Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Divergent hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In deze Privacy Verklaring informeert Divergent jou over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Divergent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacy Verklaring.  We adviseren jou daarom regelmatig deze Privacy Verklaring te consulteren. De privacy verklaring en mogelijke aanpassingen kan je raadplegen op de website van Divergent.

Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de privacywet) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Divergent verzamelt diverse persoonsgegevens en houdt deze bij in jouw (elektronische) klantendossier. Deze gegevens laten ons toe om de nodige dienstverlening aan bieden. Ter illustratie verwijzen we naar de activiteiten jobcoaching, outplacement, loopbaanbegeleiding, opleidingen en adviesverlening. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Divergent treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken. Hiervoor maken we gebruik van het veiligheidsbeleid van de UGent.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In functie van onze dienstverlening kunnen onderstaande gegevens worden opgevraagd en/of geregistreerd:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartnummer, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling
 • Het rijksregisternummer
 • Andere identificatiegegevens: nummerplaat, IKL-nummer bij de VDAB
 • Gegevens betreffende opleiding en vorming: getuigschriften, diploma’s, overzicht scholen en universiteiten, attesten
 • Gegevens betreffende beroep en betrekking: referenties, cv, anciënniteit, bijscholing, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken
 • Financiële en administratieve gegevens: rekeningnummer, gegevens betreffende verzekeringen
 • Medische gegevens
 • Psychische gegevens
 • Beeldmateriaal
 • Alle andere gegevens opgelegd door de wet
 • Gegevens betreffende de onderneming: BTW-nummer, ondernemingsnummer, sector, mogelijkheden tot stage, aanwezigheid op evenementen

Bovenstaand lijst is niet limitatief.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Divergent verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om jou te helpen in de zoektocht naar werk;
 • om jou te coachen tijdens jouw loopbaan;
 • om jou te begeleiden bij ontslag (outplacement);
 • om kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen;
 • om te rapporteren aan onze opdrachtgevers en overheden;
 • voor statistische en communicatieve doeleinden.

We garanderen dat we jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze verwerken en niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen uit verschillende bronnen persoonsgegevens verzamelen, namelijk:

 • Gegevens verkregen bij de klant
 • Gegevens verkregen van doorverwijzers
 • Gegevens verkregen uit andere bronnen zoals jouw vorige werkgever, MLP, personen uit jouw netwerk, gerechtelijke instanties, …
 • Gegevens verkregen via opdrachtgevers zoals VDAB, overheidsinstanties, …

De persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren verkregen worden nl. via de telefoon, e-mail, post, contactformulier op de website, digitale databestanden of mondeling, aanwezigheid op evenement, etc.

Op welke rechtsgrond houden wij jouw persoonlijke gegevens bij?

Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

 • de klant zijn ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de klant partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de klant en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Divergent onderworpen is;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de klant;

Verstrekking van persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wanneer wij een opdracht uitvoeren in kader van een opdrachtsovereenkomst met VDAB kunnen persoonsgegevens gedeeld worden indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van de opdracht.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Jouw gegevens worden bewaard tot minimum 10 jaar na de laatste samenwerking.  

Rechten van de betrokkene

De personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom Divergent die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan jouw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om te vragen minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar jij de toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je zich hiertegen verzetten.

Om gebruik te maken van jouw rechten kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Je kan ons op volgende manier contacteren:

 • Via de post
 • Via e-mail

Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart, rijbewijs of ander identiteitsbewijs mee te sturen met jouw aanvraag. Indien je een kopie meestuurt van jouw identiteitskaart raden we je sterk aan om daarbij de pasfoto en het rijksregisternummer onzichtbaar te maken. De organisatie vernietigt deze na 6 maanden.

Kan of wil je geen kopie van jouw identiteitsbewijs opsturen dan dien je een afspraak te maken om ter plekke jouw identiteit te laten vaststellen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Divergent maakt gebruik van het IT-toepassingen van UGent ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of vertrekking daarvan.

Wijziging privacyverklaring

We kunnen deze verklaring ten allen tijde aanpassen. Belangrijke wijzigingen maken we kenbaar via deze website.

 

Disclaimer:

Dit document is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de privacywet en de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document. Indien je toch meer verduidelijking wenst, neem dan contact op via