Chemische technologie en materiaalkunde / Chemical Engineering / Sustainable Materials Engineering

CTM foto 2

Hieronder kan je de opname van de infosessie voor de opleiding chemische technologie en materiaalkunde uit 2020 bekijken.

Presentatie Virtual Tour (slides)

De opleiding in een notendop

Hoe kan je aan deze opleiding starten?

In de bachelorafstudeerrichting 'Chemische Technologie en Materiaalkunde' stroom je zonder meer in vanuit de 1e bachelor in de ingenieurswetenschappen.

Op masterniveau zijn er in het domein van de chemische technologie en materiaalkunde twee opleidingen, nl. die tot 'Master of Science in Chemical Engineering' en tot 'Master of Science in Sustainable Materials Engineering'. Vanuit de UGent kunnen studenten met de vooropleiding 'Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en materiaalkunde' rechtstreeks instromen in beide masteropleidingen.

Heb je aan de UGent een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' in een andere afstudeerrichting (met inbegrip van 'architectuur') behaald, dan kan je instromen in de opleiding tot 'Master of Science in Chemical Engineering' en de opleiding tot 'Master of Science in Sustainable Materials Engineering' na het afwerken van een voorbereidingsprogramma.

Ook vanuit andere universiteiten kan je hetzij rechtstreeks, hetzij na het volgen van een voorbereidingsprogramma, instromen in onze masteropleidingen. Raadpleeg hiervoor de toelatingsvoorwaarden in de studiegids: MSc in Chemical Engineering en MSc In Sustainable Materials Engineering.

Horizontale instroom is mogelijk na het behalen van het diploma 'Master in de industriële wetenschappen: chemie' of 'Master of Chemical Engineering Technology' (industrieel ingenieur chemie). Dit kan via het brugprogramma Chemical Engineering of het brugprogramma Sustainable Materials Engineering.

Situering

Materialen, chemicaliën en afgeleide producten zijn niet weg te denken uit het dagelijks leven. Zowel alledaagse gebruiksvoorwerpen als hoogtechnologische componenten zijn het resultaat van chemisch technologisch en materiaalkundig onderzoek. Gezien conceptueel denken daarbij steeds belangrijker wordt, bieden de opleidingen in de chemische technologie en de materiaalkunde optimale mogelijkheden voor een loopbaan in diverse innovatieve, toekomstgerichte sectoren met vele technische en persoonlijke uitdagingen. Chemische technologie en materiaalkunde houden niet enkel het 'uitvinden' van nieuwe materialen met specifieke eigenschappen of chemische reacties in, maar ook het doelgericht zoeken naar alternatieve, duurzame productieprocessen en optimalisaties en de daarbij horende reactoren. Materiaalkunde en chemische technologie zijn bovendien perfecte voorbeelden van hoe fundamenteel inzicht op atomair niveau, rechtstreeks aanleiding geeft tot de optimalisatie van geavanceerde materiaaleigenschappen en productieprocessen.

Jobprofielen

De opleidingen 'Chemical Engineering' en 'Sustainable Materials Engineering' bieden toekomstige ingenieurs een uitgebreide training om de principes van de chemische technologie en materiaalkunde onder de knie te krijgen. Een afgestudeerde moet kunnen zorgen voor het ontwerp, de bouw, de verbetering en het onderhoud van installaties en apparatuur in de chemische industrie en de sector van de materialen. Bovendien ben je bekwaam om te innoveren, een complete installatie te beheren en om een gedetailleerd inzicht te behouden in de prestaties van de afzonderlijke onderdelen en hun interactie. Dit vereist een combinatie van abstract redeneren en gezond verstand, gericht op een praktische implementatie.

Buiten de nodige skills om in de industrie te werken, zal je ook worden opgeleid om betrokken te zijn bij onderzoek en om onderzoek en ontwikkeling te leiden in een industriële of academische omgeving.

CTM_opbouw bachelor (percentages)Leerlijnen

De opleiding biedt een brede waaier aan vakken waarin een chemische en materiaalkundige basis gelegd wordt. Daarnaast wordt ook de natuurkundige en technische kennis verder uitgediept, steeds met nadruk op aspecten relevant voor een chemisch of materiaalkundig ingenieur. Bovendien worden binnen het programma ook vakken voor ontwikkeling van algemene ingenieurscompetenties, zoals systeemanalyse, stromingsmechanismen en spanningsverdeling voor eenvoudige constructies voorzien. Het aanbieden van een keuzevak zorgt voor een algemene maatschappelijke vorming. Belangrijk binnen de opleiding is ook projectwerk waarin allerlei competenties zoals creativiteit, zelfstandigheid en communicatievaardigheden ontwikkeld worden.

