Facultair mobiliteitsfonds (cf. Raad van Bestuur van 14/03/2014)

De interfacultaire verdeling van dit onderzoeksfonds gebeurt op basis van het aantal onderzoekers aan de faculteiten en wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten van defiscaliseringsmaatregelen (cf. het vroegere tweede facultair onderzoeksfonds afdeling I) en de overgehevelde BOF-middelen voor mobiliteit.

Dit onderzoeksfonds wordt als volgt besteed binnen de EA:

A. Besteding van middelen via jaarlijkse oproepen

B. Besteding van middelen via een continu openstaande oproep

A. Besteding van middelen via jaarlijkse oproepen

1. Bijwonen van congressen/workshops/symposia in het buitenland, prioritair voor jonge onderzoekers verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (doctorandi en postdocs), ongeacht hun financieringsbron.

Er kan ook financiële ondersteuning worden aangevraagd voor het bijwonen van congressen/symposia/workshops in België, mits de mobiliteit gerechtvaardigd is én het congres/symposium/workshop een sterk internationaal karakter heeft (hetgeen o.m. blijkt uit een internationaal wetenschappelijk comité). Dergelijke aanvragen hebben een lagere prioriteit dan aanvragen tot financiële ondersteuning voor het bijwonen van congressen in het buitenland.
We voorzien jaarlijks in vier oproepen [indiendata 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november].

De startdatum van congressen/workshops/symposia moet steeds na de deadline van de aanvraagronde vallen.
Voor conferenties die plaatsvinden in een bepaald kalenderjaar kunnen aanvragen ingediend worden bij de oproep van 1 november van het voorgaande kalenderjaar, en bij de oproepen van 1 februari, 1 mei en 1 augustus van datzelfde kalenderjaar.

Aanvraagprocedure: via Plato.

De beoordelingscriteria zijn:

 • Actieve bijdrage op congres/symposium/workshop is verplicht;
 • Type publicatie dat gekoppeld is aan het congres/symposium/workshop.

Er wordt prioriteit gegeven aan onderzoekers onderzoekers verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur met een statuut met beperkte werkingsmiddelen, in het bijzonder aan (doctor-)assistenten.

Per aanvraag mag het gevraagde totaalbedrag niet hoger zijn dan 2000 euro.

De aanvrager mag per oproep financiële ondersteuning aanvragen voor meerdere congressen/symposia/workshops. De financiële ondersteuning wordt pas effectief nadat bewijs is geleverd van actieve bijdrage.

Verslaggeving: wordt beperkt tot het binnenbrengen van de onkostennota’s op het decanaat (Muriel Vervaeke) ten laatste 1 maand na afloop van het congres (paas-, zomer- en kerstreces niet meegerekend).

2. Onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland voor een periode van 1-12 maand, prioritair voor jonge onderzoekers (doctorandi, postdocs en tenure track ZAP), ongeacht hun financieringsbron, die hiertoe voorafgaandelijk een aanvraag bij het FWO hebben ingediend.
We voorzien jaarlijks in twee oproepen [indiendata 1 mei en 1 november].

De beoordelingscriteria zijn:

 • intrinsieke wetenschappelijke kwaliteit van de buitenlandse gastinstelling;
 • meerwaarde van het verblijf aan de buitenlandse gastinstelling voor het onderzoek van de aanvrager;
 • kwaliteit van het uit te voeren onderzoek.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld document zoals ingediend bij FWO, aangevuld met (max.) 1 bladzijde samenvattende beschrijving (Word) waaruit blijkt in welke mate aan de drie genoemde beoordelingscriteria wordt voldaan.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het onderzoeksverblijf):

 • binnenbrengen van de onkostennota’s op het decanaat (Muriel Vervaeke);
 • (max.) 1 bladzijde wetenschappelijk verslag (Word), via e-mail aan cwo.ea@UGent.be.

3. Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit, postdocs), wier expertise een meerwaarde kan betekenen voor de UGent-onderzoeksgroep.
We voorzien jaarlijks in twee oproepen [indiendata 1 mei en 1 november].

De beoordelingscriteria zijn:

 • curriculum van de buitenlandse onderzoeker;
 • meerwaarde voor de UGent van het voorgestelde onderzoek;
 • kwaliteit van de beschrijving van het uit te voeren onderzoek.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld document (Word) met bijzondere aandacht voor de (max.) 1 bladzijde samenvattende beschrijving waaruit blijkt dat aan de drie genoemde beoordelingscriteria wordt voldaan.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het onderzoeksverblijf):

 • het binnenbrengen van de onkostennota’s op het decanaat (Muriel Vervaeke).
 • (max.) 1 bladzijde wetenschappelijk verslag, via e-mail aan cwo.ea@UGent.be.

4. Onderzoekssabbatical in het buitenland voor ZAP leden.
We voorzien in één jaarlijkse oproep [indiendatum 1 november]. Er dient voorafgaandelijk een aanvraag bij het FWO te worden ingediend.

De beoordelingscriteria zijn:

 • curriculum van de aanvrager;
 • intrinsieke wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeksgroep aan de buitenlandse gastinstelling en relevantie voor het onderzoek van de aanvrager;
 • meerwaarde van de onderzoekssabbatical voor UGent/EA.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld document zoals ingediend bij FWO, aangevuld met (max.) 1 bladzijde samenvattende beschrijving (Word) waaruit blijkt dat aan de drie genoemde beoordelingscriteria wordt voldaan.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na de sabbatical):

 • financiële rapportering aan decanaat (Muriel Vervaeke)
 • wetenschappelijk verslag zoals gevraagd door FWO, via e-mail aan cwo.ea@UGent.be,

5. Financiële ondersteuning van pre- en postdoctorale onderzoekers (tot een maximum van 5000 euro per persoon) voor een onderzoeksverblijf van minstens 1 maand en maximum 6 maanden aan een niet-academische instelling (cfr. intersectorale mobiliteit), mits de mobiliteit kan worden gerechtvaardigd.
We voorzien jaarlijks in twee oproepen [indiendata 1 mei en 1 november].

De beoordelingscriteria zijn:

 • meerwaarde van het verblijf aan de niet-academische instelling voor de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek van de aanvrager;
 • wetenschappelijke kwaliteit van het uit te voeren onderzoek.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld document (Word). Dit document omvat o.m. de volgende gegevens:

 • beschrijving van de niet-academische instelling waar het verblijf doorgaat;
 • beschrijving van de doelstelling en verwachte resultaten i.f.v. valorisatie van het onderzoek;
 • beschrijving van het uit te voeren werk.

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het onderzoeksverblijf) met bijgevoegd document (Word):

 • het binnenbrengen van de onkostennota’s op het decanaat (Muriel Vervaeke).
 • (max.) 1 bladzijde wetenschappelijk verslag, met aandacht voor een beschrijving van het vervolgtraject voor valorisatie, via e-mail aan cwo.ea@UGent.be.

B. Besteding van middelen via een continu openstaande oproep

1. Financiële ondersteuning van predoctorale onderzoekers voor het volgen van summer schools, doctoraatscursussen, tutorials of een reeks seminaries buiten de UGent en met een internationaal karakter (max. 1500 euro per gevolgd evenement).

De beoordelingscriteria zijn:

 • wetenschappelijke kwaliteit van het evenement;
 • meerwaarde van het volgen van het evenement voor het onderzoek van de kandidaat.

Aanvraagprocedure: via e-mail aan cwo.ea@UGent.be met ingevuld sjabloon (Word).

Verslaggeving (af te werken ten laatste 1 maand na het onderzoeksverblijf):