- en selectieprocedures in functie van diversiteit

Het creëren van een divers personeelsbestand vraagt een bewuste inzet van wervings- en selectieprocessen. Werkgevers kunnen verschillende stappen ondernemen om hun wervingsprocessen aan te passen om de culturele en etnische diversiteit te versterken.

Divergent begeleidt organisatie in het versterken van instroom van divers talent op de werkvloer. Dat kan het volgende betekenen:

 • Analyse van de bestaande processen
 • Onderzoek bij sollicitanten
 • Opleidingen inzake selectiemethodieken
 • Opleidingen rond potentiële drempels, ‘adverse impact’, etc.

Recent begeleiden we 7 steden en gemeenten in het kader van Labo Lokaal van Diverscity. Met dit project wil men innovatieve HRM-projecten, oftewel een lokaal labo, bij besturen stimuleren. (https://www.diverscity.be/ondersteuning/labolokaal)

Inspiratiesessie diversiteit op de werkvloer

Doel?

Doelstelling is om inzicht te bieden in het coachingsproces van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de meerwaarde van een inclusieve onderneming, wat er aan tools bestaat.

Door vorming wordt ingespeeld op de coaching vaardigheden en wordt de collectieve deskundigheid verhoogd, maar worden ook praktische tips meegegeven en ‘best practices’ en valkuilen gedeeld.

Programma (3u):

 • De arbeidsmarkt vandaag: uitdagingen en mogelijkheden.
 • Inzicht bieden in de meerwaarde van een inclusieve onderneming.
 • Het delen van ‘best practices’ en valkuilen.
 • Wat bestaat er aan tools om gepast mee aan de slag te gaan?
 • Wegwijs maken in de beleidsondersteunende tewerkstellingsmaatregelen waar jullie als organisatie gebruik van kunnen maken om ook voor deze mensen duurzame tewerkstelling te realiseren. Voorbeelden zijn het inzetten van bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s), zoals de VOP premie.

Resultaten

 • Gedragenheid versterken
 • De collectieve deskundigheid verhogen

Optie 

Daarnaast kunnen maandelijkse intervisiegesprekken georganiseerd worden tussen operationele leidinggevenden en een ervaren arbeidsconsulent van Divergent. Via uitwisseling van praktijkervaringen wordt de kennis bij leidinggevenden gedeeld en  verhoogd. Vragen en antwoorden kunnen verzameld worden in een bedrijfs-wiki.

Collectieve taalondersteuning

Werkinstructies, veiligheidsvoorschriften of personeelscommunicatie vormen vaak een probleem voor anderstalige werknemers.

Nederlandstalige collega’s vinden ook niet altijd de juiste woorden om iets duidelijk uit te leggen aan iemand die de taal niet machtig is.

Naast de ondersteuning voor de anderstalige stellen we op maat van het bedrijf sensibiliserende acties op en werken we rond taal. Zo pakken we op een duurzame én verbindende manier het probleem samen aan. Taaldrempels worden verkleind en taalkansen vergroot.