Opbouw van de opleiding (plichtvakken, leerlijnen,...)

BACHELOR

CTM_opbouw bachelor (vakken)De bacheloropleiding Chemische Technologie en Materiaalkunde kadert binnen de algemene opleiding Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen. De algemene opleiding start met een fundamentele vorming in wiskunde, natuurkunde, materiaalkunde en scheikunde. Op deze basiskennis wordt vanaf het tweede bachelorjaar en vooral dan vanaf het 2e semester van dit jaar, in de bachelor chemische technologie en materiaalkunde, verder gebouwd in vakken met een chemische en/of materiaalkundige insteek. Hierdoor wordt een sterke basiskennis in zowel materiaalkunde, chemische technologie als algemene ingenieurscompetenties opgebouwd die in aansluitende masters verder verdiept kan worden naargelang het interessegebied van de student.

Het is de bedoeling dat de studenten inzicht krijgen in alle stappen van de productie en verwerking van grondstoffen tot intermediaire materialen. Dit inzicht reikt van de fundamentele principes en begrippen tot aan de toepassingen. Hierbij worden vaardigheden verworven (i) om op creatieve wijze gebruik van wiskundige modelleertechnieken voor chemisch processen en materiaal gerelateerde toepassingen en (ii) voor het begrijpen van de structuur en het gedrag van thermische en massaoverdrachtsystemen en hun belang in de chemische technologie en materiaalkunde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de belangrijke aspecten zoals (i) duurzaamheid, (ii) innovatie van materialen (katalysatoren, polymeren, vezels, metalen, composieten,...) en (iii) probleemoplossend denken. Op het einde van elk bachelorjaar worden de opgedane kennis en vaardigen geïntegreerd in een project. De studenten kunnen hun voorkeur aangeven in onderwerpen met betrekking tot meer chemische technologie of meer materiaalkundige onderwerpen. Een grote diversiteit aan onderwerpen wordt gegarandeerd en stelt de student in staat om zijn of haar voorkeur optimaal te bepalen met betrekking tot een mogelijk opeenvolgende MSc in Chemical Engineering of MSc in Sustainable Material Science.

MASTER

De Master of Science in Chemical Engineering richt zich op de vorming van breed opgeleide chemische ingenieurs die de fundamentele aspecten van chemische technologie beheersen en het ontwerp, de constructie, de werking, de verbetering en het onderhoud van procesinstallaties en apparatuur in de chemische stof kunnen garanderen industrie, rekening houdend met duurzaamheid. Aan het einde van het programma moet de student in staat zijn om te vernieuwen en inzicht te hebben in zowel de werking van een volledig proces als in de afzonderlijke delen en in de manier waarop deze delen op elkaar inwerken. Hiertoe zijn 'innovatie' en 'innovatief denken' belangrijke aspecten, net zoals 'fundamentele analyse' van uitdagende problemen en 'de synthese van verschillende disciplines' dient om een oplossing te vinden. Bovendien moet hij of zij in staat zijn om zichzelf continu op de hoogte te houden van de meest recente technologieën en ontwikkelingen via een levenslang leren houding. Daarnaast staat de opleiding garant voor de vorming van ingenieurs die garant kunnen staan voor de operationele veiligheid van processen en procesapparatuur, variërend van reactoren tot volledige units en de behandeling van afvalstromen. Daardoor heeft een chemische ingenieur inzicht in een breed tijd- en lengteschaal, beginnend bij de interacties op atomair/moleculaire schaal die optreden bij femtoseconden en de schaal van de chemische fabriek bereiken met fenomenen die zich voordoen in de loop van enkele uren. Tenslotte moeten ook de noodzakelijke maatschappelijke vaardigheden worden verworven om succesvol te zijn in een uitvoerende functie en om efficiënt, kritisch en correct te communiceren over resultaten.

CTM_opbouw master Chemical EngineeringHet programma omvat 72 studiepunten verplichte vakken en 48 studiepunten keuzevakken, waaronder een masterproef van 24 studiepunten. Algemene en specifieke cursussen zijn opgenomen in het programma, waarbij de belangrijkste domeinen van de chemische technologie op een evenwichtige manier worden behandeld. Als geheel wordt gestreefd naar het ontwerp en de innovatie van chemische processen op meerdere schaalniveaus, uitgaande van fundamentele concepten op moleculaire schaal en oplopend tot de industrieel relevante productieschaal van enkele duizenden, zo niet miljoenen tonnen per jaar. Hiervoor wordt uiteraard een breed spectrum aan engineeringtools gebruikt. De rest van het programma bevat keuzevakken. In dit deel kunnen de studenten voorrang geven aan hun individuele, educatieve ambities en dienovereenkomstig hun eigen curriculum opstellen. Er zijn verschillende opties beschikbaar, waaronder aanvullende, diepgaande cursussen met een focus op chemische technologie, maar ook verbreding om gebieden zoals materiaalkunde, economie, management enz. te verkennen. Merk op dat er minimaal 6 studiepunten moeten worden geselecteerd uit een lijst van 'sociale', d.w.z niet-technische cursussen.

