Trainingen leidinggevenden rond stress & burn-out

Gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Wat?

De zelfdeterminatietheorie is één van de belangrijkste theorieën over motivatie. Eigenaardig genoeg zijn er weinig mensen vertrouwd met dit model. Het is nochtans een belangrijke wetenschappelijke basis om de motivatie in bedrijven te optimaliseren en tot goed functionerende werkomgevingen en bevlogen medewerkers te komen. Het is een goede basis om concreet aan te slag te gaan en preventief te werken aan stress en burn-out.

Leidinggevenden kunnen een cruciale rol spelen in het preventieve karakter van stress. Binnen de sessie krijgen leidinggevenden enerzijds kapstokken aangereikt wat stress (en burn-out) omvat op basis van wetenschappelijke inzichten, en wordt anderzijds een kader aangereikt om ermee aan de slag te gaan. De focus ligt niet enkel op stresspreventie, maar heeft vooral betrekking op leiderschapsstijlen. Finaal is de doelstelling om het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

De workshop is interactief opgebouwd en omvat een combinatie van theoretisch kader en praktijkgerichte cases. Aan één workshop kunnen maximum 15 leidinggevenden deelnemen.

Doelstelling?

Na de opleiding hebben leidinggevenden:

 • Een betere kennis over het thema stress –en burn-out.
 • Een beter inzicht van signalen die wijzen op stress –en burn-out.
 • Praktisch: Inzicht in  motivatie ondersteunende managementstijlen (zelfdeterminatietheorie als kader).
 • Praktisch: Feedback -en gesprekstechnieken (zelfdeterminatietheorie als kader).

Stress & burn-out – Twee delen


Doel?


Het versterken van de people managementvaardigheden van leidinggevenden, en dit specifiek rond de thematiek van stress- en burn-out.

In een context van langere loopbanen en dynamische veranderingen, is het cruciaal om zowel teams als individuele medewerkers hierbij te begeleiden. Via preventieve acties en een uitgewerkt beleidskader kan je zowel uitval omwille van stress vermijden en de veerkracht van je werknemers verhogen. In deze workshop verkennen we hoe je zowel preventief als curatief het stressniveau bij medewerkers kan verlagen en hoe je stress en burn-out beleid kan verankeren.Programma (2 halve dagen/1 dag)


Tijdens het eerste deel van de opleiding kaderen we de problematiek:

 • We verduidelijken de termen stress, burn-out, depressie en bore-out. Tevens wordt aangegeven wat de visie van de organisatie is inzake stress –en burn-out.
 • We verkennen mogelijke signalen die duiden op stress en burn-out.

In het tweede deel van de dag gaan we kijken hoe we op niveau van de organisatie een effectief stressbeleid implementeren:

 • We gaan in op de betrokken actoren bij een stressbeleid
 • We kijken wat de rol is van de betrokken actoren bij zowel preventie als uitval, inclusief de rol van het team.
 • We kijken welke tools aangewend kunnen worden om de veerkracht van medewerkers te verhogen.

Na de opleiding?

 • Heeft men een bredere kennis over stress en burn-out.
 • Heeft men inzichten verworven hoe je de veerkracht van medewerkers positief kan bevorderen.
 • Is men zich bewust van de krijtlijnen van het stressbeleid op niveau van de organisatie en hoe deze concreet aan te pakken.

Doelgroep?

HR medewerkers, leidinggevende, directie.

Verbindend communiceren

Wat?

Binnen het kader van een stress- en burn-out preventie kan een een workshop ‘verbindend communiceren met medewerkers’ ( 4 uur) worden aangeboden aan het leidinggevend personeel.

Doel?

Via deze workshop zullen de deelnemers:

 • inzichten krijgen hoe ze op een verbindende manier met elkaar kunnen communiceren
 • wat de impact is van de rol van de leidinggevende.

Enerzijds zullen er theoretische inzichten gegeven worden die worden afgewisseld met concrete casussen en oefeningen.

Wat nadien?

Ter opvolging van deze workshop, en ter ondersteuning voor de duurzame implementatie, kunnen ook intervisiemomenten voorzien worden in de maanden daarna waar de medewerkers ervaringen en moeilijkheden kunnen delen.

Feedback geven

Omgaan met weerstand bij verandering is één van de meest uitdagende doelstellingen in vele organisaties en bedrijven. De meeste medewerkers staan wel open voor verandering, maar bijna niemand wil effectief veranderen als de huidige werkwijze plots niet meer voldoet en moet plaatsmaken voor een nieuwe aanpak.

Hoe slaag je erin toch die betrokkenheid en motivatie te verhogen? Als leidinggevende bots je vaak op onbegrip terwijl de wereld sneller dan ooit verandert. Ook aan jou worden soms zaken opgelegd. Waar ligt de sleutel om weerstand om te buigen in constructieve medewerking? Welke leiderschapsstijl is hierbij bevorderlijk en hoe kan je het gesprek met de medewerker en/of een deel van het team aangaan die geen verandering vertonen?

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is één van de belangrijkste theorieën over motivatie. Dit is een door E. Deci en R. Ryan ontwikkelde theorie over menselijke motivatie. De ZDT vertrekt van de idee dat eenieder op psychologisch vlak drie fundamentele behoeften heeft: autonomie, verbondenheid en competentie (ABC).

Eigenaardig genoeg zijn er weinig mensen vertrouwd met dit model. Het is nochtans een belangrijke wetenschappelijke basis om de motivatie in bedrijven te optimaliseren en tot goed functionerende werkomgevingen en bevlogen medewerkers te komen.

Het is een goede basis om concreet aan te slag te gaan en preventief te werken rond alle moeilijkheden in een team, zeker het ontstaan van stress en weerstand binnen een veranderingscontext. Leidinggevenden kunnen daarin een cruciale rol spelen.

Training

Binnen de opleiding krijgen leidinggevenden enerzijds kapstokken aangereikt wat behoefte-ondersteunende managementstijlen zijn op basis van wetenschappelijke inzichten, en wordt anderzijds een kader aangereikt om ermee aan de slag te gaan. De focus ligt op leiderschapsstijlen en we koppelen dit aan motiverende gespreksvoering.

Het belangrijkste uitgangspunt van motiverende gespreksvoering is dat bereidheid tot verandering niet gezien wordt als een vaststaand kenmerk van iemand, maar als een variërend resultaat van interpersoonlijke interactie. Dat wil zeggen dat motivatie om te veranderen wordt beschouwd als iets wat de leidinggevende kan stimuleren door de ideale situatie te creëren waarin die motivatie en betrokkenheid vanzelf naar boven komt.

Motiverende gespreksvoering en de zelfdeterminatietheorie sluiten goed op elkaar aan. De stijl en de specifieke strategieën van motiverende gespreksvoering ondersteunen de behoeften aan competentie, autonomie en verbondenheid van medewerkers.

Doel

Doelstelling: na de opleiding hebben leidinggevenden:

 • Praktisch: Inzicht in  motivatie ondersteunende managementstijlen (zelfdeterminatietheorie als kader)
 • Praktisch: Feedback -en gesprekstechnieken (zelfdeterminatietheorie als kader)

Timing

De workshop omvat 4 à 8 uur.

Optie

Na deze workshop kunnen intervisiemomenten voorzien worden met leidinggevenden om concrete situaties verder te bespreken.

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of frederic.lehembre@UGent.be