Wat te doen bij afwezigheid?

Wat te doen bij afwezigheid tijdens lessen, practica, oefeningen...?

Afhankelijk van de duur van de ziekteperiode en de impact op practica, oefeningen ... zal melding meer of minder nodig zijn.

 • Een korte ziekteperiode die alleen impact heeft op theoretische lessen hoef je niet te melden.
 • Een langere ziekteperiode laat je best weten aan de Facultaire Studentenadministratie (FSA) van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (contactgegevens FSA, alle campussen)
 • Voor practica, oefeningen,... waar aanwezigheid vereist is moet je de lesgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Die kan dan eventueel een compenserende activiteit opleggen. Je dient ook binnen de drie werkdagen een doktersattest voor de afwezige periode binnen te brengen bij de FSA als geldig bewijs voor de afwezigheid.

Wat te doen indien je niet wenst of kunt deelnemen aan een (niet-)periodegebonden evaluatie ?

 • Verwittig altijd onmiddellijk de verantwoordelijk lesgever (contactgegevens te vinden in het UGent telefoonboek)
  en ook het examensecretariaat=Facultaire Studentenadministratie van de betrokken campus, bij voorkeur via e-mail (contactgegevens FSA, alle campussen)
  • Als het om een gegronde afwezigheid gaat (gestaafd met bv. een geldig medisch attest), dan vraag je ook meteen of een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode kan worden georganiseerd. In gemeenschappelijk overleg -en met kennisgeving aan het examensecretariaat- kan eventueel een andere evaluatievorm gebruikt worden.
  • Indien de examinator oordeelt dat de afwezigheid ongegrond is, word je als afwezig genoteerd en niet-geslaagd verklaard voor het betreffende opleidingsonderdeel.
 • Indien je omwille van ziekte of ongeval afwezig bent, bezorg je binnen de 3  werkdagen een origineel geldig medisch attest aan de FSA van de desbetreffende campus.
  Vermeld daarbij ook naam, opleiding, gemiste examens en lesgevers.


Opgelet:

  • Geldig attest = door een arts uitgeschreven op de dag van de ziekte of van het ongeval én binnen de 3 werkdagen bezorgd aan de FSA.

  • Ongeldig attest = een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (“dixit-attest”) of een attest dat na de ziekte of na het ongeval geschreven werd (“post factum-attest”).

  • Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren.

Zie ook artikel 75§4 van het Onderwijs- en examenreglement (OER).