Modaliteiten voor uitgaande studenten

Deze tekst geeft een overzicht van de standpunten van de faculteitsraad en de verenigde examencommissies FEA i.v.m. de studies aan een buitenlandse universiteit in het kader van een studie-uitwisseling.

Toelatingsvoorwaarden

Industriële wetenschappen - Campus Schoonmeersen

 • Bouwkunde: geslaagd voor de Bachelorproef of het Vakoverschrijdend project, geen vakken meer op te nemen uit MT1 en MT2, in het uitwisselingsjaar alle vakken uit het masterjaar opnemen
 • Chemie: geslaagd zijn voor alle bachelorvakken uit hetzelfde semester als hetgeen waarin de student op Erasmus zou gaan
 • Elektromechanica: bacheloropleiding succesvol afgerond
 • Elektrotechniek: bacheloropleiding succesvol afgerond
 • Informatica: masterproefgerechtigd zijn
 • Landmeten: geslaagd voor de Bachelorproef of het Vakoverschrijdend project, geen vakken meer op te nemen uit MT1 en MT2, in het uitwisselingsjaar alle vakken uit het masterjaar opnemen

Industriële wetenschappen - Campus Kortrijk

 • Elektromechanica: bacheloropleiding succesvol afgerond
 • Elektronica-ICT: na te vragen bij de opleiding (DC)
 • Elektrotechniek: bacheloropleiding succesvol afgerond
 • Industrieel ontwerpen: na te vragen bij de opleiding (DC)

Ingenieurswetenschappen en architectuur - Campus Boekentoren

 • Architectuur: geslaagd voor Architectuurontwerp III
 • Biomedical engineering: de opleiding beslist op basis van het ingediende dossier
 • Chemical engineering: na te vragen bij de opleiding (DC)
 • Civil engineering: bacheloropleiding succesvol afgerond
 • Computer science engineering: bacheloropleiding succesvol afgerond
 • Electrical engineering: na te vragen bij de opleiding (DC)
 • Electromechanical engineering: voor studenten uit de bachelor burgerlijk ingenieur 675/1000 behaald in de bacheloropleiding; voor brugstudenten de master industriële wetenschappen succesvol afgerond
 • Engineering physics: bacheloropleiding succesvol afgerond
 • Fire safety engineering: na te vragen bij de opleiding (DC)
 • Industrial engineering and operations research: geslaagd voor alle bachelorvakken van hetzelfde semester als hetgeen dat de student in het buitenland zou doorbrengen
 • Sustainable materials engineering: na te vragen bij de opleiding (DC)
 • Textile engineering: na te vragen bij de opleiding (DC)

Andere masters - Campus Boekentoren

Wanneer?

De coördinator van een uitwisselingsovereenkomst brengt alle studenten voor wie de uitwisseling bedoeld is, op de hoogte van de mogelijkheden. Elk van die studenten kan zich kandidaat stellen om in het buitenland te studeren in het kader van deze overeenkomst. Uitwisseling kan enkel tijdens de master, en dit voor een periode van 1 semester tot 1 jaar, onder de volgende voorwaarden per opleiding:

Industriële wetenschappen - Campus Schoonmeersen

 • Bouwkunde: voor het 2e semester, gedurende de master (masterproef)
 • Chemie: voor het 2e semester, gedurende de master (masterproef + ev. vakken)
 • Elektromechanica: bij voorkeur voor het 2e semester, gedurende de master; uitzonderlijk ook voor het 1e semester, voor studenten die enkel nog masterproef en max. 2 vakken moeten volgen (studenten die in 4,5 jaar opleiding afwerken)
 • Elektronica-ICT: voor het laatste semester, gedurende de master (masterproef + ev. vakken)
 • Elektrotechniek: bij voorkeur voor het 2e semester, gedurende de master; uitzonderlijk ook voor het 1e semester, voor studenten die enkel nog masterproef en max. 2 vakken moeten volgen (studenten die in 4,5 jaar opleiding afwerken)
 • Informatica: voor het 2e semester, gedurende de master (masterproef)
 • Landmeten: voor het 2e semester, gedurende de master (masterproef)

Industriële wetenschappen - Campus Kortrijk

 • Elektromechanica: voor 1 semester, hetzij gedurende het 2e semester van de 3e bachelor, hetzij gedurende de master (1e of 2e semester)
 • Elektronica-ICT: voor 1 semester, gedurende het 2e semester van de 3e bachelor, of voor 1 of 2 semesters tijdens de master
 • Elektrotechniek: voor 1 semester, hetzij gedurende het 2e semester van de 3e bachelor, hetzij gedurende de master (1e of 2e semester)
 • Industrieel ontwerpen: voor 1 semester, hetzij gedurende het 2e semester van de 3e bachelor, hetzij gedurende de master (1e of 2e semester)

