Versterking multiculturele cohesie op de werkvloer

esf logo


Projectomschrijving

Dit project heeft als doel tools te ontwikkelen ter bevordering van een inclusief beleid en een geïntegreerd, duurzaam draagvlak voor diversiteit op de werkvloer. Dit gaat over praktische handvaten en kennis, maar ook eenvoudig toepasbare werkvormen. We richten ons hier tot organisaties, groot-klein en sectorbreed, en meer specifiek tot werkvloeren waar laaggeschoolde werknemers met en zonder diverse migratieachtergrond samenwerken.

Dit project behelst een samenwerking met zowel nationale als transnationale partners die dit project mee vorm geven, verrijken en ondersteunen. Het project wordt gecoördineerd door Astrid Mouton (dienst Divergent binnen Universiteit Gent) en loopt vanaf september 2020.

Momenteel steekt dit project in de voorbereidende fase tot half december 2020. Bij goedkeuring (in januari 2021) om het project verder uit te rollen, zal meer gedetailleerde info over het project worden vrijgegeven. Bij goedkeuring staat de opleverdatum van december 2022 voorop.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van ESF (15.000 EUR)

Doelstellingen

Het gaat erover om een oplossing aan te reiken voor de onderstaande problematieken waar de maatschappij, bedrijven en medewerkers mee worden geconfronteerd. Dit zijn de 3 hoofdprojectdoelstellingen: 

  • Doelstelling 1 - de maatschappij: de afwezigheid van tolerante werkplekken voor laaggeschoolden die dienen als socialiserings- en inburgeringsplaats
  • Doelstelling 2 - de bedrijven: een verminderde tolerantie op de werkvloer voor interculturele verschillen
  • Doelstelling 3 - de werknemers: een verminderde tolerantie tussen laaggeschoolde medewerkers met een verschillende migratie-achtergrond

Rol van de UGent

Divergent-Universiteit Gent coördineert het project (promotorrol) en zal worden ondersteund door Steunpunt Diversiteit & Leren (partnerrol), een andere organisatie onder de koepel van Universiteit Gent.

English version

Strengthening multicultural cohesion on the work floor

Project description

This project aims at developing tools that allow one to enhance a policy that supports inclusiveness and a durable support base for diversity on the work floor. This project will provide the practical information and knowledge, but also methodologies that are easy to apply on the work floor. We focus on organizations, SMEs and big enterprises in all sectors, where low-skilled employees with and without migratory background work together.

This project includes a close collaboration with national and transnational partners who will enrich and support the project. The project will be coordinated by Astrid Mouton (Divergent, organization within Ghent University) and runs as from September 2020.

The project is still in a preparatory phase till half December 2020. When Divergent-UGent gets the approval (in January 2021) to roll out the project, more detailed information on the project will be shared.

Once the project is approved, after having passed the preparatory phase, the project will be rolled out and delivered in December 2022. When approved, the delivery date of 2022 has been set.

This project was made possible through the financial support by ESF (15.000 EUR)

Objectives

The project is about giving a solution the problems enlisted below with which our society, companies and employees are confronted. These are the 3 key objectives of the project: 

  • Objective 1: society: the shortage in tolerant work places which low-skilled employees can benefit from as a place to socialize and get integrated
  • Objective 2: companies: a reduced tolerance on the work floor when looking at intercultural differences
  • Objective 3: employees: a reduced tolerance of the group of low-skilled employees towards colleagues with a migratory background

Role of Ghent University

Divergent-Ghent University coordinates the projects (role of promotor) and will be supported by Steunpunt Diversiteit & Leren (role of partner), being another organization within UGent.

Website

ESF   
Divergent  

Project leader

Astrid Mouton
Divergent-UGent
Phone number: 0477/64.81.48
E-mail