De masteropleiding Chemical Engineering richt zich in eerste instantie op chemische procestechnologie met verplichte vakken als 'Chemische reactoren: principes en toepassingen', 'Eenheidsbewerkingen in de chemische industrie', 'Computersturing van industriële processen' en 'Polymerisatiereactietechniek'. De bedrijfskundige aspecten waarmee een ingenieur in aanmerking komt worden behandeld in verplichte cursussen, zoals 'Ontwerp van chemische productie-eenheden' en 'Bedrijfsproject'. Afgezien van deze cursussen zijn er nog andere opgenomen in het programma, zoals 'Thermische installaties', 'Kinetische modelbouw en simulatie' en 'Chemie van industriële processen'. Deze centrale as van het onderwijs wordt uitgebreid naar (i) veiligheid en duurzaamheid door de cursussen 'Veiligheids-, welzijns- en milieumanagement' (inclusief HAZOP- en PLANOP-studies), 'Duurzame chemische productieprocessen', (ii) naar materialen door de cursus 'Structuur en dynamica van polymeren' en (iii) naar geavanceerde simulatietechnieken van de cursus 'Computational Fluid Dynamics (CFD) in de chemische technologie'.

CTM_opbouw master Sustainable Materials EngineeringHeb je je ooit al eens afgevraagd waarom glas transparant is? Wat het sterkste materiaal ter wereld is en waarom dat zo is? Hoe we de ecologische impact van nieuwe materialen en hun applicaties kunnen beperken? Of hoe een duurzame materiaalkeuze mee een antwoord kan bieden op de huidige klimaatproblematiek? Indien wel is de Master of Science in Sustainable Materials Engineering wel iets voor jou. In deze opleiding zal je alles te weten komen over de eigenschappen van materialen zoals metalen, keramische materialen en polymeren, hoe ze gemaakt, verwerkt, maar ook gerecycleerd kunnen worden, en, hoe ingenieursapplicaties sterk afhangen van materiaalkeuzes en -kennis. Afhankelijk van het interessegebied van de student is er keuze uit twee majors. Binnen beide Majors is er verdere verbredings- en/of verdiepingsmogelijkheid van kennis over materialen of specifieke thema's (o.a. ecologie, management, chemie) door de aangeboden keuzevakken.

De Major Metal Science and Engineering legt de nadruk op metalen. Zowel ferro als non-ferro metalen komen aan bod, bovendien wordt ook ingegaan op keramische materialen en composieten. Binnen het programma worden zowel optimalisatie van de chemische samenstelling, vorming van legeringen, als verwerkingsprocessen uitvoerig besproken. De finale materiaaleigenschappen en hun gerelateerde toepassingen worden sterk beïnvloed door de gebruikte verwerkingsstappen die elk hun eigen effect op de finale microstructuur van het materiaal zullen hebben. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Enerzijds vergaart de student kennis over materiaaleigenschappen en materiaalgedrag en hoe dit beïnvloed wordt in extreme omstandigheden. In deze context worden mogelijke methodes geëvalueerd om degradatie van materialen tegen te gaan. Anderzijds wordt metaalproductie van secundaire bronnen ook belicht. Tot slot worden ook verscheidene methodes en concepten om materialen en materiaaleigenschappen te modelleren besproken. Aan de hand van keuzevakken is er ook de mogelijkheid om de kennis verder uit te diepen naargelang de eigen interesses.

De Major Polymers and Fibre Structures legt de nadruk op het gebruik van polymeren, voornamelijk voor het produceren van vezel- en textielstructuren. Het programma omvat de polymeerverwerking vertrekkende van pellets tot het finale eindproduct. Nadruk wordt gelegd op het gedrag van de materialen tijdens verwerking en de mechanische eigenschappen van de verworven structuur. Door de polymeer- en textielmaterialen een fysische of chemische behandeling te geven kunnen specifieke (hightech) eigenschappen gegeven worden, bv. vlamvertraging, UV-bestendigheid, waterafstotendheid. Naast polymeren komen ook de andere materiaalklassen (keramische materialen, composietmaterialen,...) aan bod in de opleiding. Er is tevens de mogelijkheid om d.m.v. keuzevakken de kennis te verbreden naargelang de eigen interesses.

