Onderzoeksprojecten Arnold Janssens

Bouwknopen in de EPB-regelgeving - EP-bridge & PAThB2010

Elk gebouw heeft een groot aantal bouwknopen (bijv. muur-dak-aansluitingen) waarvan vele uniek zijn, gedetailleerd specifiek voor dat ene gebouw.

Lees verder...

ECO-Life

Het ECO-Life project demonstreert de ontwikkeling van een CO2-neutrale sociale woonwijk “Venning” in Kortrijk, van de conceptvorming tot en met de eerste ingebruikname.

Lees verder...

EPB versus werkelijk energiegebruik in hoogperformante woningen

Hoe nauwkeurig wordt het werkelijk energiegebruik in hoogperformante woningen geschat door officiële energieprestatieberekeningen? Dit werd onderzocht in een statistische studie voor het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Lees verder...

EPICOOL: herziening EPB-berekeningsmethode koeling en oververhitting

In 2009 startte het EPICOOL-project, gefinancierd door Leefmilieu Brussel. In deze beleidsondersteunende studie nam een breed projectconsortium de EPB-berekeningsmethode voor koeling en oververhitting onder handen.

Lees verder...

Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële warmwatersystemen

Doctoraatsproefschrift Elisa Van Kenhove

Lees verder...

Het karakteriseren van residentieel energiegebruik voor warmte op basis van slimmemeterdata

Doctoraatsproefschrift Eline Himpe

Lees verder...

Imperfecties in de gebouwschil: nefast voor het hygrothermisch gedrag?

Vocht is een van de belangrijkste schadeoorzaken aan gebouwen, en toch wordt nauwelijks rekening gehouden met mogelijke waterinfiltratie bij de evaluatie van een gebouwschil.

Lees verder...

IWT Proeftuin woningrenovatie Coördinatie- en kennisplatform

De Proeftuin omvat naast de verschillende Proeftuinprojecten ook een overkoepelend coördinatie- en kennisplatform. Het kennisplatform is verantwoordelijk voor de afstemming en opvolging van de projecten, de kwaliteitsbewaking en het kennisbeheer. Het kennisplatform heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren.

Lees verder...

IWT Proeftuin woningrenovatie Onderzoeks- en ontwikkelingsproject

Het doel van de Proeftuin is opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten te stimuleren om zo tot betaalbare oplossingen te komen. In de Proeftuin wordt onderzoek uitgevoerd aan de hand van reële renovatietrajecten. De onderzoeksgroep Bouwfysica is partner in 3 Proeftuinprojecten.

Lees verder...

Modelleren van convectief warmtetransport in kantoren met nachtkoeling

Doctoraatsproefschrift Kim Goethals

Lees verder...

Na-isolatie van bestaande spouwmuren (IWT TETRA-project)

Na-isolatie van spouwmuren kan een belangrijke bijdrage leveren om het energiegebruik in huizen te beperken. Dit komt door de beperkte complexiteit en kosten van de ingreep in vergelijking met binnen- of buitenisolatie van bestaande muren en door het grote aantal niet geïsoleerde spouwmuren in Vlaanderen.

Lees verder...

Ontwerpstrategieën voor residentiële ventilatie

Doctoraatsproefschrift Jelle Laverge

Lees verder...

Ontwikkeling van een framework voor automatische gebouwsimulaties

De onderzoeksgroep Bouwfysica en Binnenklimaat van HoGent en de onderzoeksgroep Bouwfysica startten in 2012 met het IWT-TETRA project “Optimalisatie en kostenbeheersing van nul-energie massief- en passiefbouw voor betaalbare en sociale woningbouw”, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

Lees verder...

Ontwikkeling van een simulatietool voor Duco Ventilation & Sun Control

Duco Ventilation & Sun Control zocht in 2012 ondersteuning voor de integratie van haar (nieuwe) ventilatiecomponenten tot een geautomatiseerd systeem voor natuurlijke/hybride nachtventilatie.

Lees verder...

Parametrische bouwknopen / koudebruggen-atlas

Koudebruggen kunnen een grote invloed hebben op de energieprestatie van gebouwen. Daarom werd in België een pragmatische aanpak ontwikkeld om bouwknopen in rekening te brengen in de officiële energieprestatiebeoordeling van gebouwen.

Lees verder...

Renofase – Stappenplan voor een kwaliteits-volle, efficiënte renovatie

De bouwsector staat de komende jaren voor de uitdaging het bestaande woningenpark energetisch te renoveren. Het Renofase project wil het stapsgewijze energetisch renoveren van woningen aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en gestroomlijnd renovatieproject te komen.

Lees verder...

Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?

Doctoraatsproefschrift Klaas Calle

Lees verder...

Thermografie als graadmeter van de gebouwschil

Met thermische camera’s kunnen energieprestaties snel in-situ geëvalueerd worden. In een oogopslag worden de oppervlaktetemperaturen van een gebouwdeel getoond en worden warmteverliezen gevisualiseerd. Andere toepassingen zijn de detectie van vochtproblemen, het opsporen van koude bruggen en luchtlekkage en inspectie van na-isolatie.

Lees verder...

Verbeterde voorspellingen van het energiegebruik voor ruimteverwarming in woningen : onderzoek op basis van velddata en vereenvoudigde modellen

Doctoraatsproefschrift Marc Delghust

Lees verder...