Onderzoeksprojecten Bouwfysica

4e generatie waterdichtheid

Tot nu toe, werden er reeds drie strategieën toegepast om ervoor te zorgen dat regenwater niet kan infiltreren doorheen gevels van gebouwen, namelijk een massa-buffer strategie, een ééntrapsdichting of een strategie met een 'perfecte' afdichting en een tweetrapsdichting of een gedraineerde strategie.

Lees verder...

Bouwknopen in de EPB-regelgeving - EP-bridge & PAThB2010

Elk gebouw heeft een groot aantal bouwknopen (bijv. muur-dak-aansluitingen) waarvan vele uniek zijn, gedetailleerd specifiek voor dat ene gebouw.

Lees verder...

Circulair Bouwen: de Mobiele Unit

Bouwunie, hogeschool Odisee, VDAB en UGent slaan de handen in elkaar om binnen de open call circulaire economie van Vlaanderen Circulair een mobiele unit te ontwikkelen.

Lees verder...

Circulaire bouwoplossingen: een kwantificering van de milieu- en financiële impact

De circulaire bouwstrategie is naar voren gebracht als een belangrijk onderdeel van de oplossing om de enorme milieu-impact van de bouwsector te verkleinen.

Lees verder...

Drie routes naar de CO2 neutraliteit van bestaande eengezinswoningen: wat zijn de kantelpunten?

Het aanzienlijk aandeel van het bestaand gebouwenpark in het energieverbruik en de CO2-emissies, maakt de renovatie ervan een belangrijke schakel om de klimaatcrisis aan te pakken.

Lees verder...

ECO-Life

Het ECO-Life project demonstreert de ontwikkeling van een CO2-neutrale sociale woonwijk “Venning” in Kortrijk, van de conceptvorming tot en met de eerste ingebruikname.

Lees verder...

EPB versus werkelijk energiegebruik in hoogperformante woningen

Hoe nauwkeurig wordt het werkelijk energiegebruik in hoogperformante woningen geschat door officiële energieprestatieberekeningen? Dit werd onderzocht in een statistische studie voor het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Lees verder...

EPICOOL: herziening EPB-berekeningsmethode koeling en oververhitting

In 2009 startte het EPICOOL-project, gefinancierd door Leefmilieu Brussel. In deze beleidsondersteunende studie nam een breed projectconsortium de EPB-berekeningsmethode voor koeling en oververhitting onder handen.

Lees verder...

ET'AIR Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit

Vlaanderen telt ongeveer 1,4 miljoen appartementen waarvan meer dan de helft op korte of middellange termijn moet gerenoveerd worden.

Lees verder...

EURECA: Effectively Upscaling the Renovation of Envelopes with a Circular Approach

Vlaanderen telt ongeveer 1,4 miljoen appartementen waarvan meer dan de helft op korte of middellange termijn moet gerenoveerd worden.

Lees verder...

Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële warmwatersystemen

Doctoraatsproefschrift Elisa Van Kenhove

Lees verder...

Het karakteriseren van residentieel energiegebruik voor warmte op basis van slimmemeterdata

Doctoraatsproefschrift Eline Himpe

Lees verder...

Holistische bepaling van de performantie van vraaggestuurde ventilatiesystemen met betrekking tot VOCs in de binnenlucht.

De nieuwste generatie residentiële ventilatiesystemen, vraaggestuurde ventilatie, zijn systemen die niet continu het nominale debiet inblazen, maar hun debieten aanpassen op basis van permanente metingen van CO2 en vochtigheid met als doel het verlagen van de energievraag.

Lees verder...

hybridGEOTABS

HybridGEOTABS is een vierjarig onderzoeks- en innovatieproject waarin een multidisciplinair team van 12 bedrijven en onderzoeksinstituten uit verschillende Europese landen samenwerken.

Lees verder...

Imperfecties in de gebouwschil: nefast voor het hygrothermisch gedrag?

Vocht is een van de belangrijkste schadeoorzaken aan gebouwen, en toch wordt nauwelijks rekening gehouden met mogelijke waterinfiltratie bij de evaluatie van een gebouwschil.

Lees verder...

Indu-zero

INDU-ZERO "Industrialisation of house renovations towards energy-neutral" is een Europees onderzoeksproject binnen Interreg North-Sea Region (01/07/2018 - 30/06/2021).

Lees verder...

IWT Proeftuinen Woningrenovatie

De Proeftuinprojecten Woningrenovatie lopen in 2019-2020 ten einde. In het project Kielparktoren (Antwerpen) werden verschillende distributiesystemen voor een verwarmingsinstallatie met elkaar vergeleken a.d.h.v. dynamische simulaties.

Lees verder...

Mobble On The Move

Universiteit Gent nam deel aan de Solar Decathlon Europe 2019 wedstrijd met het energie-efficiënt en duurzaam concept ‘The Mobble’. Dit is een flexibel bouwblok dat een nieuwe manier van bouwen en wonen introduceert en voluit staat voor ‘Modular Building Block’.

Lees verder...

Modelleren van convectief warmtetransport in kantoren met nachtkoeling

Doctoraatsproefschrift Kim Goethals

Lees verder...