Enkele highlights

IP ba CTMIngenieursproject

'Materiaalselectie bij alledaagse voorwerpen: de sleutel tot succes'
In dit onderdeel van ingenieursproject 2 onderzoeken we de eigenschappen van dagdagelijkse voorwerken en beredeneren we waarom bepaalde materiaalkeuzes gemaakt zijn. Dit academiejaar lag de focus bijvoorbeeld op sleutels. Visualisatie van de microstructuur met microscopen, bepalen van de hardheid en bepalen van de corrosie-eigenschappen zijn enkele zaken die in dit praktijk gericht project aan bod komen.

Vakoverschijdend project

VOP The weakest linkVOP Reactie tussen vloeibaar metaal en water

The weakest link

In dit vakoverschrijdend project hebben de studenten onderzocht wat de invloed is van waterstof op een lasverbinding wanneer deze onder een trekspanning geplaatst wordt. Zo zien we dat er scheuren ontstaan aan spanningsconcentraties en vervolgens propageren in de brosse zones van het materiaal.

Reactie tussen vloeibaar metaal en water
In dit vakoverschrijdend project hebben de studenten onderzocht wat de reactie is tussen vloeibaar metaal en water om stoomexplosies te kunnen verklaren en vermijden. Dit onderzoek heeft een direct industriële relevantie en toont aan de materiaalkunde ook zeer visueel is.

VOP Afvalstoffen als efficiënte heterogene katalysatorenVOP Nanovezels voor drug delivery van slecht oplosbare medicijnen

Afvalstoffen als efficiënte heterogene katalysatoren
De schaal van garnalen, krabben, kreeften, etc. is een rijke bron aan functionele materialen. De mogelijkheid om katalytisch actieve groepen chemisch te verankeren op een dergelijk materiaal werd in dit project onderzocht om aldolcondensaties te laten doorgaan. Dit zijn belangrijke synthesereacties voor de productie van geneesmiddelen, geur- en smaakstoffen.

Nanovezels voor drug delivery van slecht oplosbare medicijnen
Omdat het merendeel van nieuw ontwikkelde medicijnen slecht oplosbaar is in het lichaam, werken deze medicijnen ondermaats. Door de medicijnen te dispergeren op moleculaire schaal via elektrospinnen worden ze goed oplosbaar en dus effectief inzetbaar in de praktijk.
Mastervakken

Polymerisatiereactietechniek
Het gecombineerd toepassen van de basisconcepten van kinetiek, thermodynamica, transportfenomenen, polymeerchemie en chemische reactoren met als doel het ontwerpen van industriële polymerisatiereactoren, het bestuderen van polymerisatieprocessen zowel op laboratorium- als op industriële reactorschaal en het ontwerpen van functionele polymeermaterialen. Gevallenstudies worden beschouwd per polymerisatietechniek/methode.

Kinetische modelbouw en simulatie
Introductie tot mathematische modellering en statistische gegevensanalyse met betrekking tot de chemische reactiekinetiek. Opgebouwde modellen worden gekenmerkt door hun fysische betekenis, evenals hun statistische zinvolheid en slaan een brug tussen de fenomenen zoals zich voordoend op de moleculaire schaal en waargenomen op de reactorschaal.

Corrosie en oppervlaktetechnologie
Corrosie is een ongewenste degradatie van een materiaal als een gevolg van de interactie tussen het materiaal en zijn omgeving. Dit kan leiden tot een onvoorspelbare vroegtijdige breuk van een constructie of materiaal. In deze cursus leer je verschillende vormen van corrosie herkennen en wordt er beschreven hoe je deze corrosie kunt vermijden. Oppervlaktebehandelingen van metalen worden in detail behandeld om corrosiebescherming te garanderen, maar ook om mechanische en functionele oppervlakte-eigenschappen te verkrijgen.

Stages

Lees hieronder enkele getuigenissen van studenten die een stage opnamen in hun curriculum:

Nilsu (ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA): "Tijdens mijn stageperiode heb ik meer technische kennis verworven over steam cracking en leerde ik bij over de huidige trends in olefinenzaken zoals de prijsschommelingen, het vraagtraject en alternatieve voedervoorraden. Bovendien had ik intensieve ervaring met Excel. Door de aard van het project leerde ik creatiever denken bij het zoeken naar informatie. Door middel van de business en soft skills oefende ik mijn presentatievaardigheden door middel van twee presentaties, namelijk één over gezondheid en veiligheid en de tweede over de bevindingen van de stageopdracht. Ik kreeg de kans om in teamverband te werken, vergaderingen te organiseren en bij te wonen en mijn tijdmanagementvaardigheden te verbeteren door de planning van het project te leiden."