Ingenieurswetenschappen en architectuur - Campus Boekentoren

 • Architectuur: voor 1 semester, gedurende de 1e of 2e master
 • Biomedical engineering: enkel in 2e master
 • Chemical engineering: bij voorkeur voor 1 semester, bij voorkeur gedurende de 1e master
 • Civil engineering: bij voorkeur in 2e master, mits motivatie kan ook 1e master
 • Computer science engineering: voor 1 of 2 semesters, gedurende de 1e of 2e master, enkel mét bachelordiploma
 • Electrical engineering: bij voorkeur gedurende het 2e masterjaar
 • Electromechanical engineering: voor 1 of 2 semesters, gedurende de 1e of 2e master
 • Engineering physics: voor 1 of 2 semesters, gedurende de 1e of 2e master
 • Fire safety engineering: voor 1 semester, bij voorkeur gedurende het 2e semester van de 1e master of het 1e semester van de 2e master
 • Industrial engineering and operations research: bij voorkeur voor 1 semester, bij voorkeur gedurende de 1e master, in ieder geval de masterproef aan UGent
 • Sustainable materials engineering: voor 1 of 2 semesters, gedurende de 1e of 2e master
 • Textile engineering: voor 1 of 2 semesters, gedurende de 1e of 2e master 

Andere masters - Campus Boekentoren

De coördinator rangschikt de kandidaten; hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de studieresultaten maar ook met andere factoren zoals zelfstandigheid, motivatie, etc. 
De coördinator doet aan de Curriculumcommissie een voorstel van studieprogramma in het buitenland, na advies van de betrokken opleidingscommissie, ten laatste op 31 oktober voor een studieprogramma m.b.t. het eerste semester en ten laatste op 15 maart voor een studieprogramma m.b.t. het tweede semester. De Curriculumcommissie beslist over het studieprogramma in het buitenland.

Welke buitenlandse universiteiten?

Alle opleidingen selecteren partnerinstellingen op basis van het academische niveau en de inhoud van het programma. Studenten kunnen kiezen uit de lijst van akkoorden die voor hun opleiding zijn afgesloten. 

Duur van het buitenlands verblijf

Een uitwisselingsstudent verblijft ofwel één, ofwel twee semesters van een academiejaar aan een buitenlandse instelling; met uitzondering van de studenten van de volgende opleidingen:

 • de studenten Architectuur: voor 1 semester;
 • de studenten Chemical engineering: bij voorkeur voor 1 semester;
 • de student Fire safety engineering: voor 1 semester;
 • de studenten Industrial engineering and operations research: bij voorkeur voor 1 semester;
 • de studenten Industriële wetenschappen: voor 1 semester.

Indien een student gedurende een even semester aan een buitenlandse instelling studeert, moet erover gewaakt worden dat hij voor elk van de opleidingsonderdelen van het daaraan voorafgaand oneven semester twee examenperiodes heeft; in concreto wordt erop aangedrongen dat alle examens van het oneven semester zijn afgelegd vooraleer naar het buitenland te vertrekken. De coördinator en de voorzitter van de opleidingscommissie dienen hierover te waken.
Ook een zomertrimester aan een buitenlandse universiteit is mogelijk, maar dan enkel in het kader van een afstudeerwerk.

Het buitenlands studieprogramma

Er kan en moet niet gestreefd worden naar gelijkheid tussen de opleidingsonderdelen aan de gastinstelling en deze waarvan de student aan de FEA wordt vrijgesteld. Essentieel zijn de gelijkwaardigheid van de vorming en de vergelijkbaarheid van de studiebelasting.
De coördinator en de opleidingscommissie dienen erover te waken dat een buitenlands opleidingsonderdeel geen herhaling is van wat de student reeds aan de FEA heeft gestudeerd.

De student legt aan de gastinstelling examen af over alle opleidingsonderdelen opgenomen in zijn buitenlands studieprogramma (semester of jaar). De punten bekomen aan de buitenlandse instelling worden "vertaald" naar FEA-punten, steunend op de lokale beoordelingscriteria, omzettingstabellen, ervaring, ECTS-graden en EGRACONS.

De masterproef aan de gastuniversiteit

Indien de uitwisselingsstudent zijn afstudeerwerk maakt aan de gastinstelling, dan gelden de volgende regels:

 • de FEA-masterproefmodaliteiten (zie website) gelden ook voor masterproeven die worden uitgevoerd in het buitenland;
 • zowel aan de UGent als aan de partnerinstelling moet een promotor aangesteld worden, beide promotoren moeten het Thesis Information Sheet ondertekenen. De student bezorgt dit document aan de facultaire dienst voor internationalisering;;
 • de masterproefopvolging gebeurt via Plato ('Mijn masterproef');
 • het afstudeerwerk wordt gepresenteerd in de traditionele FEA-vorm (zie website voor richtlijnen) en ook opgeladen in Plato.