Na-isolatie van bestaande spouwmuren (IWT TETRA-project)

Na-isolatie van spouwmuren kan een belangrijke bijdrage leveren om het energiegebruik in huizen te beperken. Dit komt door de beperkte complexiteit en kosten van de ingreep in vergelijking met binnen- of buitenisolatie van bestaande muren en door het grote aantal niet geïsoleerde spouwmuren in Vlaanderen.

Lees verder...

Ontwerpstrategieën voor residentiële ventilatie

Doctoraatsproefschrift Jelle Laverge

Lees verder...

Ontwikkeling van een framework voor automatische gebouwsimulaties

De onderzoeksgroep Bouwfysica en Binnenklimaat van HoGent en de onderzoeksgroep Bouwfysica startten in 2012 met het IWT-TETRA project “Optimalisatie en kostenbeheersing van nul-energie massief- en passiefbouw voor betaalbare en sociale woningbouw”, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

Lees verder...

Ontwikkeling van een simulatietool voor Duco Ventilation & Sun Control

Duco Ventilation & Sun Control zocht in 2012 ondersteuning voor de integratie van haar (nieuwe) ventilatiecomponenten tot een geautomatiseerd systeem voor natuurlijke/hybride nachtventilatie.

Lees verder...

Overgang naar een duurzaam voorraad- en transportsysteem voor het bereiken van energie-efficiëntie in groeiende steden: een casestudy van Lahore, Pakistan

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de benaderingen voor het energiezuinig maken van gebouwen en het verduurzamen van het aangrenzende transportsysteem in relatie tot de gebouwen.

Lees verder...

Parametrische bouwknopen / koudebruggen-atlas

Koudebruggen kunnen een grote invloed hebben op de energieprestatie van gebouwen. Daarom werd in België een pragmatische aanpak ontwikkeld om bouwknopen in rekening te brengen in de officiële energieprestatiebeoordeling van gebouwen.

Lees verder...

PRO³ Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire sector

Geprefabriceerde gevelelementen bieden een groot potentieel om repetitieve gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, kantoor- en appartementsgebouwen snel en efficiënt energetisch te renoveren.

Lees verder...

Renofase – Stappenplan voor een kwaliteits-volle, efficiënte renovatie

De bouwsector staat de komende jaren voor de uitdaging het bestaande woningenpark energetisch te renoveren. Het Renofase project wil het stapsgewijze energetisch renoveren van woningen aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en gestroomlijnd renovatieproject te komen.

Lees verder...

Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?

Doctoraatsproefschrift Klaas Calle

Lees verder...

Richting een betrouwbare toepassing van waterwerende producten a.d.h.v. X-stralen beeldvormingstechnieken en HAM simulaties.

Enkele belangrijke schadefenomenen bij poreuze, minerale bouwmaterialen zijn vorstschade, zoutschade en biologische groei. Deze schadefenomenen zijn gerelateerd aan de aanwezigheid van water en aan de vochtigheid van de materialen. Een voorname vochtbron bij gevels is slagregen.

Lees verder...

Stochastische analyse van het hygrothermisch gedrag van erfgoed gebouwen in het midden oosten onder invloed van klimaatsverandering

Hoe wordt verwacht dat de huidige en verwachte klimaatveranderingen het cultureel erfgoed in Iran zullen beïnvloeden?

Lees verder...

TETRA-project Renovatie van KMO-gebouwen

Universiteit Gent is partner in het TETRA KMO-Reno project. Daarin zullen specifieke richtlijnen ontwikkeld worden voor de renovatie van KMO-gebouwen. Dit project verloopt in samenwerking met Odisee, Universiteit Antwerpen, WTCB en KUL. Het project loop van 2016 tot 2018, en Universiteit Gent zal werken rond de luchtdichtheid van detaillering bij renovatie.

Lees verder...

Thermografie als graadmeter van de gebouwschil

Met thermische camera’s kunnen energieprestaties snel in-situ geëvalueerd worden. In een oogopslag worden de oppervlaktetemperaturen van een gebouwdeel getoond en worden warmteverliezen gevisualiseerd. Andere toepassingen zijn de detectie van vochtproblemen, het opsporen van koude bruggen en luchtlekkage en inspectie van na-isolatie.

Lees verder...

To bio or not to bio - Onderzoek naar de kenmerken en inzetbaarheid van isolatiematerialen met een lage milieu-impact

Gebouwen hebben een enorme impact op ons milieu, slorpen massa’s energie op en leveren een belangrijke bijdrage in de wereldwijde CO2-emissies.

Lees verder...

Triple-A. Energierenovatie-advies op maat

Triple-A is een Europees, Interreg 2 Seas project rond “Low carbon technologies”.

Lees verder...

Verbeterde voorspellingen van het energiegebruik voor ruimteverwarming in woningen : onderzoek op basis van velddata en vereenvoudigde modellen

Doctoraatsproefschrift Marc Delghust

Lees verder...

Voorbij het 2050 woningpark utopia

Elke sector moet bijdragen aan de totale vermindering van de broeikasgasemissies met 80-95% bij voorkeur op een zo kosten-efficiënt mogelijke manier. Delen van de industrie en transportsector zijn echter heel moeilijk te decarboniseren wat resulteert in strengere maatregelen voor de gebouwensector, namelijk een CO2-neutraal gebouwenpark.

Lees verder...