Seniz (Jacobs België N.V.): "Tijdens mijn stage heb ik de mogelijkheid gehad om verschillende soorten afdelingen in het bedrijf te observeren: de taken van deze afdelingen, de dagelijkse vergaderingen en hoe ze deze taken uitvoeren. In mijn stageproject leerde ik hoe ik een proces vanaf het begin kon ontwerpen en optimaliseren, met alleen de gegeven input, gewenste outputwaarden en gespecificeerde variabelen. Later voegde ik een economische studie toe aan mijn gevoeligheidsanalyse om mijn project realistischer te maken voor optimalisatieanalyse. Ten slotte heb ik geprobeerd verbeteringen aan te brengen door energie te winnen uit strategieën voor warmte-integratie."

Astrid (EuroChem Antwerpen): "Mijn stage bij EuroChem Antwerpen was een echte ervaring. Ik kreeg een voorproefje van hoe het is om bij een chemisch bedrijf te werken en de dagelijkse werkzaamheden van het runnen van een productie-installatie mee te maken. Hoewel EuroChem geen typisch chemisch bedrijf is, kreeg ik een heel goed beeld van wat de verschillende taken bij een chemisch bedrijf inhouden. Aan het begin van mijn stage had ik de intentie om erachter te komen hoe engineering in de industrie er echt uitziet en hoe theoretische kennis in de praktijk wordt toegepast. Ik leerde over de verschillende rollen van een ingenieur in een bedrijf. Dit heeft me geholpen om een idee te krijgen welke kant ik op wil als ik afstudeer. Tijdens de stage heb ik zeker veel over mezelf geleerd. Ik vond het leuk om met verschillende mensen te praten die op verschillende afdelingen werken, maar aan de andere kant toch ook zelfstandig te werken aan een bepaald project. Over het algemeen was de stage een geweldige leerervaring en ben ik erg blij dat ik deze kans heb gekregen."

Lise (Humasol): "Deze stage was een geweldige ervaring en een geweldige kans als ingenieursstudent. Dit project werd uitgevoerd met twee andere studenten. Allereerst kunnen we nu zelf een PV-installatie ontwerpen. Vooral konden we soft skills trainen zoals het coördineren van een groot project en communiceren met zowel elkaar als met mensen met een heel andere achtergrond. Ik ben nu meer ervaren in het omgaan met stressvolle situaties en probleemoplossend denken met weinig middelen. Daarbij kregen we ook de kans om een nieuwe cultuur te leren kennen en speciale vriendschappen op te bouwen met de mensen van Kunting. Ik denk dat ik voor ons alle drie kan spreken dat we in de loop van die twee maanden familie zijn geworden."

Ellen (Aleris): "Ik zou willen beginnen met mijn grote dank uit te drukken aan Aleris. Vanaf het moment dat ik bij het bedrijf kwam, was iedereen oprecht aardig en het duurde niet lang voordat ik me thuis voelde. Deze stage heeft mijn interesse in onderzoek bevestigd. Ik heb genoten van alle stappen van het proces gaande van de literatuur tot het verslag. Tijdens het lezen en schrijven zat ik bij de andere R&D-managers achter mijn bureau en tijdens het uitvoeren van de experimenten kon ik de technici observeren en hun dagelijkse verantwoordelijkheden leren kennen. Deze variëteit maakte dat de dagen voorbij vlogen. Ik denk dat deze zes weken erg nuttig zullen zijn voor mijn thesis. Ik heb geleerd literatuur kritisch te lezen en de ideeën van onderzoekers over een onderwerp te vergelijken, een haalbare experimentele planning te maken (en eraan vast te houden). Ik ontdekte het belang van nauwkeurige metingen en een adequate lijst van parameters en observaties. Bij het analyseren van de resultaten kwam ik erachter dat consistentie van groot belang is. Het moeilijkste wat ik heb geleerd, is dat onderzoek gaat over iets dat nog niet is onderzocht. Het antwoord is nergens te vinden, dus je moet het zelf vinden. Ik moest wat aannames doen over de resultaten. Als ze correct zijn of niet, is aan de volgende onderzoeker. Alle vaardigheden die ik hier heb opgedaan, zullen me zeker helpen tijdens mijn scriptie. Tijdens mijn laatste week heb ik de gelegenheid gehad om mijn werk te presenteren voor de R&D-managers. In het begin was ik erg nerveus, maar na een tijdje realiseerde ik me dat ze oprecht geïnteresseerd waren in het werk dat ik uitgevoerd had en daarom vond ik het leuk om voor hen te presenteren. Ik ben blij dat mijn mentor me dit heeft laten doen. Als mensen mij vragen over mijn stage, begin ik meteen te vertellen hoe ik het leuk vond dat ik mocht doen en hoe ik bij Aleris zou willen werken als R&D manager. Dus hopelijk kom ik daar binnen een paar jaar terecht."

Masterproeven

Onderzoeksomkadering van de opleiding

De opleidingen Chemische Technologie en Materiaalkunde worden hoofdzakelijk geschraagd door een 3-tal onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Technologie (MaTCh; EA11)

Het gaat telkens om groepen met wereldfaam in hun domein, namelijk:

Logo LCT

Laboratorium voor Chemische Technologie

 


Logo CTSE

Textiles Science and Engineering

 


Logo SMS

Sustainable Materials Science

Studentenvereniging

Logo MaChT
MaChT - Materials Science and Chemical Technology - is een studentenvereniging die zich richt op ingenieursstudenten van de bachelor- en masteropleiding 'Chemical Engineering' en 'Materials Science' aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. MaChT heeft als doel studenten informatie te verstrekken, hen informeel voor te stellen aan potentiële nieuwe werkgevers en het contact tussen studenten van verschillende leeftijden en de afdelingen te stimuleren. De activiteiten hebben dus een tweeledig doel: we willen dat studenten hun ervaringen met elkaar delen - niet beperkt tot puur academische ervaringen - en bedrijven en studenten dichter bij elkaar brengen.

Getuigenissen alumni

We laten graag enkele alumni aan het woord om jou over hun eerste werkervaring te vertellen:

Mariet (Contact ingenieur bij ExxonMobil Antwerpen)
"Begin september 2012 ben ik begonnen met werken bij ExxonMobil Antwerpen. Net als vijf andere pas afgestudeerden ben ik begonnen als contact engineer. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze baan je aanspreekpunt voor één of meerdere units van de raffinaderij, wat inhoudt dat je niet alleen zorgt voor de ondersteuning en optimalisatie van de dagelijkse werking van deze unit(s), maar je ook voor het oplossen van problemen. Bovendien heb je een takenlijst waarop alle taken staan die niet tot je dagelijkse werk behoren, maar projecten voor langere termijn zijn of onderzoek vereisen. Ten slotte krijg je veel training over verschillende onderwerpen die je tot op zekere hoogte zelf kunt kiezen.
Kortom, het is een zeer veelzijdige baan waarmee je niet alleen het raffinageproces en alles wat daarbij hoort beetje bij beetje leert kennen, maar je ook verder kunt ontwikkelen. Je krijgt vanaf het begin veel verantwoordelijkheid, maar de deur van iedereen staat (letterlijk) open en ze staan altijd voor je klaar. Een ideale startersjob, als je het mij vraagt, die meteen de basis legt voor andere toekomstige jobs! Met het geavanceerde jobrotatiesysteem dat ExxonMobil onderhoudt, krijg je elke 2-3 jaar een nieuwe uitdaging, dus wie weet wat er nog op me wacht?"

Jeroen (Proces en Project ingenieur bij  Eastman- Taminco)
"Als proces- en projectingenieur krijg je binnen Taminco een specifieke afdeling toegewezen, bekend als 'Contact Engineering'. Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor de logistiek van bulkproducten en voor de productie-installatie van dimethylaceetamide (DMAc). Dit betekent dat ik fungeer als een altijd beschikbaar contact om mastermind te zijn en voorkomende problemen te implementeren die de productiefaciliteit zelf niet kan oplossen. Eventuele verbeteringen en debottleneck-projecten worden ook afgehandeld door een proces- en projectingenieur; met behulp van bepaalde tools zoals Aspen Plus.
Tijdens de implementatie fungeer je ook als projectleider voor het volledige project. Je werkt samen met een team van mensen uit verschillende disciplines om het plan uit te voeren. Hiervoor som je op wat er moet gebeuren en stel je een begroting op; dit gebeurt op basis van aanbiedingen en inschattingen. Tijdens de verdere uitvoering stuur je ook zelf het projectteam en het budget aan en zorg je ervoor dat alles correct en op tijd gebeurt. Wanneer het project is voltooid en gestart, is het ook jouw taak om eventuele storingen samen met het productieteam op te lossen. Kortom, dit is een zeer afwisselende baan in een flexibele en prettige werkomgeving."

Pauline (Business unit manager bij Basaltex (NV Flocart)
"Na mijn opleiding kwam ik terecht in een West-Vlaamse textielgroep gespecialiseerd in nabewerking (voornamelijk bleken, verven en coaten). De nieuwe afdeling Basaltex moest verder ontwikkeld worden.
Basaltex is actief in de composietmaterialen sector en in technische textiele toepassingen. In mijn functie als business development ingenieur ben ik op zoek gegaan naar de juiste partners (universiteiten, onderzoeksinstellingen en industriële partners) om samen innovatieve producten op basis van basaltvezels te maken. Dit zijn vezels die worden geëxtrudeerd uit gesmolten basaltgesteente. De Russische technologie was destijds nog onbekend in Europa, maar ondertussen is Basaltex uitgegroeid tot een klein bedrijf met een enorm netwerk van partners. Ik ben momenteel de businessunit manager bij Basaltex.
Het brede scala aan kennis over materialen die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan kwam goed van pas door de zeer veelzijdige toepassingssectoren waarin we actief zijn: sport & vrije tijd, automotive, spoorwegen, bouw, ruimtevaart, etc. Het omvat zowel geheel nieuwe toepassingen als de vervanging van traditionele materialen zoals staal en aluminium. Kennis van polymeren en textielvezels is cruciaal in de composietensector. Die sector groeit nog steeds sterk en biedt enorm veel mogelijkheden en uitdagingen - de textielindustrie is zeker nog steeds belangrijk in Vlaanderen!"

Lien (onderzoeker bij Centexbel)
"In 2008 ben ik afgestudeerd als materiaalkundig ingenieur, met het gevoel dat mijn proefschrift nog niet af was. Een Ph.D. dat het onderzoek uit mijn proefschrift zou voortzetten, was dus een logische volgende stap. Het betrof innovatieve, kleurvariërende textielmaterialen die als sensoren kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld het genezingsproces van een wond op te volgen. Tijdens mijn Ph.D. kon ik alles wat ik in mijn opleiding had geleerd concreet gebruiken en kreeg ook de kans om andere vaardigheden te ontwikkelen, zoals projectmanagement, rapportage, communicatie naar onderzoekers en studenten en vele andere zaken. Na vier jaar kon ik mijn Ph.D. met een trots en verzadigd gevoel afronden.
Daarna ben ik gaan werken als research engineer bij Centexbel, het onderzoekscentrum voor de Belgische textielindustrie. Bij Centexbel ben ik projectleider voor verschillende projecten rond de extrusie van geavanceerde vezelmaterialen en de ontwikkeling van composieten. Met deze baan gebruik ik optimaal de vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding en mijn Ph.D. Daarnaast kom ik in contact met veel verschillende textielbedrijven en leer ik zo de enorme diversiteit van de Belgische textielindustrie kennen. Deze branche ondersteunen is voor mij echt een leuke uitdaging. Dankzij internationale projecten werk ik samen met buitenlandse instellingen die educatief zijn op zowel wetenschappelijk als persoonlijk vlak."

Jeroen (Projectingenieur Research and Development bij Bekaert Deslee)
"Bekaert Deslee is wereldleider in het ontwikkelen en verwerken van geweven en gebreid textiel voor matrassen. Meer dan 2600 werknemers verdeeld over 19 productie-eenheden wereldwijd zijn toegewijd om te innoveren en onze klanten te inspireren met innovatieve oplossingen die onze slaapkwaliteit verbeteren. Als product ingenieur R&D sta ik in voor de vernieuwingen binnen de markt, op garen-, op finish-, op constructieniveau. Vaak wil dit ook zeggen dat we 'over het muurtje' kijken naar wat anderen binnen de textielsector doen. Door te leren van meubel- en interieursector krijg je veel ideeën over de toekomst binnen je eigen markt. Vaak voldoet het echter niet om tot daar te kijken, chemicaliën, garens, machines, elektronica, data processen veranderen zo snel onder impuls van de digitale transformatie, dat we nog vaker dan de oude gekende methoden beginnen kijken naar hoe grote digitale spelers werken. Door samen te werken met die partners ontwikkel je een meer tastbare samenwerking, wat voor beiden een boost kan zijn om nieuwe business aan te trekken. Digitalisatie en communicatie speelt dan ook een steeds grotere rol in de dagelijkse innovatie waar ik zelf elke dag naar zoek."

Robin (projectingenieur bij Spiromatic)
"Spiromatic, een familiale KMO gevestigd te Nazareth, is actief in ontwerp en bouw van volautomatische opslag-, transport- en doseersystemen van ingrediënten in de voedingsindustrie. Spiromatic is internationaal actief en speelt een zeer toonaangevende rol in het specifieke marktsegement van de deegverwerking. Als Project Engineer Production ben ik verantwoordelijk voor het productieproces van de polyester-glasvezel silo's en tanken (werking en optimalisatie)."

Sara (Projectingenieur bij Laborelec)
"Laborelec is het onderzoeks- en kenniscentrum van GDF Suez in Linkebeek, actief in verschillende domeinen binnen de energie productie sector. Het is verrassend om te merken hoe belangrijk materiaalkunde is in verschillende onderdelen van energieproductie. Schade analyses van metaal componenten voor de nucleaire centra is in onze groep de belangrijkste activiteit samen met andere projecten waarvoor ik regelmatig de site bezoek. Ik ben nog steeds geïnspireerd wanneer ik naast de massieve koeltorens wandel! Vanaf het begin was duidelijk dat ik alles kon gebruiken wat ik geleerd had tijdens mijn opleiding. Daarnaast werd ik verder intern opgeleid. De eerder theoretische onderwerpen aangeboden aan de Universiteit hebben zeer duidelijk hun praktische kant getoond tijdens mij job, en ik ben nog steeds elke dag verwonderd hoeveel materiaalkundige problemen aanwezig zijn in onze wereld. Problemen die we kunnen oplossen en zelfs voorkomen in de toekomst. Materialen zijn overal en nieuwe materialen zullen altijd ontwikkeld worden in tal van industriële domeinen."

Ben (Mentor of purchase operations bij Daikin)
"Daikin is wereldleider in de productie van warmtepompen, met Oostende als hoofdkwartier voor alle Europese activiteit. Hoewel je niet meteen denkt aan metalen of polymeren, is materiaalkunde toch nog steeds de rode draad doorheen mijn loopbaan. Ik had vrij snel besloten om niet te werken in onderzoek & ontwikkeling, maar eerder in een productie omgeving waar je de concrete toepassingen van materialen iedere dag kan zien. Tijdens mijn eerste jaren was ik verantwoordelijk voor de processing van staalplaten tot panelen en het poeder coaten ervan als procesingenieur. Ik ben verschillende keren naar Japan en China geweest om de levering van matrijzen te organiseren, een van de opportuniteiten die je krijg bij een multinational. Goede opvolging van projecten en logisch nadenken waren mijn hoofdvaardigheden toen ik gevraagd werd om projectleider te worden van een compleet nieuwe assemblagelijn. Na 7 jaar solliciteerde ik voor een job bij de inkoopafdeling van het bedrijf, mijn huidige baan. Daar kwam ik in contact met het andere aspect van materiaalkunde: polymeren. Mijn dagelijkse activiteiten houden het onderhandelen van prijzen en investeringen in, het bedenken van levering strategieën en het opvolgen van projecten m.b.t. componenten voor nieuwe machines. Onmisbaar hierbij zijn goede communicatie en relaties en een gezonde dosis moed."

FAQ

Wat is het verschil tussen materiaalkunde en werktuigkunde-elektrotechniek?

In de opleiding materiaalkunde leer je over fundamentele verbanden tussen de eigenschappen en (micro)structurele karakteristieken van materialen, met als uiteindelijke doel nieuwe materialen te ontwikkelen of de eigenschappen van bestaande materialen te optimaliseren voor tal van eindtoepassingen. In de opleiding werktuigkunde-elektrotechniek kijk je vooral naar de werktuigen, machines, voertuigen en complexere systemen die je met deze materialen kan realiseren. Het is daarbij uiteraard belangrijk om de juiste materialen en bewerkingstechnieken te selecteren voor iedere toepassing.

Hoe veel chemie zit er in de opleiding chemische technologie (en materiaalkunde)?

De opleiding chemische technologie richt zich op het vormen van ingenieurs die in staat zijn grootschalige chemische reacties op een veilige manier kunnen uitvoeren. Daarvoor is uiteraard een basis van chemie vereist, maar evenzeer en eigenlijk nog meer, kennis van de reactoren waarin deze chemie zich afspeelt, van destillatietorens en andere apparaten waarin scheidingen uitgevoerd worden om producten te zuiveren en afvalstromen af te zonderen. Ook onderwerpen als procesontwerp en –controle, analysetechnieken, opstellen van fundamentele simulatiemodellen etc zijn kenmerkend voor de opleiding. De wiskundige onderbouw van chemische productieprocessen vormt een rode draad door de opleiding.

Contact

Heb je nog bijkomende vragen, stuur dan gerust een mailtje of vraag een chatsessie aan indien je liever een persoonlijk één-op-één gesprek wenst: